Pagrindinis puslapis Religija Teisininkas ir kunigas dr. Martynas Arminas Kavolis

Teisininkas ir kunigas dr. Martynas Arminas Kavolis

Teisininkas ir kunigas dr. Martynas Arminas Kavolis

Kun. dr. Martynas Arminas Kavolis su sūnum dr. Vytautu Martynu Kavoliu (1930–1996) ir vaikaičiu Kęstučiu Čikagoje 1978 m. Nuotrauka spausdinta knygoje „Vytautas Kavolis: asmuo ir idėjos“ (Vilnius: Baltos lankos, 2000).

8diena.lt

1979 m. rugpjūčio 10 d. Čikagoje, JAV, mirė dr. Martynas Arminas Kavolis, teisininkas, dėstytojas, evangelikų liuteronų kunigas, spaudos bendradarbis, visuomenės veikėjas.

Martynas Arminas Kavolis gimė 1897 m. lapkričio 14 d. Gargžduose (Kretingos aps.) kantoriaus Anso ir Anos (g. Pipiraitės) Kavolių šeimoje, kurioje augo su dviem broliais ir trimis seserimis. Vaikystė prabėgo Batakiuose, kur kantoriumi evangelikų liuteronų parapijoje tarnavo tėvas. Dar būdamas vaikas, Martynas bažnyčioje grojo vargonais ir padėjo tėvui iš vokiečių į lietuvių kalbą versti giesmes ir maldas.

1915 m. Martynas A. Kavolis baigė Tauragės mokytojų seminariją, o 1918 m. – mokytojų aukštuosius kursus Prūsų Ylavoje. 1916–1918 m. dirbo mokytoju pradžios mokykloje Tauragėje, 1919 m. – (Žemaičių) Naumiestyje. Vėliau tęsti mokslų išvyko į Kauną.

Nuo 1919 m. Martynas A. Kavolis buvo Lietuvos Šaulių sąjungos narys, dalyvavo Nepriklausomybės kovose su bolševikais ir bermontininkais. 1920–1923 m. dirbo Muitinių departamento tarnautoju.

Kaune 1921 m. Martynas A. Kavolis įstojo į Aukštuosius kursus, kurie 1922 m. buvo perorganizuoti į Lietuvos universitetą (būsimąjį VDU). 1922 m. tapo Lietuvių studentų tautininkų korporacijos Neo-Lithuania nariu, buvo jos garbės teismo pirmininkas ir namų statymo komisijos narys. Korporacijos veikloje Martynas A. Kavolis aktyviai dalyvaus visą gyvenimą.

Lietuvos universiteto Teisių fakultetą Martynas A. Kavolis baigė 1925 m. Dar studijuodamas, 1923 m. pradėjo dirbti Teisingumo ministerijoje, teismų žinybose, buvo apygardos teismo kandidatas. Gavęs teisininko diplomą, buvo skiriamas svarbesnių bylų tardytoju, apygardos teismo prokuroro padėjėju, o 1927 m. paskirtas Vyriausiojo tribunolo prokuroro padėjėju, pastarąsias pareigas ėjo iki 1940 m. liepos 1 d.

Šalia pagrindinio darbo Martynas A. Kavolis 1925–1935 m. buvo Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorijos prokuroras, 1935–1936 m. VDU Evangelikų teologijos fakulteto bažnytinės teisės privatdocentas, 1940 m. Aukštuosiuose administracijos kursuose dėstė baudžiamąją ir administracinę teisę.

1930–1940 m. Martynas A. Kavolis buvo Lietuvos Banko revizijos komisijos narys, 1934 – 1940 m. Lietuvos kooperacijos banko tarybos narys. Be to, 1934–1940 m. buvo Kauno miesto tarybos narys. Greta minėtų pareigų ilgą laiką buvo „Pažangos“ bendrovės ir „Vilties“ spaustuvės valdybų narys. Priklausė Lietuvių tautininkų sąjungai, kelerius metus buvo jos centro valdybos narys. Taipogi buvo Lietuvos Vakarų sąjungos, Politinių ir socialinių mokslų instituto, Lietuvių ir italų draugijos narys. Aktyviai bendradarbiavo spaudoje, rašė teisės, religijos, politikos, kultūros ir kitomis temomis. Lietuvos teismams 1933 m. parengė Baudžiamojo proceso, o 1934 m. Baudžiamojo statuto komentarus. Atskirais leidiniais išleido veikalus „Bažnytinės tikybiniai mišriosios ir civilinės moterystės juridinė padėtis Lietuvoje“ (1930 m.; vokiškai 1931 m.), „Socialinė taikos ir karo reikšmė“ (1937 m.), „Lietuvos įstatymdavystė ir teisdarystė 1918–1938 m.“ ir kt.

Sovietų okupacijos pradžioje Martynas A. Kavolis netoli Kretingos slapta perėjo sieną į Klaipėdos kraštą. Kadangi dirbdamas Lietuvos Respublikos Vyriausiojo tribunolo prokuroro padėjėju daugelį metų prižiūrėjo Klaipėdos krašto prokuratūros teisminį darbą, vokiečių valdžia į jį žiūrėjo įtariai. Todėl ilgą laiką Vokietijoje turėjo kas savaitę registruotis policijoje ir negalėjo laisvai kraustytis iš vienos vietos į kitą. 1943 m. Berlyno universitete Martynas A. Kavolis pradėjo rengti teisės mokslų daktaro disertaciją, nuo 1944 m. Tiubingeno universitete studijavo teisę, filosofiją ir teologiją. 1948 m. spalio 2 d. Tiubingeno universitete Martynui A. Kavoliui suteiktas teisės mokslų daktaro laipsnis.

Po karo gyvendamas prancūzų okupacinėje zonoje, Martynas A. Kavolis dalyvavo išeivijos visuomenės gyvenime, palaikė ryšius su neolituanų ir kitų studentiškų korporacijų nariais.

Apie 1950 m. Martynas A. Kavolis persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas, su šeima įsikūrė Čikagos apylinkėse. 1951 m. su kunigu Martynu Preikšaičiu (1908–1980) leido žurnalą „Evangelijos žodis“ (išėjo trys numeriai). Steigiamajame Čikagos lietuvių evangelikų liuteronų „Tėviškės“ parapijos susirinkime 1952 m. kovo 2 d. dr. Martynas A. Kavolis buvo išrinktas pirmuoju jos tarybos pirmininku. Maždaug po metų persikraustė į Kanadą.

1953 m. liepą dr. Martynas A. Kavolis išlaikė teologijos egzaminus Amerikos jungtinės liuteronų bažnyčios (ULCA) Kanados sinodo egzaminų komisijoje ir tų pačių metų rugsėjo 30 d. ordinuotas kunigu buvo paskirtas aptarnauti vieną iš trijų Toronte tuo metu veikusių lietuvių evangelikų liuteronų parapijų. Patarnavo ir Hamiltono bei Monrealio lietuviams evangelikams. Po kelerių metų grįžęs į JAV, buvo išrinktas Kolinsvilio (Collinsville, Ilinojaus valstija) lietuvių liuteronų Jeruzalės parapijos, įsteigtos dar 1903 m., kunigu. Palaikomas išeivijos Lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčios vyriausiosios tarybos vicepirmininko kun. Anso Trakio (1912–1986) ir pokario atvykėlių, kunigas dr. Martynas A. Kavolis siekė, kad parapija taptų pokariu įkurtos išeivijos Lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčios dalimi. Vis dėlto, daugiausia senosios išeivijos pastangomis, parapija apsisprendė likti pavaldi Misūrio Sinodui, o kunigo dr. Martyno A. Kavolio paslaugų 1959 m. atsisakyta.

Persikraustęs į Čikagą, kunigas dr. Martynas A. Kavolis kurį laiką tarnavo amerikiečių evangelikų liuteronų parapijoje, o vėliau ėmė dėstyti aukštosiose mokyklose. Daugiau nei dešimtį metų gyveno įvairiose vietose, kuriose nebuvo didesnių lietuvių išeivijos telkinių Mičigane, Viskonsine… Tačiau ir tuomet stengėsi dalyvauti išeivijos visuomenės gyvenime, palaikė ryšius su kolegomis teisininkais, korporacijos Neo-Lithuania išeivijoje nariais, priklausė Čikagos lietuvių evangelikų tarybai, rūpinosi lietuvybės išsaugojimo ir Lietuvos laisvės reikalais. Pakviestas Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininko inž. Eugenijaus A. Bartkaus (1925–2011), kunigas dr. Martynas A. Kavolis noriai įsijungė į ekumeninę lietuvių misiją JAV kongrese Vašingtone, minint Vasario 16-ąją. Aktyviai bendradarbiavo išeivijos spaudoje. Išėjęs į pensiją, rašė Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios istoriją.

Sulaukęs aštuoniasdešimt vienų, kunigas dr. Martynas A. Kavolis po sunkios ligos mirė Augustanos ligoninėje Čikagoje 1979 m. rugpjūčio 10 d. septintą valandą vakaro. Rugpjūčio 12 d., sekmadienį, velionio palaikai buvo pašarvoti Kosary laidojimo namuose, o kitą dieną perkelti į Čikagos lietuvių evangelikų liuteronų „Tėviškės“ bažnyčią, čia surengtos atsisveikinimo pamaldos. Budėtuvių metu garbės sargybą prie karsto ėjo korporacijos Neo-Lithuania nariai. Atsisveikinimo apeigoms vadovavo septyni lietuvių evangelikų liuteronų, reformatų ir metodistų kunigai. Rugpjūčio 14 d. iš „Tėviškės“ bažnyčios velionis palydėtas į Betanijos kapines.

 

Naujienos iš interneto