Pagrindinis puslapis Lietuva Vilniuje iškilmingai atidengti Česlovo Milošo laiptai

Vilniuje iškilmingai atidengti Česlovo Milošo laiptai

Rugsėjo 26 d. Vilniaus senamiestyje, Bokšto ir Onos Šimaitės gatvių sankritoje, iškilmingai atidengtos informacinės lentos apie rašytoją, Nobelio premijos laureatą Česlovą Milošą (Czesław Miłosz) lenkų, lietuvių, anglų kalbomis ir laiptai su poeto eilių fragmentais lietuvių ir lenkų kalbomis.

Ceremonijoje dalyvavęs kultūros viceministras dr. Romas Jarockis pabrėžė, kad Česlovas Milošas yra mums svarbus ne tik savo pasaulinio garso kūryba, bet ir lietuvių ir lenkų tautas vienijančiu pilietiškumu. „Savo kūryba ir gyvenimo pozicija Česlovas Milošas daug nuveikė skatindamas puoselėti kaimyniškus lietuvių ir lenkų santykius. Tai yra didžiulė dovana ir lenkams, ir lietuviams, kad šioje žemėje išaugo ypatinga literatūros asmenybė, suvienijanti tautas ir kultūras. Tarsi laiptai, kurie veda į viršukalnę, iš kur atsiveria pasaulio  horizontai“, – kalbėjo kultūros viceministras.

R. Jarockis priminė šiandien labai aktualius Č. Milošo žodžius, pasakytus 1992 m. Kaune, priimant Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaro regalijas: „Stovėdamas šičia, priešais jus, negaliu nutylėti tų užduočių, kurias esu skyręs sau, kaip lenkų poetui. Viena iš jų – pastangos, kad dvi šalis skiriantys konfliktai nuslinktų į praeitį ir įsivyrautų geri kaimyniški santykiai…“

2011 m. mi­nint Čes­lo­vo Mi­lo­šo (1911–2004) šim­tą­sias gi­mi­mo me­ti­nes, Vil­niaus miesto sa­vi­val­dy­bė laip­tus, nuo kurių atsiveria nuostabi Vilniaus Užupio panorama, pa­va­di­no Č. Mi­lo­šo var­du, ta­čiau iki šiol čia ne­bu­vo jo­kio tai žyminčio ženk­lo. Skulp­to­rius Jo­nas Gencevičius iš­kė­lė ori­gi­na­lią idė­ją – ant laip­tų iš­kal­ti poe­to ei­lių lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. Pro­jek­to ar­chi­tek­tas – Tau­ras Bu­dzys.

Projektą parėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lenkijos Respublikos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerija, Vilniaus miesto savivaldybė, kiti rėmėjai.

Iš Lie­tu­vos ki­lu­sio No­be­lio pre­mi­jos lau­rea­to at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mas Vilniuje yra pir­mas ryškesnis Č. Mi­lo­šo at­mi­ni­mui skir­tas ženk­las viešoje mies­to, kuriame poetas gyveno, studijavo ir dirbo, o vėliau ne kartą lankėsi, erd­vė­je.

 lrkm.lt