Pagrindinis puslapis Uncategorized Stasės ir Petro Averkų dueto knyga – daina Tėvynei

Stasės ir Petro Averkų dueto knyga – daina Tėvynei

Algimantas ZOLUBAS, Vilnius

Prieš išeidamas į Amžinybę, Vilniaus krašto šviesulys, šimtus straipsnių paskelbęs publicistas, buvęs politinis kalinys, beveik dešimtmetį kalėjęs Buchtos ir Karagandos lageriuose, Petras Averka savo žmonai Stasei Gaidytei-Averkienei ištarė testamentinius žodžius: „Susimildama išleisk Lietuvai mano straipsnių knygą“.

Žmona pati būdama nepailstanti publicistė, savo akiratyje aprėpianti ne tik Vilniaus kraštą, bet ir savo rašiniais atsiliepianti į lietuvių kultūros reiškinius visoje Lietuvoje bei lietuvių etninėse žemėse Baltarusijoje, paskutinį velionio Petro prašymą ištesėjo. Tik ką pasirodė Stasės Gaidytės-Averkienės publicistikos rinkinys „Daina tėvynei Lietuvai“, kurią išleido leidykla „Žuvėdra“, spausdino UAB Ciklonas.

Džiaugiuosi, galėdamas trumpai pristatyti skaitytojui Stasės ir Petro dueto parašytą knygą, juolab, kad jų ir mano rašiniai dažnai susitikdavo periodinės spaudos puslapiuose, o ir autorių veidai bei bendravimas nuo Atgimimo pradžios patriotiniuose renginiuose neišdildomai įsiminė.

Knygoje spausdinami geriausi geologės S. Gaidytės-Averkienės ir jos vyro P. Averkos (1918–2004) publicistiniai straipsniai, skelbti Lietuvos periodikos leidiniuose. Knygą sudaro penki skyriai: „Petro Averkos publicistika“, Petro Averkos literatūriniai bandymai“, „Stasės Gaidytės-Averkienės publicistika“, „Stasės Gaidytės gyvenimo ištakos“, „Bendražygiai apie Stasę ir Petrą Averkus“. Ji gausiai iliustruota nuotraukomis, atspindinčiomis gražiausias Stasės ir Petro gyvenimo akimirkas.

Linkėkime skaitytojui priimti knygą kaip dainą, duetu sudainuotą Tėvynei.

Nuotraukoje: Knygos viršelis