Pagrindinis puslapis Uncategorized Vilniaus rajone diskriminuojami lietuviškų mokyklų moksleiviai

Vilniaus rajone diskriminuojami lietuviškų mokyklų moksleiviai

„Vilnijos“ draugija sunerimusi dėl Vilniaus rajono merės L. Janušauskienės, tarybos narių, Švietimo skyriaus (vedėjas J. Narkevič), Finansų skyriaus (vedėja J. Dubietienė) nesibaigiančių pažeidimų ir kenkėjiškos veiklos, nukreiptos lietuviškoms mokykloms naikinti, dėl Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos nutarimų nevykdymo. Draugija konstatuoja, kad faktiškai Vilniaus rajone egzistuoja Lenkų rinkimų akcijos autonomija.

Rajono savivaldybės taryba vien Lenkų rinkimų akcijos narių balsų dauguma priima sprendimus, kenksmingus lietuviškoms mokykloms, taip diskriminuojami rajono gyventojai, kurie pasirinko mokyklą dėstomąja valstybine kalba.
 
Atkreipiame jūsų dėmesį į keletą skubiai spręstinų problemų:

1. LR valstybės kontrolės veiklos audito 1-asis departamentas atliko auditą ir 2003 m. vasario 27 d. paskelbė ataskaitą Nr.2010-1-1 „Dėl moksleivio krepšelio lėšų planavimo ir panaudojimo veiklos audito Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje“

Pateikiame tik keletą rastų pažeidimų
:

–  Švietimo skyrius neužtikrino Vyriausybės 2001-12-14 nutarimu Nr.1520 patvirtintų Bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo reformos nuostatų 20.1 punkto vykdymo, kadangi Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokykloms nebuvo patvirtintos išlaidų sąmatos, atsižvelgiant į jose esančių sutartinių moksleivių skaičių.

– Švietimo skyrius ir Finansų skyrius 2002 m. nevedė panaudotų lėšų apskaitos pagal bendrojo lavinimo mokyklas.

– Planuojant moksleivių krepšelių lėšas 2003 metams, Švietimo skyrius atskiroms mokykloms pritaikė ne tuos sutartinių moksleivių skaičiavimo koeficientus, kurie buvo nurodyti  Švietimo ir mokslo ministerijos 2002-09-05 rašto Nr.12-05-179 4 priede, todėl buvo priskaičiuota 103 646 litais daugiau.

– 2003 metų valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto finansų rodyklių patvirtinimo įstatymu Vilnius rajono savivaldybei moksleivio krepšelio finansavimas nustatytas 389 544 litais didesnis nei priklauso pagal Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodiką.

– Švietimo skyrius neturi dokumentų, patvirtinančių, kad moksleiviams turėtų būti taikomas mokymas pagal specialiąsias programas.

– Faktinės išlaidos, vidutiniškai tenkančios vieno moksleivio ugdymui, mišriose ir tautinių mažumų mokyklose 2002 metais buvo 933 Lt didesnės nei lietuviškose mokyklose, t. y. 34 procentais didesnės nei lietuviškose mokyklose.

2. Pažiūrėkime, kaip sumaniai pasinaudojo Lenkų rinkimų akcijos deputatai nesumaniu Vyriausybės
2001-12-14 nutarimo Nr. 1520 “Dėl bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo reformos nuostatų patvirtinimo” 20 punktu, kuris suteikia teisę steigėjui perskirstyti tarp mokyklų iki 15 procentų moksleivių krepšelio lėšų.

Pagal moksleivio krepšelio lėšų perskirstymo bendrojo lavinimo mokykloms 2003 m. lentelę, kurią sudarė Švietimo skyriaus vedėjas J.Narkevič, matome, kad ir čia didžiulės sumos pridedamos lenkiškoms mokykloms ir atimamos iš lietuviškų: Maišiagalos LDK Algirdo mokyklai mažinamos lėšos 102 038 Lt, Marijampolio vidurinei mažinama 77 072 Lt, o Paberžės “Verdenei” net 128 028 litais, ir taip toliau. Tuo pačiu sprendimu lenkiškoms mokykloms didinamos lėšos: Paberžės 1-ajai – 114 716 Lt, Karvio pagrindinei – 80 174 Lt, Avižienių vidurinei – 112 547 Lt, Bezdonių J.Slovackio –83 200 Lt, Nemenčinės 1-ajai – 79 386 Lt, ir taip toliau.

Tokiu būdu iš viso perskirstoma apie pusantro milijono litų lietuviškų mokyklų nenaudai. Kaip tai suprasti? Ar gera lietuviui gyventi Lietuvoje, Vilniaus rajone?

3. Dėl Vilniaus rajono ekonomikos ir verslo plėtros programos įgyvendinimo priemonių iki 2004 m. sausio 1 d. plano.

2 sk., „turizmo plėtojimas“, buvo numatyta net 16 000 Lt baidarių įsigijimui. Įdomu, ar tai nėra prabanga, kai tuo tarpu Paberžės, Maišiagalos LDK Algirdo ir kitos valstybine kalba dirbančios mokyklos neturi jokių sąlygų vesti fizinio lavinimo pamokų (nėra stadiono nei sporto salės, ir t. t.).

4. 4 sk. numato švietimo sistemos plėtrą. Skaitome, kokios lėšos skirtos lenkų kalba dirbančioms mokykloms: 4.5 Dūkštų pagr. mokyklos bituminio stogo remontas (10 000), šildymo katilo montavimas (30 000), 4.7 – Valčiūnų vid. mokyklos bituminio stogo remontas (25 000), 4.9 – Sužionių vid. mokyklos šildymo katilo montavimas (30 000), 4.15 – Medininkų vid. mokyklos plytelių ir linoleumo klojimas (10 000), 4.17 – Senasalio pradinės mokyklos stogo remontui (12 000 litų, nors ten mokosi mažiau negu 10 moksleivių; beje, šioje mokykloje veikia koplyčia, hercerų štabas); 4.36, 4.37 numato po 100 000 Lt Riešės ir Eitminiškių mokyklų sanitarinių mazgų įrengimui, kiti punktai numato lėšas tik lenkų kalba dirbančių mokyklų plėtrai. Lietuviškoms mokykloms numatytas tik vienas 4.4 punktas (25 000 litų šilumos apskaitos prietaisų įrengimui). Tegul lietuviškos mokyklos stovi apleistos, varganos, su kiauras stogais, sulūžusiais suolais, be kompiuterių, be kabinetų, be tualetų.

Vilniaus rajono valdžia tai daro sąmoningai, tik kodėl Lietuvos valdžia to nesupranta, ar absurdiškas nuolankumas kitataučiams nerodo Lietuvos įstatymų ir aukštų pareigūnų bejėgiškumo prieš įžūlius Lenkų rinkimų akcijos veiksmus, nukreiptus prieš pagrindinę Lietuvos valstybės tautą, Konstituciją, įstatymus, Lietuvos suverenitetą.

5. Dėl pamokų krūvio rajono mokytojams
 
LR švietimo ir mokslo ministras 1998-12-17 įsakymu Nr.1565 reglamentavo maksimalų mokytojų savaitinių pamokų krūvį – 34 valandos per savaitę, o steigėjui pritarus – iki 38 valandų per savaitę. Vilniaus rajono merė ir čia sugalvojo, kaip išskirti mylimus savo partijos narius – lenkiškų mokyklų mokytojus. Rajono taryba antiįstatymiškai nusprendė, kad Vilniaus rajono mokytojams leidžiama turėti iki 22 savaitinių pamokų, ir tik Švietimo skyriaus vedėjas gali leisti turėti mokytojams iki 34 savaitinių pamokų, o Administracijos direktoriui leidus – iki 38 valandų per savaitę. Tolesnis scenarijus aiškus: didesnį pamokų skaičių, o tuo pačiu – ir didesnį atlyginimą turės tik lenkiškų mokyklų mokytojai.
Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytus faktus, „Vilnijos“ draugija reikalauja:

1. Uždrausti perskirstyti moksleivio krepšelių lėšas kitų mokyklų sąskaita. Galimybė perskirstyti moksleivių krepšelių lėšas tarp mokyklų neskatina mokyklų steigėjų optimizuoti mokyklų tinklo.

2. Nubausti kaltus Vilniaus rajono pareigūnus, kurie padarė pažeidimus, nurodytus LR Valstybės kontrolės veiklos audito ataskaitoje.

3. Atlikti nešališką „Vilniaus rajono ekonomikos ir verslo plėtros programos įgyvendinimo priemonių iki 2004 metų sausio 1 dienos plano“ auditą ir biudžeto lėšas, ypač Švietimo plėtros skyriams, perskirstyti pagal faktinę mokyklų būklę.

4. Atšaukti sprendimą dėl pamokų krūvio rajono mokyklų mokytojams.

5. Neleisti steigti politinių partijų vienos tautybės žmonių pagrindu.

6. Apginti Lietuvos piliečių, besimokančių mokyklose dėstomąja lietuvių kalba, orumą ir šių mokyklų teises Vilniaus rajone.