Pagrindinis puslapis Sena Voruta Tautos fondo atstovybė Lietuvoje

Tautos fondo atstovybė Lietuvoje

"Vorutos" pokalbis su Tautos Fondo Lietuvos atstovybės pirmininku Antanu Skaisgiriu
Kada ir kokiomis sąlygomis įsikūrė Tautos Fondo atstovybė Lietuvoje?
Tautos Fondas, kaip savarankiška korporacija, buvo įregistruota 1973 metais Niujorko valstijoje kaip pelno nesiekianti organizacija. Kol veikė Vyriausiasis Lietuvos  išlaisvinimo komitetas – VLI“Kas, Tautos Fondas buvo kaip finansų institucija prie VLIK“o, bet pastarasis Čikagoje 1991 metais ir simboliniame baigiamajame seime 1992 metų gegužės mėnesį užbaigė veiklą. O Tautos Fondas liko. Liko todėl, kad sukaupta daug lėšų. Šitos lėšos sukauptos iš aukotojų rėmėjų, iš palikimo fondui, taip pat didelė dalis lėšų investuota į vertybinius popierius ir gaunami solidūs dividendai, kurie irgi sudaro Tautos Fondo aktyvus.
Šiuo metu Tautos Fondo aktyve yra per du su puse milijono Amerikos dolerių. Taigi Tautos Fondas, pasibaigus VLIK“o veiklai, tapo organizacija, kuri dirba Lietuvos labui ne politinėje ir ne valstybinėse srityse. Fondas suteikia pagalbą, remdamasis manifestu, kuris buvo priimtas 1992 metų gruodžio mėnesį. Remiantis šio manifesto principais, teikiama parama Lietuvos ligoninėms, mokykloms, redakcijoms ir kitoms ne valstybinėms įstaigoms, taip pat pavieniams asmenims.
Jūsų atstovybė yra įsikūrusi Bernardinų gatvėje?
Tautos Fondo Taryba nutarė įkurti atstovybę Lietuvoje. Tai neprieštarauja Tautos Fondo įstatams, ir man buvo pasiūlyta užimti garbingą atstovybės Lietuvoje pirmininko postą. Viešint Valstijose, man buvo įteikti kredencialai.
Šias pareigas priėmiau visuomeniniais pagrindais. Atstovybėje, be manęs, dirba techninis sekretorius ir iždininkas Aleksandras Šleinys.
Atstovybė dirba trečiadieniais ir penktadieniais. Trečiadieniais priimam interesantus nuo 15 iki 19 valandos, penktadieniais – nuo 16 iki 19 valandos Vilniuje, Bernardinų gatvėje 8, antrame aukšte, 22 kambaryje.
Prašyčiau  paminėti, kas gali kreiptis į Jus?
Kreipiasi labai daug žmonių. Tai ir dėstytojai su savo programomis, redakcijų darbuotojai, prašydami paremti demokratinę Lietuvos spaudą, kreipiasi ir pavieniai žmonės. Šiemet buvo suteikta parama Kauno Pr.Mažylio gimdymo namams šiuolaikinei įrangai įsigyti – 10 000 dolerių. Visai neseniai suteikėm paramą labai kilniai įstaigai – Vilniaus vidurinei mokyklai "Lietuvių namai", kuri yra Dzūkų gatvėje. Ten mokosi kalbėti lietuviškai mūsų išeivių lietuvių  vaikai, daugiausia – į Rytus išvežtų žmonių, taip pat jų palikuonys bei anūkai. Buvo suteikta parama ne vienai redakcijai, Šaulių sąjungai, taip pat perduodame palikimu užrašytą paramą.
Prieš aštuonerius metus grupė Amerikos lietuvių paaukojo gan didelę sumą Valakbūdžio bažnyčiai. Mes šią paramą perduosim bažnyčios klebonui. Didelė suma skirta stipendijoms. Paminėsiu, kad ir pernai absolventai, tęsiantys mokslo studijas, gavo per 60 stipendijų po 200 dolerių. Šiemet rinksime pareiškimus, svarstysime, vėliau persiųsime į Niujorką. Skirta 50 stipendijų pirmo, antro kurso dieninių fakultetų studentams po 100 dolerių, aukštesniųjų kursų studentams skirta 50 stipendijų po 150 dolerių ir, kaip ir pernai, 50 stipendijų skirta  absolventams, kurie gilina mokslo žinias, rašo mokslinius darbus, taip pat tęsia studijas užsieniuose.
Visam dideliam srautui prašymų, pareiškimų ir interesantų priėmimui padeda patariamoji taryba. Ji dirba visuomeniniais pagrindais; suburta septynių specialistų grupė, kuri gali konsultuoti įvairiais technikos, kultūros, švietimo, teisės klausimais ir t. t.

Naujienos iš interneto