Pagrindinis puslapis Uncategorized Švietimo ministras griauna valstybės pagrindus

Švietimo ministras griauna valstybės pagrindus

2012 m. spa­lio 25 d. vi­suo­me­ni­nin­kų klu­bas „Sa­vas­tis“ pri­ėmė pareiškimą, ad­re­suo­tą LR pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei, LR Sei­mo pirminin­kei Ire­nai De­gu­tie­nei ir LR mi­nist­rui pir­mi­nin­kui An­driui Ku­bi­liui, ku­rį pa­ske­bė por­ta­las www.savastis.lt.

Kei­čia­ma at­kur­tos ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos vals­ty­bės kon­cep­ci­ja

Lie­tu­vo­je su­si­klos­tė to­kia prak­ti­ka, kad LR švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras Gin­ta­ras Stepona­vi­čius sa­vo veik­lą ir kon­cep­ci­jas kon­struo­ja ab­so­liu­čiai ne­pri­klau­so­mai nuo istoriškai su­ve­re­nios Lie­tu­vos vals­ty­bės idė­jos ir li­be­ra­liai, t. y. at­mes­da­mas Lie­tu­vos Sąjū­džio pro­kla­muo­tą tau­ti­nės mo­kyk­los idė­ją, Lie­tu­vos pir­mo­sios ne­pri­klau­so­my­bės ir oku­pa­ci­jos me­tų pa­tir­tį iš­lai­kant is­to­ri­nius ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos vals­ty­bės sa­vi­mo­nės sie­kių pa­ma­tus. Šie­met mi­nist­ras sa­va­va­liš­kai pa­kei­tė Moks­lo ir ži­nių die­nos pa­mi­nė­ji­mo da­tą. Mi­nist­ro for­muo­ja­ma ir iki pa­kri­ki­mo pa­keis­ta švie­ti­mo pa­skir­tis bei tiks­las remiasi lais­vo­sios rin­kos pel­no prin­ci­pu. Aki­vaiz­dus tiks­las ug­dy­ti ne dva­si­nį, ide­a­lis­ti­nį, pa­trio­ti­nį jau­nuo­lio pa­sau­lį, o reng­ti žmo­gų tik kaip pri­mi­ty­vų Čarl­zo Dar­vi­no gy­vū­ni­jos pa­sau­ly­je be­si­run­gian­tį dėl ge­res­nio iš­li­ki­mo rin­kos ele­men­tą, be­si­elį sub­jek­tą bet ku­riai pa­sau­lio kos­mo­po­li­ti­nei mo­no­po­li­jai.

Iš bu­vu­sių 2386 ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų li­ko tik 1309. Įves­tas ,,krep­še­lis“ yra is­to­ri­nis ab­sur­das, kaip ir prak­ti­ka, kad švie­ti­mas yra ,,pa­slau­ga“, o moks­lei­vis – ,,pa­slau­gos gavėjas“. Tuo pa­grin­du ir stu­di­jų kai­nos aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se ta­po ne­pa­ma­tuo­tos. Nepri­klau­so­mos Lie­tu­vos vals­ty­bės idė­ja švie­ti­mą api­brė­žia kaip pi­lie­čių švie­ti­mą ir auklėji­mą, kaip iš­im­ti­nę sa­vo pras­min­go tęs­ti­nu­mo są­ly­gą iden­ti­te­to pa­ma­tu. Li­be­ra­lios idė­jos ap­skri­tai sa­vo es­me yra nu­kreip­tos vals­ty­bės su­nai­ki­ni­mui, anar­cho­sin­di­ka­liz­mui įtvir­tin­ti, vi­suo­me­nę ver­čiant at­si­sa­ky­ti ją sie­jan­čių pa­pro­čių, šimt­me­čiais na­tū­ra­liai susiklos­čiu­sių ver­ty­bių, su­pla­kant ver­ty­bes ir an­ti­ver­ty­bes, pai­nio­jant są­vo­kas ir įžū­liai rei­ka­lau­jant net­gi at­si­sa­ky­ti sa­vi­raiš­kos.

Kai švie­ti­mas bu­vo kul­tū­ros ir vals­ty­bės pras­min­gumo są­ly­ga

Vi­suo­me­ni­nin­kai pri­me­na švie­ti­mą Lie­tu­vo­je 1918–1940 me­tais. Lie­tu­vos Švie­ti­mo ministe­ri­ja tuo me­tu kas mė­ne­sį leis­da­vo žur­na­lą „Švie­ti­mo dar­bas“, ku­ria­me švie­ti­mas bu­vo su­vo­kia­mas kaip hu­ma­ni­ta­ri­nės kul­tū­ros ir vals­ty­bės pras­min­gumo są­ly­ga. Primenami ke­li 1928 me­tų žur­na­lo straips­nių pa­va­di­ni­mai: „Li­te­ra­tū­ros mo­ky­mo tiks­lai“, „Ar ver­ta sek­ti Ame­ri­ka?“, „Pa­trio­tiz­mo auk­lė­ji­mo klau­si­mu“, „Tau­ti­nė mū­sų mo­kyk­la“, „Lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­jų kon­fe­ren­ci­ja“, „Mo­kyk­lų re­for­ma Aust­ri­jo­je“, „Visuo­ti­nas ir pri­va­lo­mas pra­džios moks­las ki­tur ir Lie­tu­vo­je“. Toks mil­ži­niš­kas Lie­tu­vos parti­za­ni­nis pa­si­prie­ši­ni­mas ir kil­nios au­kos ko­vo­je prieš so­vie­ti­nę oku­pa­ci­ją ga­lė­jo bū­ti tik bu­vus tau­ti­nės mo­kyk­los ide­a­lis­ti­niam mo­ky­mui. Ga­li­ma pa­klaus­ti apie šian­die­ni­nės Lietu­vos mo­kyk­los gar­bės, iš­di­du­mo ir sa­vi­gar­bos kar­te­lės ly­gį, jei­gu mo­ky­to­jas šian­dien nu­ver­tin­tas ir pri­slėg­tas pa­čių moks­lei­vių psi­cho­lo­gi­nio smur­to, o sub­jek­ty­vus mo­kyk­lų už­da­ri­nė­ji­mas bei moks­lei­vių ve­žio­ji­mas dras­ko kai­mo gy­ve­ni­mo struk­tū­ras.

Mi­nist­ro veik­la – an­ti­vals­ty­bi­nė

Dar va­sa­rio 16-ąją di­de­lė Lie­tu­vos per­si­tvar­ky­mo są­jū­džio ini­cia­ty­vi­nės gru­pės ir Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rų gru­pė vie­šai iš­pla­tin­ta­me pa­reiš­ki­me nu­ro­dė, kad švietimo „sri­ties po­li­ti­ka pra­dė­ta grįs­ti an­ti­vals­ty­biš­kai orien­tuo­to­mis Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to pro­pa­guo­ja­mo­mis eko­no­mi­nio li­ber­ta­riz­mo idė­jo­mis“. Pa­reiš­ki­me dėl G. Ste­po­na­vi­čiaus veik­los teig­ta, kad įver­ti­nant „kai ku­riuos de­struk­ty­vios veik­los fak­tus, yra pa­grin­do lai­ky­ti ją ga­li­mai an­ti­vals­ty­bi­ne ir ga­li­mai nu­si­kals­ta­ma veik­la. Toks mi­nist­ras ne­tu­ri tei­sės to­liau ei­ti sa­vo pa­rei­gas. Jis pri­va­lo bū­ti ne­del­siant at­sta­ty­din­tas. Taip pat būti­na at­lik­ti kruopš­tų ir iš­sa­mų mi­nist­ro G. Ste­po­na­vi­čiaus ir jo ko­man­dos veik­los ty­ri­mą. Kom­pe­ten­tin­gos ins­ti­tu­ci­jos tu­ri bū­ti įpa­rei­go­tos iš­si­aiš­kin­ti, ar šio­je veik­lo­je ne­sa­ma galimai nu­si­kals­ta­mos, bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę už­trau­kian­čios vei­kos po­žy­mių“. Lie­tu­vos Sei­mas ir prem­je­ras A. Ku­bi­lius į tai vi­sai ne­re­a­ga­vo.

Nu­ver­tin­ta lie­tu­vių kal­ba

Rug­sė­jo 24-ąją di­de­lė au­to­ri­te­tin­gų li­tu­a­nis­tų gru­pė pa­skel­bė pa­reiš­ki­mą dėl ren­gia­mo lietu­vių kal­bos pres­ti­žo nu­ver­ti­ni­mo. Pri­me­na­mas gė­din­gas mi­nist­ro G. Ste­po­na­vi­čiaus 2012 m. rug­pjū­čio 31 d. įsa­ky­mas Nr. V-1292 d. Klu­bas „Sa­vas­tis“ pa­brė­žia, kad li­tu­a­nis­tai pa­reiš­ki­me nu­ro­do, jog „kal­bų po­li­ti­ka švie­ti­mo sis­te­mo­je iš es­mės yra kal­bų po­li­ti­ka valsty­bė­je. Ji daug la­biau su­si­ju­si su vals­ty­bės stra­te­gi­niais tiks­lais ir sa­vi­vo­ka, nei at­ro­do iš pir­mo žvilgs­nio. Ky­la įta­ri­mų, kad toks sku­bo­tas kal­bų po­li­ti­kos vals­ty­bė­je spren­di­mas yra po­li­ti­nio at­spal­vio: ar to­kiu bū­du ne­sie­kia­ma pri­mi­ty­vios dvi­kal­bys­tės įtei­si­ni­mo?“ Auto­riai tei­gia: „Už­sie­nio kal­ba švie­ti­mo sis­te­mo­je įgau­na ypa­tin­gą sta­tu­są, vir­šes­nį už tą, ku­rį tu­ri vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­ba“. Nie­kas ne­kves­tio­nuo­ja po­rei­kio mo­kė­ti daug kal­bų (prieš­ka­rio Lie­tu­vos mo­kyk­lo­se, be pa­grin­di­nių už­sie­nio kal­bų, bu­vo mo­ko­ma lo­ty­nų ir grai­kų kal­bų), bet šian­die­ni­nis vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos pres­ti­žo at­vi­ras že­mi­ni­mas yra aiš­kus nu­vals­ty­bi­ni­mas, tai yra an­ti­vals­ty­bi­nis ju­de­sys, žen­klas, kad sa­vas­tis nereikšminga, nes žmo­gaus at­ei­tis – ne Tė­vy­nė, o kos­mo­po­li­ti­nė var­to­to­jų ter­pė.

Tik ma­te­ria­liz­mas ir pel­nas

Ne be mi­nist­ro G. Ste­po­na­vi­čiaus pri­ta­ri­mo vyks­ta ne­vals­ty­bi­nės švie­ti­mo įstai­gos „Lietuvos Ju­nior Achie­ve­ment“ iš JAV per­im­tas mo­ky­mas, tai­ko­mas jau­na­jai kar­tai nuo dar­že­li­nu­kų iki abi­tu­rien­tų. Pa­tei­kiant per 20 va­do­vė­lių, su­ku­riant per 700 mo­ko­mų­jų ben­dro­vių, or­ga­ni­zuo­jant mi­li­jo­ni­nę apy­var­tą, jau­ni pro­tai, užuot ug­džius do­rą ir savarankiš­ką cha­rak­te­rį, kryp­tin­gą ir va­lin­gą as­me­ny­bę, ge­bė­ji­mą at­jaus­ti ne­lai­mių įskaudin­tus žmo­nes, at­sa­kin­gą sa­vo is­to­ri­jos su­pra­ti­mą, yra mo­ko­mi gob­šu­mo, savanaudiš­ku­mo ir gud­raus pel­no. To­kią mo­kyk­lą per­ėjo gal 30 tūkst. moks­lei­vių.

Kur S. Dau­kan­to, V. Ku­dir­kos, J. Ba­sa­na­vi­čiaus, Mai­ro­nio pa­trio­tiz­mas, po­ka­rio pasipriešini­mo oku­pa­ci­jai ži­no­ji­mas, su­pra­ti­mas, įpras­mi­ni­mas šian­die­nos gy­ve­ni­me ir suak­tu­a­li­ni­mas? Lie­tu­vą kū­rė ir su­lip­dė ide­a­lis­tai. Koks bus ide­a­lis­tas, jei­gu moks­lei­vis iš vie­no ra­jo­no į ki­tą per­ne­ša pi­giau gau­tus sau­sai­nius ir rū­pi­na­si tik pel­nu? Ar jis tuo lai­ku ras lai­ko iš­siug­dy­ti po­rei­kį su­vok­ti po­ezi­ją, kaip gi­lią iš­min­tį, fi­lo­so­fi­ją ir kal­bos vir­šū­nę? Paro­dy­ki­te švie­ti­mo pro­gra­mo­se są­vo­kas „Pa­si­ry­ži­mas“, „Pa­si­au­ko­ji­mas“, „Ide­a­liz­mas“…

Nau­jast­ri­biai

Klu­bas „Sa­vas­tis“ pri­me­na apie mi­nist­ro įsa­ky­mu skir­tą fi­nan­sa­vi­mą To­le­ran­tiš­ko jau­ni­mo aso­cia­ci­jos pro­jek­tui „Mo­ky­to­jų, moks­lei­vių, tė­vų ir NVO at­sto­vų tarp­kul­tū­ri­nių ge­bė­ji­mų plėt­ra“. Ne­pa­gai­lė­ta net 826 165 Lt. Šių pro­jek­tų pa­reiš­kė­jai įpa­rei­go­ti pri­si­dė­ti prie tinkamų fi­nan­suo­ti iš­lai­dų ap­mo­kė­ji­mo ne ma­žiau kaip 32 916 Lt. Pro­jek­to truk­mė: 2010 me­tų gruo­dis – 2012 me­tų bir­že­lis. Bu­vo nu­sta­ty­tas šio pro­jek­to nau­dos ir ko­ky­bės ba­las – 82,5. Jis įgy­ven­din­tas vie­nuo­li­ko­je Lie­tu­vos mo­kyk­lų (tarp jų Rad­vi­liš­kio J. Tu­mo-Vaižgan­to ir Klai­pė­dos ra­jo­no Vei­vir­žė­nų gim­na­zi­jo­se). Iš es­mės tai yra „Gen­der Lo­ops“ pro­jek­to va­ria­ci­ja, o ap­ra­šas įslap­tin­tas. Kaip nu­ro­do švie­ti­mo mi­nist­ro pa­ma­lo­nin­tų Lietuvos vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai, pro­jek­te ap­ta­ria­ma, kad mo­kyk­lo­se esą per ma­žai kal­ba­ma apie ho­mo­sek­su­a­lu­mą, kad ly­ti­nė orien­ta­ci­ja yra lais­vai pa­si­ren­ka­ma, reikia nag­ri­nė­ti „ho­mo­sek­su­a­lias šei­mas“, kri­ti­kuo­ja­ma „he­te­ro­sek­su­a­lu­mo pre­zump­ci­ja“, tei­gia­ma, kad „šei­ma yra ho­mo­fo­biš­kas reiš­ki­nys“, rei­kia „griau­ti tra­di­ci­nes nuo­sta­tas ir įsi­ti­ki­ni­mus ir su­teik­ti jiems nau­jų reikš­mių“. Mi­nė­tų vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų duomenimis, mo­ky­mai ir se­mi­na­rai vyk­da­vo Vil­niaus ir Tra­kų ra­jo­nuo­se, Elek­trė­nų savival­dy­bė­je (Žu­vy­čių kai­me) kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­se. Ap­mo­kė­ta klau­si­mų ty­ri­mo grupėms, or­ga­ni­za­to­riams. Klu­bas „Sa­vas­tis“ klau­sia: „Ar mi­nist­ras ga­lė­tų pa­aiš­kin­ti, kokio in­te­lek­to, iš­si­la­vi­ni­mo, pe­da­go­gi­nio pa­ty­ri­mo, vals­ty­bi­nės są­mo­nės bei sa­vi­vo­kos asmenys ir ko­kiai ak­tu­a­liau­siai pro­ble­mai spręs­ti pa­nau­do­jo 859 tūkst. Lt bei bu­vo pri­leis­ti prie ne­tu­rin­čių gy­ve­ni­miš­kos ir is­to­ri­nės pa­tir­ties jau­nų pro­tų? Kaip tai su­sie­ti su esminėmis ge­ne­ti­kos moks­lo tie­so­mis ir su­si­for­ma­vu­sių ben­druo­me­nių pras­min­gumo ir išli­ki­mo klau­si­mu?“

Lat­vi­jo­je di­de­liais už­sie­nio pi­ni­gais pra­dė­tas eks­pe­ri­men­tas: ber­niu­kai mo­ko­mi bū­ti mergai­tė­mis, o mer­gai­tės – ber­niu­kais. To­kio auk­lė­ji­mo kny­ge­lė iš da­nų kal­bos jau išversta į lie­tu­vių kal­bą, ne­pai­sant to, kad šiuo­lai­ki­nia­me li­gų kla­si­fi­ka­to­riu­je ly­ties tapatumo su­tri­ki­mas pri­ski­ria­mas psi­chi­kos su­tri­ki­mų ka­te­go­ri­jai. „Ne­jau­gi šian­die­ni­nė­je vi­suo­me­nė­je tai yra ak­tu­a­lu ir svar­bu? Ar nė­ra svar­biau dar­že­ly­je vai­kus iš­mo­ky­ti man­da­gu­mo, ge­ra­šir­diš­ku­mo, pa­žin­ti gė­lių var­dus, bi­tės gy­ve­ni­mą, my­lė­ti kiš­ku­tį ar se­ne­lę?“ – klau­sia klu­bas „Sa­vas­tis“. Lie­tu­vos Švie­ti­mo mi­nis­te­ri­ja to „ne­ma­to“. Sa­vo trans­sek­su­a­l­mo idė­jas Lie­tu­vai bru­ka ro­dos ne­kal­tas Nor­ve­gi­jos ir Šve­di­jos vy­riau­sy­bių įsteig­tas Šiau­rės mi­nist­rų ta­ry­bos biu­ras Lie­tu­vo­je. Eu­ro­pos Ta­ry­ba spau­džia Lie­tu­vą pa­si­ra­šy­ti kon­ven­ci­ją „Dėl smur­to prieš mo­te­ris ir šei­my­ni­nio smur­to pre­ven­ci­jos bei ko­vos su juo“. Po šiuo nekal­tu pa­va­di­ni­mu – rei­ka­la­vi­mas įtei­sin­ti są­vo­ką „So­cia­li­nė ly­tis“. Vyks­ta dva­si­nis Lietu­vos luo­ši­ni­mas, už­ka­ria­vi­mas, to­dėl to­kius dar­bus už di­de­lius pi­ni­gus vyk­dan­tie­ji nusi­pel­no tik Lie­tu­vos nau­jast­ri­bių var­do.

 Ne žmo­gus

Jei­gu žmo­gus, kaip siū­lo­ma, bū­tų pa­vers­tas „so­cia­li­ne ly­ti­mi“, tai nau­ja­da­ras bū­tų ne „Trans­žmo­gus“ ar „Po­stžmo­gus“, o tik ,,Ne žmo­gus“. Kau­no moks­lei­viai vie­no­je sa­vo demonst­ra­ci­jo­je ne­šė pla­ka­tą: „Ste­po­na­vi­čiau, ne­versk mū­sų emig­ruo­ti!“ Įver­ti­nęs ministro G. Ste­po­na­vi­čiaus is­to­ri­nę pa­tir­tį, in­te­lek­to, eru­di­ci­jos ir men­ta­li­te­to nuo­sta­tas bei prak­ti­nius veiks­mus Lie­tu­vos švie­ti­mo sri­ty­je, klu­bas „Sa­vas­tis“ ma­no, kad šia­me pos­te jis yra at­si­tik­ti­nis, Lie­tu­vos vals­ty­bei ir Kon­sti­tu­ci­jai stra­te­giš­kai ken­kian­tis ir ne­pri­im­ti­nas as­muo, to­dėl pri­va­lo bū­ti be­są­ly­giš­kai grei­tai at­sta­ty­din­tas. Kar­tu pa­reiš­kia­me, kad premje­ro A. Ku­bi­liaus siū­ly­mas to­kiam as­me­niui už­im­ti to­kį pos­tą reiš­kia, kad Lie­tu­vos vals­ty­bės at­ei­tis pa­lik­ta ne­abe­jo­ti­nam nu­ny­ki­mui.

Klu­bas „Sa­vas­tis“ 

2012 m. lapkričio 6 d., ant­ra­die­nį, pa­aiš­kė­jo, kad dar­bo gru­pės po­sė­dy­je skan­di­na­viš­ko pro­jek­to dar­že­li­nu­kams įgy­ven­din­to­jai nu­si­lei­do ir nu­spren­dė da­nų ug­dy­mo me­to­di­kos netai­ky­ti Lie­tu­vos dar­že­liuo­se. Šiau­rės mi­nist­rų ta­ry­bos biu­ro ir Mo­te­rų in­for­ma­ci­jos centro (MIC) įgy­ven­di­na­mas pro­jek­tas bu­vo ap­ta­ria­mas už už­da­rų du­rų, pa­slap­čio­mis. Žurna­lis­tus at­si­sa­ky­ta įleis­ti į dar­bo gru­pės po­sė­dį, mo­ty­vuo­jant tuo, kad jis už­da­ras. Posėdy­je da­ly­va­vo Lie­tu­vos mi­nis­te­ri­jų, Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­riaus įstai­gos, Lygių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos, tė­vų or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vai.

XXI amžius. – 2012, lapkr. 9, nr. 42 (2017), p. 3.