Pagrindinis puslapis Naujienos Šimtas metų, kai įkurtas Marijos legionas

Šimtas metų, kai įkurtas Marijos legionas

Šimtas metų, kai įkurtas Marijos legionas

Regina Grubinskienė, www.voruta.lt

Šimtas metų, kai įkurtas Marijos legionas – katalikiškojo tikėjimo apaštališka pasauliečių organizacija. Šia proga pasvalietė Vlada Čirvinskienė parengė knygą „Marijiškas spindulėlis – Marijos legiono šimtmečiui“ (Panevėžys: UAB „Reklamos forma, 2021). Joje supažindinama su marijiška veikla Panevėžio vyskupijoje, pristatomi čia įsikūrę Marijos legiono prezidiumai. 

Knygos pradžioje Aldona Juozapaitienė, Panevėžio vyskupijos Marijos legiono kurijos „Malonių tarpininkė“ pirmininkė, pasakoja, kad šios organizacijos iniciatorius Pranas Duff 1921 m. rugsėjo 7 d. su kitais asmenimis įsteigė pirmąjį prezidiumą Dublino arkivyskupijoje (Airijoje). Jis visą savo gyvenimą vadovavo Marijos legionui ir dėjo pastangas, kad organizacija plistų visame pasaulyje. Šiuo metu ji  veikia Belgijoje, Prancūzijoje, JAV, Kanadoje, Lenkijoje, Kinijoje, Lietuvoje ir kitose šalyse. Pagrindinė veikla – apaštalavimas: vadovaujant kunigui, legionieriai neša Marijos idėją kiekvienam žmogui, ieško abejojančių, netikinčių, patekusių į nuodėmių pinkles ir jiems padeda. Rūpinimasis kitais žmonėmis, jų tikėjimu, sielų gelbėjimas – tai lyg bendradarbiavimas su Dievo Motina Marija. „Tobulinkit save, tarnaudami kitiems“, „Blogį nugalėkit gerumu ir atkaklumą įveikit meile“, – šiuos pal. Jurgio Matulaičio žodžius autorė pasirinko knygos epigrafu.

Panevėžio vyskupijos Marijos legioną sudaro dešimt prezidiumų prie įvairių parapijų ir bažnyčių. Prezidiumams –  vadovauja dvasios vadas ir pirmininkas(ė). Vyskupijos prezidiumai sudaro kuriją, kurios vadą skiria vyskupas. Šiuo metu vadovauja kun. teol. lic. Vitalijus Kodis, Dievo tarno kankinio kun. Alfonso Lipniūno bylos postulatorius. Savo veiklą prezidiumai aptaria susirinkimuose, kurie vyksta kas savaitę numatytomis dienomis. Prezidiumą sudaro aktyvieji nariai ir maldos pagalbininkai. Legionieriai  ne tik skatina žmonių pamaldumą, atsidavimą Švč. Mergelei Marijai, bet ir organizuoja garbių dvasininkų minėjimus, konferencijas, pažintines išvykas.

Knygos autorė Vlada Čirvinskienė yra Panevėžio vyskupijos Marijos legiono kurijos „Malonių tarpininkė“ sekretorė, todėl publikuoja net keletą savo pasakojimų apie kurijos veiklą. Pasvalio prezidiumui „Krikščionių pagalba“, įkurtam 1994 m., šiuo metu vadovauja Zina Šimoliūnienė, o knygoje apie savo santykį su Marijos legionu pasakoja buvusi pirmininkė Vijolė Saulevičienė. Anykščių prezidiumą pristato taip pat anksčiau jam vadovavusi Genovaitė Ražanienė (šios moters eilėraščiai knygoje panaudoti kaip naujų skyrių atsklandos). Apie Kupiškio legionierių veiklą pasakoja Danutė Bukinienė ir Alvyra Rudžianskienė, Biržų – Nijolė Jankauskienė, Subačiaus – Zita Abromavičienė, apie Panevėžio prezidiumus – Zofija Zakarevičienė ir Laima Španičienė, Krekenavos – Aldona Juozapaitienė, Rokiškio – Liucija Barzdaitė, Utenos – Ona Kaušylienė. Marijos legiono prezidiumų veiklą atspindi ir nuotraukos (jos spalvotos). Knygos pabaigoje pateikiami ryškiausi Marijos legiono veiklos momentai ir svarbios datos. Tačiau pagrindinė šios organizacijos misija – apaštalavimas, gailestingumo darbai, tarnystė kitiems, o juk to neįmanoma išvardyti ar suskaičiuoti. Tai ligonių lankymas ligoninėse – dvasinė pagalba išgyvenant kančias, palydėjimas į šv. Mišias, pasirūpinimas ligonio sakramentu, kunigo pakvietimas. Tai apsilankymai namuose su tikslu išklausyti žmogų, pakviesti jį į bažnyčią, paskatinti priimti krikštą, Pirmąją Komuniją. Tokia yra marijiška veikla.

Knygos rengimu rūpinosi ir Aldona Juozapaitienė, idėją palaikė kitos prezidiumų sesės. Ganytojišku palaiminimu knygą palydėjo Panevėžio vyskupas OFM Linas Vodopjanovas, sveikinimo žodžius Marijos legiono nariams skyrė kun. dr. Gediminas Jankūnas, Krekenavos mažosios bazilikos rektorius, bei kun. teol. lic. Vitalijus Kodis. Vlados Čirvinskienės rūpesčiu finansiškai leidybą parėmė verslininkas, politinis ir visuomenės veikėjas Vidmantas Martikonis – prieškario Lietuvos katalikių moterų sąjungos Pasvalio draugijos pirmininkės Liucijos Karoblienės anūkas.

Knyga – graži dovana Panevėžio vyskupijos Marijos legionui, rugsėjį švenčiant organizacijos 100-metį. Ji bus pristatyta rugsėjo 15 dieną Krekenavoje. Buvo malonu prisidėti prie šio leidinio atsiradimo, redaguojant tekstus ir maketuojant knygą.