Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam Tverečiaus ąžuolą prisimenant

Tverečiaus ąžuolą prisimenant

Gražina BANEVIČIENĖ, Švenčionijos klubo pirmininkės pavaduotoja

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris,

Nors iš skausmo ir plyštų širdis.

Amžinybėj tylioj jis ilsėsis ramiai,

Tik sapne kai kada aplankys.

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,

Brangiausi žmonės eina ir palieka…

Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,

Ir atminty gyvi išlieka…

2013 m. birželio 3 d., balandy atšventęs 93 savo gyvenimo metus, tyliai ramiai Anapilin išėjo Bronius Saplys, tverečėnas, gyvenęs Kanadoje, Toronte. Rodos taip neseniai visi buvome susirinkę jo prisiminimų knygos „Gyvenimo kelionė: Tverečius – Torontas“ pristatyme Vilniaus Karininkų ramovėje ir jo gimtinėje – Tverečiuje, o štai dabar, praėjus vos pusmečiui, netekome jo visam laikui.

Birželio 7 d., kur paminint šviesų Velionio atminimą, Šv. Mikalojaus bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, susirinko gausus būrelis Švenčionijos klubo narių, a. a. Broniaus Saplio draugų, pažįstamų, bendraminčių bei Jį pažinojusių.

Po šv. Mišių visi prie arbatos puodelio susirinko bažnyčios bendruomenės salėje.

Su giliu liūdesiu ir pagarba apie Velionį prisiminimais dalinosi Valstiečių laikraščio priedo „Tėviškės šviesa“ žurnalistas Bernardas Šaknys, „Vilnijos“ draugijos pirmininkas Kazimieras Garšva, „Vilnijos“ draugijos pirmininko pavaduotoja, Lietuvos Sąjūdžio tarybos narė Nijolė Balčiūnienė, Švenčionijos klubo pirmininkė Vanda Gumauskienė, klubo metraštininkė Vilhelmina Pundienė bei kiti dalyvavusieji. Negailėta gražių šiltų žodžių velioniui, kuris ilgą laiką gyvendamas Kanadoje, tiek daug dėmesio skyrė Lietuvos širdžiai – Vilniui ir jo kraštui.

Ta intencija birželio 7 d. buvo aukojamos šv. Mišios Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčioje (aukojo Švenčionių rezidentas, kunigas, buvęs ilgametis Tverečiaus parapijos klebonas Steponas Tunaitis, labai artimai bendravęs su velioniu) bei Ceikinių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje (aukojo Mielagėnų Palaimintojo Jurgio Matulaičio globos namų direktorius klebonas Marijonas Savickas).

Birželio 7-ąją trys seserys – Ona Banevičienė, Elena Saplytė ir Melanija Žilienė – Tverečiuje aplankė tėvų kapus, maldoje prisiminė išėjusį Anapilin brolį Bronių Saplį.

Švenčionijos klubas nuoširdžiai dėkoja klebonui Marijonui Savickui bei Švenčionių rezidentui kunigui Steponui Tunaičiui už nuoširdžias maldas, visiems, prisiminusiems didį lietuvių tautos mylėtoją bei puoselėtoją, a. a. Bronių Saplį ir pagerbusiems šviesų Jo atminimą bei reiškia gilią užuojautą velionio šeimos nariams ir artimiesiems: seserims – Onai, Elenai ir Melanijai, gyvenančioms Lietuvoje, sūnums – Linui, Ramūnui ir Alvydui, marčioms – Astai, Silvijai ir Rimai bei 9-iems vaikaičiams, gyvenantiems tolimoje Kanadoje.

Mūsų mintyse ir širdyse Jis visada išliks tikras lietuvių tautos sūnus, patriotas, toks pats veiklus, gražus, geromis šiltomis akimis, energingas, žvalus ir besišypsantis, kaip toje nuotraukoje iš savo prisiminimų knygos…

Ilsėkis ramybėje, šimtameti Tverečiaus ąžuole, Jūsų prasmingi dideli darbai bei šviesūs šilti prisiminimai apie Jus išliks visiems laikams Lietuvos žmonių širdyse! 

Voruta. – 2013, liep. 6, nr. 14 (778), p. 4.

Naujienos iš interneto