Pagrindinis puslapis Europa Seinų - Punsko kraštas Suvalkuose paminėtos Sausio 13-osios metinės

Suvalkuose paminėtos Sausio 13-osios metinės

Minėjimo dalyvių bendra nuotrauka. Iš kairės: Onutė Paransevičienė, Danutė Judickienė, Juozas Vaznelis, Elena Vasilčik, Onutė Virbylienė, Algirdas Grigutis, Kazimieras Baranauskas, Veronika Vasilčik, Pranas Sovulis, Juozas Šimelevičius, Birutė Oluv, Vanda Račienė, Rūta Balytienė

2016-01-12 (antradienį) Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus patalpose paminėtos 1991 m. sausio 13 d. tragiškų įvykių Vilniuje 25-osios metinės. Pradžioje skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė pasveikino atvykusius ir visi sugiedojo Lietuvos valstybinį himną. Ilgą pranešimą apie 1991-01-13 įvykius Vilniuje perskaitė „Suvalkiečio“ redaktorius Kazimieras Baranauskas. Jis, tarp kitko, aptarė: politinę ir ekonominę padėtį Lietuvoje prieš minėtus įvykius; kaip buvo mėginta padaryti politinį perversmą šalyje; kas vyko Vilniuje 1991 m. sausio 13-osios naktį; ką pats tą naktį veikė Suvalkuose.

K. Baranauskas taip pat perskaitė visų tą naktį žuvusiųjų prie Vilniaus televizijos bokšto pavardes. Juos minėjimo dalyviai pagerbė minute tylos.

            Birutė Oluv trumpai papasakojo savo prisiminimus apie įvykius Vilniuje. Ji tuomet buvo Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto studentė. Tą naktį drauge su kitais studentais budėjo prie Lietuvos radijo ir televizijos komiteto būstinės Konarskio gatvėje. Budėjo iki tol, kol sovietų kariai užėmė pastatą. Buvo matyti žmonių vienybė, drąsa ir ryžtas.

            Vanda Račienė taip pat trumpai prisiminė to meto įvykius. Ji tuo laiku gyveno Kaune.

            Paskui eilėraščius skaitė lietuvių kalbos pamokas lankantys mokiniai Juozas Šimelevičius ir Veronika Vasilčik, Pranas Sovulis (savo eilėraštį, skirtą žuvusiam 1991-01-13 prie Vilniaus televizijos bokšto marijampoliečiui Rimantui Juknevičiui), Onutė Virbylienė (apie Sausio 13-osios įvykius).

   Pabaigoje Juozas Vaznelis parodė filmą apie suvalkiečių ir seiniškių budėjimą prie Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pastato Vilniuje tuoj po minėtų įvykių. Šiame filme pasisakę Gintautas Marcinkevičius, Elena Baranauskienė, Teresė Uzdilaitė ir Antanas Jančė.
Kostas Leončikas, punskas.pl