Pagrindinis puslapis Istorija Rezistencija Šventė Žiūronių kaime

Šventė Žiūronių kaime

S. Cibulskaitė, www.voruta.lt

Balbieriškio seniūnijos „Vidupio“ kaimų bendruomenės pirmininkas žiūroniškis Alfonsas Vitkauskas yra iš tų žmonių, kurie įsitikinę, kad nėra ateities be praeities ir kad praeities pamiršti negalima. Žiūrioniškiai broliai Vincas ir Pranas Raškauskai buvo pokario meto Lietuvos partizanai, abu žuvo ir Juozas Raškauskas brolių atminimui prie tėviškės sodybos beržo prikalė kryžių. Kitoje kelio pusėje Alfonso Vitkausko sumanymu 2010 metais buvo pastatytas gražus medinis kryžius. Laikas bėga, medis ne visada pateisina lūkesčius: ir patrūnija, ir papūva… Todėl šiais metais bendruomenės pirmininko rūpesčiu kryžius buvo atnaujintas, tiksliau – toje pat vietoje šiuose kraštuose kovojusių partizanų atminimui pagerbti pastatytas naujas.

Spalio 3 dieną Krokialaukio bažnyčioje kunigas Gintautas Steponaitis aukojo šv. Mišias už žuvusius ir mirusius partizanus, už jų artimuosius ir už bendruomenės gyventojus – taip prasidėjo šventė, skirta paminėti partizanams, kovojusiems už Lietuvos laisvę. Šv. Mišių metu Alfonsas Vitkauskas, Julija Brazaitienė ir Marytė Ražanskienė atnašavimo metu atnešė ant altoriaus auką – ūkininkų rankomis augintą ir keptą duoną ir kaimišką sūrį.

Po pamaldų šventė tęsėsi Žiūronių kaime, kur kunigas Gintautas Steponaitis pašventino naują kryžių ir prie kryžiaus pritvirtintą paminklinę lentą žinomiems šiame krašte partizanams. Lentoje surašytos 28 partizanų, jų ryšininkų pavardės su gimimo ir mirimo datomis. Susimąstę tas pavardes skaitė žmonės.

Susirinkusieji sugiedojo Lietuvos himną, tuo pat metu buvo pakelta lietuviška trispalvė, po to partizanų pagerbimui buvo paleisti simbolizuojantys taiką balandžiai ir nugriaudėjo patrankos salvė.

Kalbėjo ir savo kūrybos eiles, skirtas partizanų atminimui, paskaitė Birštone gyvenantis buvęs Balbieriškio seniūnasAntanas Vilkas. Taip pat kalbėjo Tremtinių ir Politinių kalinių sąjungos Alytaus skyriaus pirmininkė Stasė Tamašauskienė, kuri pasidžiaugė tuo, kad yra pagerbiami šiame krašte kovoję partizanai, kad prisiminimai apie juos yra perduodami jaunimui ir diegiama pareiga tas tradicijas tęsti. Renginyje dalyvavo tautiniais rūbais pasipuošusios Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos moksleivės.

Simno kultūros centro Ūdrijos kultūros namų folkloro ansamblis „Rūta“, vadovė Regina Zabitienė, padainavo šiai progai parinktų dainų.Vidupio bendruomenės aktyvisčių iniciatyva Alfonsas Vitkauskas už rūpestį krašto kultūriniu gyvenimu buvo pagerbtas ąžuolų lapų vainiku.

Jaunųjų konservatorių Alytaus skyriaus atstovai: Agnė Grigaliūnaitė, Andrius Jučas ir Povilas Labukas pastatė palapinę ir joje po renginio padėjo  dalinti visiems karštą grikių košę, kurią dalyvių maitinimui parūpino partizanų ryšininkės Onos Baltrukevičienės-Žibuoklės dukra Angelė. Nors oras nebuvo šaltas, bet šiltas maistas gamtoje visada maloniai nuteikia. Renginyje dalyvavo partizano Lukšos giminaitė iš Veiverių, ji visus vaišino savo skaniais sūriais.

Reikia paminėti naujojo kryžiaus atsiradimo istoriją. Kryžius meniškas, sukonstruotas iš dviejų dalių: iš pagrindo ir viršutinės dalies. Viršutinę jo dalį su ornamentais ir Kristaus Kančia padovanojo alytiškis Gintaras Kavaliauskas,  kunigo Petro Kavaliausko brolis; pagrindui ąžuolą paskyrė žiūroniškis Adas Vitkauskas. Kryžių padarė Artūras Zienka iš Radžiūnų, jį įtvirtino nuolatinėje stovėjimo vietoje irgi Adas Vitkauskas su sūnumi Vitalijum, taip pat ir stovą vėliavos iškėlimui. Finansiškai darbus parėmė ūkininkas Svajūnas Nevecka.

          Bendruomenės „Vidupis“ pirmininkas dėkoja visiems, prisidėjusiems prie kryžiaus pastatymo ir už dalyvavimą renginyje, o paruoštas tai progai padėkas gavo visi dalyviai.

          Visą renginį vedė Regina Zabitienė.