Pagrindinis puslapis Sena Voruta Trakų Švč. Mergelės Marijos projektavimo, restauravimo ir pritaikymo darbams ištirti komisijos aktas Nr. 01

Trakų Švč. Mergelės Marijos projektavimo, restauravimo ir pritaikymo darbams ištirti komisijos aktas Nr. 01

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
TRAKŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS APSILANKYMO BAŽNYČIOS S251 PROJEKTAVIMO, RESTAURAVIMO IR PRITAIKYMO DARBAMS IŠTIRTI KOMISIJOS AKTAS Nr. 01
Vilnius 2008 m. sausio 23 d.
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2008 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. Į-28 ,,Dėl komisijos sudarymo Trakų bažnyčios projektavimo, restauravimo ir pritaikymo darbams ištirti" (toliau – Komisija) sudarytos komisijos nariai: Departamento Kontrolės sk. vedėjas Rimantas Kraujalis (komisijos pirmininkas), Departamento Vilniaus teritorinio padalinio vedėjas Rimantas Bitinas, UAB ,,Lietuvos paminklai" direktorius Vydmantas Drumsta, Kultūros ministerijos Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja Irma Grigaitienė, Departamento Paveldotvarkos skyriaus vedėjas Vidmantas Puidokas, Departamento Paveldotvarkos skyriaus vyr. specialistė Aušrelė Racevičienė, dalyvaujant Departamento direktoriui Albinui Kuncevičiui. Departamento Vilniaus teritorinio padalinio vyr. specialistei Rasai Putrimienei, Vilniaus akivyskupijos kurijos ekonomo tarnybos atstovui Rimantui Dalgėdai, klebonui Valdui Girdžiušui, UAB ,,Archinova" direktoriui, projekto vadovui Antanui Gvildžiui, UAB ,,Lietuvos paminklai" bendrosios techninės priežiūros vadovui Viktorui Vileišiui, apžiūrėjo Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje (toliau – Bažnyčia) atliekamus tvarkymo darbus.
Departamento direktorius Albinas Kuncevičius paaiškino, kad Komisija buvo sudarvta siekiant išaiškinti ar visuomeninių organizacijų keliami klausimai ir nuogąstavimai dėl Bažnyčios tvarkymo darbų yra pagrįsti.
Projekto vadovas A. Gvildys supažindino dalyvius su projektine dokumentacija ir atliekamų darbų eiga.
Projektinę dokumentaciją 2006 m. parengė UAB ,,Archinova", projekto vadovas A. Gvildys. Pagal patvirtintą programą buvo atlikti tyrinėjimo darbai, remiantis jų išvadomis buvo parengti projektiniai pasiūlymai ir techninis projektas. Projektinė dokumentacija suderinta pagal galiojančius norminius aktus.
Komisijos nariai bažnyčioje domėjosi projektiniais sprendiniais ir atliekamais darbais, kuriuos iškėlė visuomeninės organizacijos.
1. Bažnyčios stogas aukštinamas remiantis istoriniais ikonografiniais duomenimis ir architektūriniais tyrimais. Stogui grąžinamas buvęs aukštis ir istorinė danga – čerpės, kurios minimos istoriniuose šaltiniuose. Stoge numatyta įrengti stoglangius, skirtus vėdinimui. Pagal projektą laiptai į pastogę nenumatyti, todėl negalima teigti, kad ji bus naudojama.
2. Bažnyčios apšildymo klausimas dar neišspręstas. Galutinis sprendimas bus priimtas atlikus archeologinius tyrimus bažnyčios viduje. Jie įmanomi tik išradžius esamas medines grindis. Tada pasimatys ankstesnės grindų dangos, minimos istorinėje apžvalgoje, tarpe jų ir marmurinė danga, taip pat galimi šildymo sprendimo variantai. Įvertinus tyrimų išvadas, bus sprendžiama dėl šildymo projekto.
3. Dėl freskų apsaugos projektiniuose sprendiniuose yra numatyta įrengti drėgmę reguliuojanti sistema, be to, palikta natūrali ventiliacija (ertmės skliautuose, angos vargonų dalyje, bokštuose esantys atviri vidiniai langai bei stoglangiai). Freskos šiuo metu jau konservuojamos pagal specialiai parengtą 2006 m. konservavimo metodiką. Konservavimo darbus vykdo UAB ,,Amatų centras", konservavimo darbams vadovauja aukščiausios kategorijos restauratorius A. Pilipavičius.
4. Šoninis altorius yra iš Trakų Bernardinų vienuolyno bažnyčios, projektuotojų ir tyrėjų nuomone, senoji gotikinė durų anga yra vienas iš vertingiausių gotikinio laikotarpio vertingųjų elementų, todėljo restauravimas padidintų Bažnyčios vertingąsias savybes.
5. Numatyta vieta sanitariniams mazgams įrengti Bažnyčios šoniniame bokšte šiuo metu yra nenaudojama ir nesutvarkyta. Sanitarinių mazgų Įrengimas toje vietoje nesumenkintų vertingųjų savybių, todėl neprieštarauja paveldosaugos principams.
Komisijos išvados:
1. Bažnyčios tvarkymo darbai atliekami vadovaujantis galiojančiais teisės aktais: sąlygų sąvadu, tyrimų ir projektavimo programa, suderinta projektinė dokumentacija, tyrimų išvadomis, freskų konservavimo ir restauravimo metodika, projektiniais pasiūlymais, techniniu darbo projektu. Visus projektavimo darbus atliko turintys patirtį, atestuoti specialistai. Bažnyčioje toliau vykdomi taikomieji tyrimai, reikalingi bažnyčios pritaikymo projektui parengti.
2. Šiuo metu jau vykdomi freskų konservavimo darbai pagal specialiai tam parengtą metodiką, kurie turi sustabdyti ir apsaugoti jas nuo tolimesnio nykimo.
3. 2008 m. būtina toliau tęsti archeologinius tyrimus (iškilus būtinybei ir kitokius taikomuosius mokslinius tyrimus) Bažnyčios viduje. Tik juos atlikus, bus galima diskutuoti apie tolimesnius projektinius sprendimus dėl Bažnyčios apšiltinimo, grindų dangos ir kt. sprendinių
4. Architektūrinių tyrimų metu nustatyta gotikinė buvusių durų anga, specialistų nuomone, yra vienas iš vertingiausių gotikinio laikotarpio elementų. Komisija pritaria gotikinių durų angos atidengimui šoniniame fasade, kuri išryškintų bažnyčios pirminio statybos laikotarpio vertingąsias savybes.
5. Komisijos nuomone, sanitarinių mazgų įrengimas šoniniame bokšte nepažeistų Bažnyčios vertingųjų savybių, todėl paveldosaugos požiūriu yra įmanomas. Bažnyčios vidaus erdvių panaudojimą lemia liturginiai dalykai, todėl sanitarinių mazgų įrengimas yra Bažnyčios vadovybės vidaus reikalas. Tokių mazgų įrengimas jau yra praktikuojamas ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse.
6. Bažnyčios ventiliacijos ir drėgmės klausimai specialistų yra išspręsti techniniame projekte.
7. Bažnyčios stogo pakėlimo sprendiniai paremti tyrimų duomenimis ir neprieštarauja paveldosaugos principams.
8. Komisija nesutinka su žiniasklaidoje išspausdinto straipsnio ,,Alternatyvi kultūros paveldo komisija: ,,Trakų bažnyčios restauravimas – brutalus jos naikininas" nuostatomis. Jos manymu, pasirašiusieji po straipsniu per mažai įsigilino į dokumentus ir nuodugniai nesusipažino su tyrimų medžiaga, atliktais ir vykdomais bei numatytais atlikti ateityje darbais.
Komisijos pirmininkas  Kraujalis
Sekretorė Aušrelė Racevičienė
Nariai: Rimantas Bitinas, Vydmantas Drumsta, Irma Grigaitienė, Vidmantas Puidokas