Pagrindinis puslapis Religija Susitikimas su seserimi vienuole Loreta

Susitikimas su seserimi vienuole Loreta

Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio maldininkai. Jų tarpe – Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos  alt. kan. jubil.kun. Povilas Miškinis, šalia sesuo vienuolė Loreta, mūsų kraštietė, kilusi iš Daujėnų parapijos. Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčia.  Nuotraukos autorius – Paulius Ramanauskas

Vlada ČIRVINSKIENĖ, Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio vadovė, www.voruta.lt

Spalis – rožinio mėnuo

Spalio mėnesį vėl skubėjome  vakarais į bažnyčią dalyvauti šventojo Mergelės Marijos rožinio maldoje. ,,Švč. Mergelės Marijos rožinis, Dievo Dvasios įkvėpimu laipsniškai skleidęsis antrą tūkstantmetį, yra daugelio šventųjų pamėgta ir Magisteriumo skatinama malda. Dėl savo paprastumo bei gelmės ji prasidedančiame trečiajame tūkstantmetyje lieka labai reikšminga malda, nešančia vaisių šventumui. Ji gerai dera su krikščioniškuoju dvasingumu, kuris po dviejų tūkstantmečių  nė kiek neprarado pirmykštės gaivos  ir jaučiasi skatinamas Dievo Dvasios  „irtis į gilumą“ Duc in altum ir skelbti, netgi „šaukti“ pasauliui apie Kristų kaip Viešpatį ir Išganytoją, kaip „kelią, tiesą ir gyvenimą“ ( Jn 14, 6 ), kaip „žmonijos istorijos tikslą, tašką, kuriame susilieja istorijos ir civilizacijos lūkesčiai.

Nors ir būdamas marijiško pobūdžio, rožinis yra malda su kristologine šerdimi. Per rožinį tikintysis gausiai semiasi malonių, gaunamų tarsi iš pačios Atpirkėjo Motinos rankų“.

(Iš popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališko laiško ROSARIUM VIRGINIS MARIAE. Švč. Mergelės Marijos Rožinis Šv. Rašto palydėjimu. Antras papildytas leidimas. Parengė kun. Remigijus Kavaliauskas,  2013 m.).

Gyvojo Rožinio maldininkų susitikimas

Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio maldininkai, iškilmingai šventę Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės atlaidų iškilmę Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčioje, spalio 25 d.  ankstų rytą susirinko į šią bažnyčią dalyvauti  Šv. Mišių aukoje ir melstis pagal spalio mėnesio  Popiežiaus Pranciškaus ir Panevėžio vyskupijos maldų intencijas.  Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio maldininkų susitikimas prasidėjo Švč. Mergelės Marijos Rožinio malda –  ketvirta dalimi „Garbės slėpiniai“. Taip pat buvo sukalbėtas „Dievo Gailestingumo vainikėlis“ bei pasimelsta už iškeliavusius į amžinybę Pasvalio dekanato bei šios parapijos kunigus, vienuolius ir vienuoles, Gyvojo Rožinio maldininkes ir maldininkus. Prieš  pat Šv. Mišias visų lūpose suskambo giesmė „Su galinga Rožančiaus malda“. Į šį renginį atvyko  iš Dievo Apvaizdos kongregacijos vienuolyno sesuo Loreta, mūsų kraštietė, kilusi iš Daujėnų parapijos.

Šv. Mišias aukojo Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos altarista kanauninkas jubil. kun. Povilas Miškinis.

Šv. Mišių metu giedojo grupelė bažnytinio choro dalyvių. Jiems vadovavo ilgametis vargonininkas Jonas Poška.

Po Šv. Mišių Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio maldininkų  susitikimą įamžino muziejininkas Paulius Ramanauskas.

Katechezė “Tikėjimas ir gyvenimas”

Visi Gyvojo Rožinio nariai rinkosi į Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos bendruomenės namus.  Gražiai papuoštoje salėje prie nukryžiuoto Jėzaus ir didingu nuolankumu spindinčio Švč. Mergelės Marijos paveikslo ir uždegtos  žvakelės  vyko katechezė “Tikėjimas ir gyvenimas”. Ją nuoširdžiai ir dvasingai  vedė  sesuo  vienuolė Loreta.

Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos kleb. dek. teol.lic. kun. Henrikas Kalpokas  ir s. vienuolė Loreta Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos namuose. Nuotraukos autorė – Vlada Čirvinskienė

Sesuo Loreta pokalbį pradėjo bendra malda bei pristatydama  paveikslėlį, kuris bylojo Fatimos Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų istorijos jubiliejaus 100 – metį.  Kartu pasidžiaugėme, kad ir mūsų grupelė pasvaliečių aplankė Fatimos Švč. Mergelę Mariją ir kartu su lietuviais piligrimais iškilmingai šventė šį garbingą jubiliejų.

Sesuo Loreta  katechezės metu pasidalijo apie savo tikėjimo ir gyvenimo kelią bei pateikė daug pavyzdžių iš savojo gyvenimo bei Šventojo Rašto.  Ji kalbėjo, kad tikėjimas turi būti gyvas ir paremtas Dievo meilės patyrimu  ir  Švč. Mergelės Marijos malone  bei Šv. Dvasios vaidmeniu Bažnyčios gyvenime. Šios  katechezės metu tapome  ne tik klausytojais, bet ir patys buvome kviečiami  aktyviai dalyvauti diskusijoje ir  pasitikrinti savo  katalikišką supratingumą aiškinant Šventojo Rašto ištraukas bei išmatuojant  savo tikėjimo kelio žingsnius.  Katechezės temą tinkamai ir prasmingai papildė  į susitikimą atvykęs  Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas dekanas teol. lic. kun. Henrikas Kalpokas. Dar ilgai vyko nuoširdi diskusija, tarpusavio bendrystė  ir pasidalinimas Gerąja Naujiena prie kavos puodelio bei paruoštų Gyvojo Rožinio maldininkų lauknešėlių. Parapijų Gyvojo Rožinio būrelių vadovams buvo padovanotas pluoštelis  katalikiškos literatūros – ,,XXI amžius“, „Artuma“,  kurią, perskaitę, tikintieji  aptartų savo parapijose  bei aplankytų ligonius ir kartu pasidalintų šių leidinių  jiems rūpimais straipsniais.

Nuoširdi bendrystė, Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos namai.Nuotraukos autorė – Vlada Čirvinskienė

Atsisveikindami padėkojome rūpestingam ir šiltai bendraujančiam  klebonui Henrikui ir  savo ilgametei ištikimai bičiulei s. vienuolei Loretai  bei visiems Gyvojo Rožinio maldininkams už susibūrimą, kuris atvėrė  gilesnį ir tvirtesnį žingsnį į Bažnyčios mokymą su Šventuoju Raštu, tradicija ir Gyvojo Rožinio malda.