Pagrindinis puslapis Pasaulis Tremtis Sąskrydis „Su Lietuva širdy“ vienijo kartas

Sąskrydis „Su Lietuva širdy“ vienijo kartas

Ingrida VĖGELYTĖ, Vilnius

Š. m. rugpjūčio 2–3 d. Ariogaloje nuskambėjo kasmetinis, jau 23-iasis Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdy“. Nepaisant bėgančio laiko, jis skambėjo garsiai, prasmingai, traukiant mielas širdžiai giesmes ir tremtinių dainas, tiekorganizuotai, tiek ir savarankiškai.

 Pirmoji sąskrydžio diena po kelerių metų pertraukos vėl buvo skirta jaunimui. Joje dalyvavo čia stovyklavę jaunieji šauliai, prie kurių prisijungė ir Lietuvos skautų sąjungos bei Lietuvos jūrų skautijos nariai. Jaunimui buvo surengtos sukarintos varžybos. Mergaitėms vyko paskaita „Vaisių ir daržovių meninio išpjaustymo pasiekimai pasaulyje ir Lietuvoje“, praktiniai mokymai bei užsiėmimai, kaip papuošti stalą vaisiais ir daržovėmis. Tuo metu berniukams ir vaikinams vyko praktiniai užsiėmimai „Savo rankomis“. Taip pat buvo įkurta Partizanų stovykla, kur buvo ardomi ginklai, mokoma šifravimo. Skaityta paskaita apie partizanų kovas, surengta partizanų mūšio inscenizacija, organizuotas susitikimas prie laužo su buvusiais partizanais, ryšininkais, tremtiniais. Rugpjūčio 3 dieną, vykstant pagrindiniam renginiui, jaunieji šauliai ir skautai įsiliejo į sąskrydžio talkininkų gretas.

Antrąją sąskrydžio dieną į papuoštą Dubysos slėnį gausiomis delegacijomis rinkosi šventiškai pasipuošę buvę tremtiniai ir politiniai kaliniai. Ryškiausiai savo spalvingais apdarais ir specialiai šiai progai pagamintomis kepurėlėmis iš visų iškilmingos eisenos dalyvių išsiskyrė tremtiniai choristai, gausiomis grupėmis čia suvažiavę iš visos Lietuvos. Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų pučiamųjų orkestro maršo vedama iškilminga eisena Ariogalos gatvėmis linksmai pražygiavo plevėsuodama ne tik lietuviškomis, bet ir estiškomis bei latviškomis vėliavomis. Prasminga ir gražu tai, kad Lietuvos partizanų apygardų vėliavas nešė jaunieji talkininkai – patriotinių jaunimo organizacijų nariai. Garbingo amžiaus Lietuvos partizanams teko garbė nešti savo užsitarnautus nuopelnus Lietuvai, tviskančius apdovanojimais ant kariškai aprėdytų krūtinių. LPKTS ir kitų organizacijų delegacijas, žengiančias į Dubysos slėnį, žvaliai sveikino ilgametis Ariogalos sąskrydžio vedėjas Vilius Kaminskas su kolege Juventa Mudėniene, kurdami pakilią nuotaiką.

Sąskrydis pradėtas iškilmingu Lietuvos Respublikos vėliavos pakėlimu. Ši garbinga misija buvo patikėta 90 metų jubiliejų atšventusiam Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo viršininkui dimisijos majorui Vytautui Balsiui ir tautiniais drabužiais pasipuošusiai LPKTS valdybos pirmininko pavaduotojai Elžbietai Jūratei Marcinkevičienei. Latvijos ir Estijos atstovai – rezistentai taip pat iškėlė savo šalių vėliavas, baltiškosios kaimynės buvo pagerbtos jų himnais.

Turbūt svarbiausia akimirka, vienijanti tremtinius su prarastais artimaisiais – tylos minutė žuvusiems už Lietuvos laisvę, negrįžusiems iš tremties, nukankintiems ir nužudytiems sesėms ir broliams ir gėlių padėjimas prie Kankinių memorialo Ariogalos kapinėse. Šią gyvųjų, išėjusiųjų ir ateities kartų sąjungą įtvirtino šv. Mišios už Tėvynę, kurias aukojo J.E. arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Jam nuoširdžiai talkino ne tik būrelis šventikų, bet ir galingas jungtinis Lietuvos buvusių tremtinių choras, kantriai kentęs alinantį karštį ir po šv. Mišių atlikęs grandiozinę tremtinių mėgstamiausių dainų programą. Turbūt įkvėptos choro stoiškumo, sąskrydyje dainavo ir pavienės atlikėjos, kurių iniciatyva tik patvirtino, kad tai yra tikra buvusių tremtinių šventė.

Vienas prasmingiausių momentų – bėgikų atnešta Amžinoji ugnis šventės aukurui uždegti. Bėgikų atgabentą fakelą perėmė Lietuvos partizanas dimisijos kapitonas Antanas Lukša, šiemet taip pat atšventęs 90-ąjį gimtadienį, ir įžiebė aukurą, kad Tautos atmintis gyvuotų amžinai. Šį simbolinį aktą sutvirtino Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos karių trys salvės: už Tėvynę, Lietuvos partizanus ir visus Lietuvos tremtinius, politinius kalinius ir Laisvės kovotojus.

  Sąskrydį aplankė daug oficialių svečių. Seimo pirmininko sveikinimą į Ariogalą atgabeno Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių komisijos pirmininkas Vytautas Saulis. Taip pat susirinkusiuosius sveikino krašto apsaugos ministras Juozas Olekas ir Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Arvydas Pocius. Pastarasis tvirtino, kad dabartinė Lietuvos kariuomenė – šauliai, savanoriai, reguliarūs daliniai – yra išsidėsčiusi visoje Lietuvoje. Atkurdami Lietuvos kariuomenę jie žiūrėjo į tremtinius, drąsiai ir nepalaužiamai stovėjusius Sausio 13-ąją ir žinojusius, kas yra blogiausia. Kariuomenės vardu jis dėkojo buvusiems tremtiniams ir sveikino su gražia švente bei džiaugėsi čia dalyvaujančia jaunąja karta. Europos Parlamento narė R.Morkūnaitė-Mikulėnienė taip pat džiaugėsi, kad šiemet sąskrydyje daug senelių atvyko su vaikaičiais ir vadino jį vieta, kur susitinka kartos. Dalyvavo ir Seimo nariai: A. Anušauskas, A. Dumčius, V. V. Margevičienė, R.Kupčinskas, D.Kreivys, V.Aleknaitė-Abramikienė. Anot V. Aleknaitės-Abramikienės, jei išskirtinumas matuojamas kančia, tai išrinktąja tauta reikėtų laikyti lietuvius, tiek prisikentėjusius per okupacijas ir trėmimus. Sąskrydį pasveikino ir vietos Raseinių rajono savivaldybės meras A. Mielinis, LPKTS pirmininkui P. Jakučioniui įteikęs simbolinę dovaną – Rūpintojėlį. A. Tučkus tremtiniams atgabeno prof. V.Landsbergio ir jo sutuoktinės sveikinimą: Landsbergiai atsiprašė, kad šiais metais negalėjo dalyvauti sąskrydyje, mat kaip tik tuo metu vyko jų vaikaitės sutuoktuvės.

Vienas gražiausių sveikinimų išsakytas viso būrio „Misija Sibiras“ dalyvių, ką tik grįžusių iš Tiumenės, kur tvarkė lietuvių tremtinių kapines. Savo nuveiktus darbus šventės metu jie pristatė specialiai pastatytoje saviraiškos palapinėje, kurioje taip pat veikė 25-mečiui skirta LPKTS veiklos fotoparoda. LPKTS pirmininkas dr.Povilas Jakučionis pasveikino laimingai sugrįžusius į Tėvynę jaunuosius 2013 m. misijos dalyvius: „Džiaugiamės prasmingais Jūsų darbais ne tik atrandant ir tvarkant Sibiro tremtinių kapus, bet ir Lietuvoje žadinant jaunimo patriotiškumo jausmus“.

 Savo kalboje LPKTS pirmininkas sveikino sąskrydžio dalyvius, vadindamas juos tais, „kurie savo širdyje turi Dievą ir Tėvynę“: „Tie, kurie mylėjo ir myli Lietuvą ne žodžiais, bet darbais, ir įrodę tai visu savo gyvenimu, kovoję ir kentėję, bet visada tikėję Laisvės Rytojumi“.

Jis pabrėžė, kad ir dabar privalome budėti ir dirbti dėl teisingos ir garbingos, visiems mielos Tėvynės. Jis kvietė tremtinius, viešai rodant asmeninį pavyzdį, patraukti daug kitų žmonių nuo savanaudiškumo prie kilnesnių idealų.

„Mes nenorėjome ir nenorime būti nei aukštesni, nei turtingesni už kitus, bet nenorime būti paskutinėje vietoje. Norėjome ir norime tik ramiai gyventi ir darbuotis savo šalyje, savo namuose, pagal tėvų išsaugotas tradicijas, papročius ir mūsų tikėjimą. Deja, kaip tik dėl tradicijų, papročių ir tikėjimo tiesų ne tik sovietinio teroro metu, bet ir dabar, būdami Europos Sąjungoje, patiriame didelių išbandymų. Gal ne į tokią, kaip vaizdavomės, Europos Sąjungą įstojome? Joje esama daug moralinio purvo, melagingai vadinamo „asmens laisve“, kuris ir mums primygtinai brukamas. Vilniečiai tuo akivaizdžiai įsitikino prieš savaitę Gedimino prospekte stebėdami homoseksualų demonstraciją, kai visi pajuto moralinio dumblo dvoką“, – sakė P.Jakučionis.

Jis visų vardu pakvietė politikus baigti tuščias kalbas ir imtis teisybės ir teisingumo atkūrimo: „Juk ne nuo teisėjų ir valdininkų, bet nuo ne dėl savo kaltės skurstančių ir sveikatą kovoje už bendrą gėrį praradusių politinių kalinių ir tremtinių reikia pradėti atstatyti iki krizės buvusias pajamas! Dėl to, kad Teisybės akivaizdžiai trūksta, atsiranda vis naujų „gelbėtojų“ partijų, kurių vadovai, patyrę krachą, vis pabėga į užsienius, o mums palieka suirutes. Nemokamo sūrio galima rasti tik pelėkautuose“.

P.Jakučionis pristatė sąskrydžiui pareiškimų ir rezoliucijų projektus: „Dėl uždelstų istorinės atminties įamžinimo darbų“, „Dėl valstybinių pensijų atstatymo ir okupacijos žalos atlyginimo“ „Dėl jaunimo tautinio patriotinio ugdymo programos vangaus vykdymo“ ir „Dėl jaunimo parengimo Tėvynės gynybai ir gynybos pajėgumų stiprinimo“. (Šie dokumentai spausdinami atskirai), kuriems sąskrydžio dalyviai pritarė plojimais. Šventinėje programoje koncertavo Dzūkijos bardas Albertas Antanavičius, liaudiškos muzikos ansamblis „Kitava“. Vakare stovyklos jaunimą ir ariogališkius džiugino grupė „Skylė“.

23-iąjį sąskrydį „Su Lietuva širdį“ organizavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga. Sąskrydžio vykdytojas – Lietuvos liaudies kultūros centras. Partneriai – Raseinių rajono savivaldybė, Lietuvos šaulių sąjunga ir Lietuvos kariuomenė.

www.lpkts.lt

Nuotraukoje: 23-iojo sąskrydžio ugnį įžiebė ilgametis LPKTS vadovas, partizanas Antanas Lukša

Voruta. – 2013, rugpj. 17, nr. 17 (781), p. 1, 11.