Pagrindinis puslapis Lietuva Nuomonės, diskusijos, komentarai Šarūnas Šimkevičius. Kolekcininko pasakojimai apie naujai įsigytus eksponatus

Šarūnas Šimkevičius. Kolekcininko pasakojimai apie naujai įsigytus eksponatus

Šarūnas Šimkevičius. Kolekcininko pasakojimai apie naujai įsigytus eksponatus

Senienos. Asociatyvi trace.com nuotr.

Šarūnas Šimkevičius, www.voruta.lt

             Mano pagrindinė kolekcionavimo tema – Lietuvos periodinė spauda (iki 1944 metų). Pagal galimybes ši kolekcija yra pildoma. Šiame straipsnyje pateikiu informaciją apie naujai įsigytus eksponatus. Visus šiuos leidinius branginu ir visais džiaugiuosi. Žinoma, tarp jų yra ir tokių, kuriuos norėčiau išskirt ir atskirai paminėt.

          Aš labai vertinu Alytaus miesto periodinę spaudą. Sunkiai man ji rinkosi. Bet kantriai dirbant, dalį Alytaus periodinių leidinių man pavyko įsigyti. Prieš kelis metus įsigijau „Dzūkų bizūną“. Teko sumokėti ir pridėtinės vertės mokestį. Bet taip ilgai šio leidinio ieškojau. Turėjau tik kopiją. Kartu su „Dzūkų bizūnu“ nupirkau ir dar vieną Alytaus miesto laikraštėlį. Žinoma, vėl man buvo paskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis. Bet šiuo leidiniu irgi labai džiaugiuosi, nes tai pirmasis miesto kolekcininkų leidinys „Nauja filatelija“. Smagu buvo jį paskaitinėt.

              Tarpukariu filatelistai buvo labai aktyvūs, leido savo periodinius leidinius. Šis leidinys nėra spausdintas spaustuvėje. Tarpukariu labai populiarūs buvo spausdinti įvairiais dauginimo prietaisais laikraštėliai, o dalis buvo tiesiog parašomi ranka. Alytiškiai filatelistai savo leidinį išleido hektografu. Gal neatsitiktinai po daugybės metų, 2003 metais pasirodė antrasis Alytaus kolekcininkų laikraštėlis – „Dzūkijos bibliofilas“ ir jis irgi ne spaustuvinis, bet spausdinamas kompiuteriu. Beje, greitai švęsime „Dzūkijos bibliofilo“ 20 – metį. Šis leidinys eina ir dabar. Labai ilgai ieškojau ir Alytaus žemės ūkio draugijos apyskaitos. Šio leidinio irgi turėjau tik kopiją. Bet prieš kelis metus nusišypsojo sėkmė.

        Be šių trijų Alytaus miesto leidinių įsigijau ir įvairių kitų, pateikiu jų sąrašą. Kokius dar išskirčiau? Žinoma, vėl rankraštinius laikraštėlius. Man ilgą laiką nesisekė su jais. Priežastys ir aplinkybės gan išsamiai aprašytos straipsnyje apie praradimus, todėl nesikartosiu. Bet galima reziumuoti pasitelkiant vieną iš kolekcininkų taisyklių, kad tam tikri daiktai kolekcininką pasiekia ne atsitiktinai. Čia nekalbame apie perpardavinėtojus, kurie savo daiktais džiaugiasi ne ilgai, arba net keikia, jei tas daiktas užsibūna pas jį ir užima vietą.

          Apie nesugebėtą perparduoti daiktą žargonu tada sakoma – „Apsiženinau su juo“. Bet mes kalbam apie tikrus kolekcininkus. Ir čia auksinė taisyklė sako, jei kolekcininkas praleidžia retenybę, tai nuo jo laimė ima ir nusisuka. O jei jis išnaudoja progą, nepagaili pinigų, tai paskui sėkmė ateina pati, ir retas leidinys vėl pasirodo ir vėl jam suteikiamas naujas šansas. Nežinau, kiek čia teisybės, bet kažką panašaus esu patyręs ir aš, ypač istorijoje su rankraštiniais laikraštėliais. Neišnaudojau progos. Ir laimė nusisuko. Tolesni bandymai buvo nesėkmingi. Ir tik pernai, po ilgų paieškų, įsigijau du rankraštinius leidinius. Nepasakosiu aplinkybių, nors tai, neabejotinai, irgi būtų įdomu aprašyt ir paskui analizuot. Pasakysiu tik tiek, kad šį kartą labai brangiai ir buvo konkurentas, kuris irgi labai norėjo tų leidinių. Būtų nupirkęs iš karto, bet sėkmė buvo mano pusėje. Tiesa, „Genio“ buvo du numeriai, tai vieną numerį nusipirko ir mano konkurentas. Bet jam labai rūpėjo ir „Rūtelė“. O po šių leidinių mane greitai vėl aplankė sėkmė, pavyko įsigyti dar vieną, tiesa, tai jau ne periodika. Tai skautų programa. Bet tas leidinys išleistas ir atrodo labai panašiai, kaip ir laikraštėliai. Labai gražus leidinukas. Džiaugiuosi ir juo. Įsigijimo vieta ir kaina neskelbiama. Išduosiu tik tiek, kad šį kartą įsigijimo aplinkybės buvo visai palankios. Ir kaip čia galima sakyt, kad auksinė taisyklė negalioja.

 1. ADVENTO SARGAS: laikraštis S.D. Adventistų parapijos slaugimui / Ats. red. V. Kovoliauskas. – Kaunas: knygų leidykla „Uola“ (spausdintas leidyklos „Uola“ rotatoriumi).
 2. Ketvirtieji m. (Balandžio 1) Nr. 4.
 3. ALYTAUS ŽEMĖS ŪKIO DRAUGIJA: Apyskaita 1939 metų. – Alytus (H. Sluckio sp.).

      1940.

 1. ARMJA REZERWOWA: organ federacji związków obrońców ojczyzny województwa Wileńskiego, bezplatny dodatek do „Słowa“ / Red. A. Budrys – Budrewicz. – Wilno: S. Mackiewicz (Drukarnia wydawnictwa „Słowa“).

      1931 (Marzec). Nr. 2.

 1. BIULETYN BAŁTYCKI WILBI: Dodatek do „Biuletynu Kowieńskiego“. – Wilno (Sp. rotatoriumi, tekstas ant vienos lapo pusės).

      1933 (24 lutego) Nr. 102.

 1. BIULETYN KOWIEŃSKI WILBI. – Wilno: Wileńskie biuro informacyjne (Sp. rotatoriumi, tekstas ant vienos lapo pusės).

      1933 (23 lutego) Nr. 812.

 1. БЮЛЛЕТЕНЬ: ЦК Коммунистической партии зап. Белоруссии. – Вильно: Коммунистическая партия Польши (Секция Коммунистического интернационала).

      1929 (Июнь). Nr. 1(11). (2 egzemplioriai).

 1. CZERWONY SZTANDAR: organ socjaldemokracji królestwa Polskiego i Litwy. – Warszawa.
 2. Czwarty rok (14 Marca) Nr. 53.
 3. DARBININKŲ BALSAS: Klaipėdos krašto lietuvių darbininkų nepriklausomos minties savaitraštis / Ats. red. V. Šukys. – Klaipėda: Klaipėdos krašto darbininkų ir amatininkų centro valdyba („Ryto“ sp.).
 4. Tretieji m. (Birž. 30) Nr. 24.
 5. DARBININKŲ JAUNIMAS: Lietuvos Komunistinės Jaunimo Sąjungos Centro Komiteto organas. – Kaunas: Lietuvos Komunistinė Jaunimo Sąjunga (KJI sekcija).
 6. Ketvirtieji m. (Spalis) Nr. 3 (36).
 7. DZIENNIK URZĘDOWY: kuratorjum okręgu szkolnego Wileńskiego. – Wilno (Druk. „Lux“).
 8. Dziewiąty rok (1 Października) Nr. 10.
 9. DZŪKŲ BIZŪNAS: satyros ir jumoro laikraštis / Red. – leid. Vytas – Vaclas Misiūnas. – Alytus (Kaunas: „Raidės“).
 10. Pirmieji m. (Vasaris) Nr. 1.
 11. DZWON ŚWIĄTECZNY: dwutygodnik katolicki / Red. B. Laus. – Kaunas: Stow. „Opieki Matki Boskiej“ (Druk. „Prima“).
 12. Rok dwunasty (2 sierpnia) Nr. 12.
 13. VOLKSBLATT FŰR DIE OSTMARK / Herausbeber: Evangel. volksbund. Schriftleiter: Superintendent W. Schmidt (Königsberg). Druck der Heiligender Zeitung G. m. b. H. Verlagspostanstalt: Heiligenbeil Ostpr.
 14. 9 Jahrgang (7 Oktober) Nr. 41.
 15. GENYS: juokų ir literatūros laikraštis / V-ji respubl. „Genio“ – Kaunas (Sp.

šapirografu.

 1. Antrieji m. (Vas. 20) Nr. 7.
 2. GŁOS LITWINÓW: jednodniówka / Red. – wyd. A. Jodełło. – Wilno (Tłocznia „Švyturys“).

      1922 (21 Czerwca).

 1. JAUNŲJŲ ŽODŽIAI: vienkartinis leidinys. – Vilnius: K. Blaškauskas („Ruch“).

      1938 (Gruodis).

 1. JEDNAŚĆ / Red. – wyd. W. Šyškoŭю – Wilnia (Druk. „Druk“).
 2. Hod. II (16 lutaha) Nr. 4.
 3. JUOKDARYS: pirmasis lietuvių literatūros, politikos ir satyros jumoristikos (juokų) mėnesinis laikraštis su iliustracijomis / Red. – leid. L. Jakavičius. – Ryga (L. Jakavičiaus sp.).
 4. Pirmieji m. (Rugpjūčis – rugsėjis- spalis) Nr. 9-11. Antspaudas: Lietuvių Periodinės Spaudos Kolekcija / P. Gasiūno.
 5. KALBA IR KRAŠTAS: „Lietuvos keleivio“ – Klaipėda.
 6. Tretieji m. (Saus. 21) Nr. 3.
 7. KATALIKAS: Sanvaitinis Laikrasztis paszvenstas reikalams Lietuvių – Katalikų Amerikoje. – Chicago.
 8. Tretieji m. (Geg. 2) Nr. 18. Antspaudas: Redakcija / „Varpo“ ir „Ūkininko“. Ant antspaudo įrašas: „Varpas“.
 9. KELEIVIS: darbo žmonių laikraštis. – Boston.
 10. Dvidešimt šeštieji m. (Vas.11) Nr.7.
 11. KELIAS: mėnesinis laikraštis, skiriamas visuomenės, politikos ir literatūros reikalams / Red. K. Juchnevičius. – Vilnius: V. Graurokienė („Vilniaus spaustuvė“).
 12. Pirmieji m. (Saus. 5(18) Nr. 1.
 13. KNYGOS VISIEMS: knygų žurnalas / Red. P. Matėkonis. – Kaunas: kooperacijos b-vė „Spaudos fondas“ („Spaudos fondo“ sp.).

      1940 (Kovo 1). Nr. 1-2.

 1. КОВЕНСКIЯ ГУБЕРНСКIЯ ВЪДОМОСТИ / Ред. Вершинскi. – Ковна (Ковенская губернская тип.).

      1900 (1Iюля) Nr. 48.

 1. KWARTALNIK TEOLOGICZNY WILEŃSKI / Red. – wyd. B. Wilanowski. – Wilno (Druk „Zorza“).
 2. Rok czwarty.
 3. LAIKINOSIOS VYRIAUSYBĖS ŽINIOS. – Kaunas (Lietuvos valstybės sp.).
 4. Pirmieji m. (Liep. 26) Nr. 9.
 5. LAIKRAŠTININKO DARBAI: žurnalistikos kursai namie. – Kaunas („Liliput“ sp.).
 6. Nr. 1.
 7. LAISVAS ŽODIS: politikos ir visuomenės laikraštis / Red. – leid. P. Balutis. – Karaliaučius.
 8. Pirmieji m. (Saus. 15) Nr. 1.
 9. LAPAS: iliustruotas sekmadienio laikraštis / Ats. red. V. Dailidonis. – Kaunas: L. Gurskis (V. Atkočiūno sp.).
 10. Antrieji m. (Birž. 25) Nr. 26, 28.
 11. LIETUVOS BANKO BIULETENIS. – Kaunas („Raidės“).

      1936 (Geg. 14). Nr. 32.

 1. LIETUVOS ŪKININKO KVIESLYS: „Lietuvos ūkininko“ nemokamas priedas. – Kaunas („Varpo“).

      1935.

 1. ЛИТОВСКIЙ ТЕЛЕГРАФ / Ats. red.-leid. J. Bliumentalis. – Kaunas (Sp. „Lanas“).
 2. Второй г. (17 января) Nr. 15.
 3. LITHUANIAN TELEGRAPH AGENCY „ELTA“ SERVICE ECONOMIC AND GENERAL BULLETIN. – London: lithuanian information bureau (sp. rotatorium, ant vandenženklinio popieriaus lapų, tekstas ant vienos pusės, išskyrus viršelį, kuris spausdintas spaustuvėje).
 4. Vol. 1 (February) Nr. 2.
 5. МАЛАНКА: часопiсь гумару, жартау i сатыры / Рэд. – выд. М. Луцэвiч. – Вiльня (Друк. Крэйнэс i Кавальскi).
 6. III год выд. (12 25). Nr. 12. 8 puslapiai, dėl cenzūros net 4 visiškai tušti, lapai numeruoti. 7 p. įrašas: Akta niniejsze zavierają trzysta czterdziesci trzy (343) karty ponumerowane. Za god rosež (?) K…(?) andunkt kancleryjny.
 7. MARIJOS ŠVENTOVĖ ŠILUVOJE: neperiodinis leidinys.
 8. MAŽOSIOS LIETUVOS JAUNIMAS: jaunųjų savaitraštis / Red. V. Dovilas. – Klaipėda: Klaipėdos Krašto Jaunųjų Taryba (Sp. „Rytas“ b-vė).

      1932 (Kovo 11) Nr. 9.

 1. MERCURIUS: Lietuvos filatelijos laikraštis / ats. red. J. Mikulskis. – Kaunas: Lietuvos filatelistų draugija (S. Kvietkos sp.).

      1940 [Pirmieji m.] (Gegužė) Nr. 1.

 1. MŪSŲ DARBAI: Tauragės mokytojų seminarijos neperiodinis mokinių darbų žurnalas. – Tauragė (M. Epelio ir A. Braudo sp.).

      1926 (Gegužė) Nr. 1.

 1. MŪSŲ DIENOS / Ats. red. K. Binkis. – Kaunas: „Mūsų dienų“ b-vė (Ryga: „Riti“)
 2. Pirmieji metai. (Geg. 22)Nr. 1,2,3,5,7,8,9,10,12,14,16,17,18, 20,24. Kietviršis. kai kuriuose išlikusi pašto juostelė: Alytaus pašt. / Romikaitė. Yra įvairūs vaikų humoristiniai įrašai, įdomiausias apie Naudžiūną, koks jis blogas. Žemiau atsakymai, matomai žurnalo savininkei, kad ji už jį 1000 kartų blogesnė.
 3. MŪSŲ FRONTAS: socialdemokratiškosios moksleivijos laikraštis. – Kaunas.

      1925 (Vas. 6) Nr. 1.

 1. NAUJA FILATELIJA / Red. V. Mačernis. – Alytus [sp. dauginimo prietaisu].
 2. [Pirmieji m.] (Birž. 15) Nr. 1.
 3. NAUJAS KELIAS: kapsų ateitininkų laikraštėlis. – Vilkaviškis: Vilkaviškio moksleiviai ateitininkai (Sp. hektografu).
 4. (Kovas – balandis) Nr. 58.
 5. МАЛАДЫ КАМУНIСТ: газэта ЦК Камунiстычнага саюзу моладзi заходняй Беларусi. – Вiльня: Камунiстычны саюз моладзi Польшчы (Сэкцыя Камунiст. iнтернацыяналу моладзi).

      1931 (Сьнежань). Nr. 3(39).

 1. MŪSŲ SPORTAS: sporto ir fiziško auklėjimo laikraštis / Red. A.Butavičius. – Kaunas: Lietuvos sporto lyga („Raidės“).

      1931 (Spal. 5) Nr. 28.

 1. MŪSŲ VILTIS: vienkartinis leidinys jaunimui. – Vilnius: K. Blaškauskas („Ruch“).

      1939 (Kovas).

 1. PAKAJAUS PASLAS: Lietuvos broliams ir seserems diewo žodi ir surinkimus apsakas / Verantw. red. Ch. Kukat. – Tilzit (Memel: druck und verlag von J. W. Siebert).

      1894 (13 Juliju) Nr. 28, 30.

      1895 (18 Januariju) Nr. 3.

 1. PAX: pismo młodych katolików (titule: miesięcznik młodych katolików / Red. odpow. W. Rudziński. Red. naczelny A. Gołubiew. -Wilno (Druk „Grafika“).
 2. Drugi rok (Grudzień) Nr. 9.
 3. PANTOFEL KUNTAPLIS: linksmos minties savaitraštis, redaguoja Jul. Boks ir H. Dautartas / Red. H. Blazas. – Kaunas: T. Tilvytis.
 4. Šeštieji m. (Kovo 27) Nr. 13(246).
 5. ПАРТРАБОТНИК: орган ЦК Камунiстычнай партыi заходняй Беларусi. – Вiльня: Камунiстычная партыя Польшчы (Сэкцыя Камунiстычнага iнтернацыяналу).

      1931 (Май). Nr. 3.

 1. PAVEIKSLAI: dvisavaitinis iliustruotas kultūros žurnalas /Red. – leid. V.Vaitkus. – Kaunas ( „Varpo“).
 2. Pirmieji m. (Birž. 1-15) Nr. 8.
 3. PERGALĖ: lietuvių literatūros ir kritikos almanachas / Red. K. Korsakas. – Maskva: LTSR valstybinė leidykla („Izviestija“ sp.).
 4. Pirma knyga.
 5. PIŪVIS: literatūros, kritikos laikraštis / Red. P. Juodelis. – Kaunas („Raidės“).

      1929 (Vasaris) Nr. 1.

 1. PRANEŠIMAI ĮMONĖMS / Red. K. Jūra. – Kaunas: Lietuvos generalinės srities profesinės s-gos IV v-ba („Kauno“).
 2. Tretieji m. (Lapkr. 15) Nr. 8(16).
 3. ПРИБАВЛЕНIЕ КЪ NR 1-МУ ЛИТОВСКИХЪ ЕПАРХIАЛЬНЫХЪ ВЪДОМОСТЕЙ ОБЪЯВЛЕНIЯ. – Вильна (Губернская типографiя).
 4. PRIEKALAS: literatūros, politikos ir visuomenės mokslų mėnesinis darbininkų žurnalas / Ats. red. V. Žalionis. – Maskva.

      1932 (Lapkr.) Nr. 11(17).

 1. RADIKALDEMOKRATAS / Red.-leid. V. Statkevičius. – Kaunas (S. Joselevičiaus sp.).
 2. Pirmieji m. (Birž. 19) Nr. 15.
 3. РАНIЦА: штодзенная грамадзкая, палiтычная i лiтературная газэта / Рэд.- выдавец В. Адамовiч. – Вiльня (Друк. „Друк“).
 4. Год II (14 Лютага). Nr. 30. Mano egzemplioriuje buvo du laikraščiai, išspausdinti kartu, matomai spaustuvei taip buvo patogiau, nes pats leidinys tik vieno lapo, todėl ir išspausdino keturių puslapių, paskui gal buvo plėšoma, ar karpoma.
 5. RAUDONOJI VĖLIAVA: Vakarų Baltarusijos komunistų partijos CK organas. – Vilnius: Lenkijos komunistų partija (komunistų internacionalo sekcija).

      1928 (Kovas) Nr. 1.

 1. RYGOS BALSAS: demokratinis lietuvių laikraštis Latvijoje / Ats. red. A. Vronevskis. – Ryga (Sp. pirmame tipografijos kooperatyve).
 2. Devintieji m. (Kovo 2) Nr. 9(373).
 3. RYGOS GARSAS: visuomenės, politikos ir literatūros laikraštis. – Ryga (K. Narkevičiaus ir P. Janulevičiaus sp.).
 4. Penktieji m. (Gruodžio 7(20) Nr. 95(325).
 5. RYTAS: kultūros, meno ir literatūros žurnalas / Ats. red. J. Lorenzon. – San Paulas:M.M.R. „Rytas“ (Sp. „Baltica“).
 6. Ketvirtieji m. (Rugsėjis) Nr. 13.
 7. RYTMETINĖS NAUJOS ŽINIOS: lietuvių dienraštis / Red. J. Vebras. – Kaunas („Kauno“).
 8. Tretieji m. (Vas.20) Nr. 42(633).
 9. ROCZNIK UNIWERSYTETU STEFANA BATOREGO W WILNIE 1938 – 1939. – Wilno: universytet Stefana Batorego (Druk. J. Zawzdzkiego).
 10. Rok od założenia 280, od wskrzeszenia 20. Na 20 – lecie wskrzeszenia wszechnicy.
 11. RŪTELĖ: jaunuomenės raudonojo kryžiaus I – os mergaičių kuopelės dvisavaitinis laikraštėlis. – Leidėjas E. Eskytė (rašytas ranka).
 12. Nr. 1.
 13. 7 DIENA / Ats. red. – leid. M. Pranckūnas. – Kaunas (S. Joselevičiaus sp.).
 14. [Pirmieji m.] (Rugsėjo 3) Nr. 1.
 15. СЪВЕРО ЗАПАДНАЯ ЖИЗНЬ: выходитъ ежедневно, кромъ дней полъпраздничныхъ / Ред. – изд. Л. М. Солоневичъ. – Минскъ (Электро – типографiя Данцига, арендуемая Л. М. Солоневичемъ и И. В. Терлецкимъ).
 16. Годъ изданiя 4 (18 Января) Nr.14. Pašto juostelė: Вильнa 3 /Георгiевскiй, 4, ред. / газ. „Вечерняя газета“.
 17. SKAUTŲ AIDAS MŪSŲ MAŽIESIEMS / skyrių mažiesiems veda V. Šimkus. – Kaunas.

      1935 (Spal. 1) Nr. 12(36).

 1. SŁOWO ŻOŁNIERSKIE / Red. odpow. T.W. Laudyn. – Wilno (Zakłady graficzne D.O.K.).
 2. Pierwszy rok (7 Grudnia) Nr. 33.
 3. СОЛДАТСКАЯ ЖИЗНЬ: военно – революцiонный органъ областного комитета. – Вiльно: Россiйская соцiал – демократическая рабочая партiя областной союзъ Литвы и Бълоруссiи (Тип. областнаго союза Литвы и Бълоруссiи).

      [1906]. Nr. 8. 1 puslapio kairiame krašte viršuje reljefinis spaudas skydelyje: „SWNA“ Nr.8.

 1. SPRAWY NAUCZYCIELSKIE: miesięcznik poświęcony sprawom organizacyjnym, społeczno – oświatowym oraz pedagogiczno – dydaktycznym. Organ zarządu Wileńskiego okręgu związku nauczycielstwa polskiego / Red. odp. Z. Jaworski. – Wilno (Zakłady graficzne „Znicz“).
 2. Szósty rok (Maj) Nr. 8. Viršelio 1 p. antspaudas: Egzemplarz obowiązkowy / Nakład (skaičius įrašytas ranka) I Egzempl (skaičius įrašytas ranka) 4000 / dnia 7 maj 1935.
 3. SPORTO PASAULIS: savaitinis iliustruotas žurnalas / Ats. red. A. Zakšauskas. – Kaunas: A. Aleliūnas (M. Adomavičiaus sp.).
 4. Pirmieji m. (Vas. 14) Nr.1, 2.
 5. SPORTO TRIBŪNA. – Kaunas (A. Bako sp.).
 6. Antrieji m. (Vas. 21) Nr. 8(52).
 7. SZLAKIEM REFORMACJI: organ Wileńskiego kościoła ewangelicko – reformowanego. – Wilno: synod Wileńskiego Kościoła Ewangelicko – Reformowanego / Red. odp. A. Piasecki (Polska drukarnia „Świt“).
 8. Rok drugi. Nr. 2(8). Viršelio 1 p. antspaudas: Universiteto biblioteka / 1937 / Gauta. Viršelio 4 p. įrašas: Prof. V. Biržiškai / nuo V. Sakavičiaus / W – Pohulanka 19-19.
 9. STADIONAS: informacinis sporto laikraštis / Red. A. Brazauskas. – Kaunas: B. Boreiša (Kauno sp.).
 10. Pirmieji m. (Liep. 20) Nr. 1, 6, 7, 8, 9, 10-11.
 11. STUDENTŲ ŽODIS: Vytauto Didžiojo universiteto studentų ateitininkų sąjungos neperiodinis leidinys / Red. J. Slapšinskas. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto studentų ateitininkų sąjunga (Akc. „Žaibo“ b-vės sp.).

      1931 (Lapkr. 18).

 1. SURSUM CORDA: religinis savaitraštis / Red. J. Gedgaudas. – Kretinga: A. Dirvelė O.F.M. (Pranciškonų sp.).
 2. Pirmieji m. (Spal.25) Nr. 1,2,3,4,5,6,7,8.

      1937 (Saus. 3) Nr. 9,10,11,12,13,14,15,16,17 (pašto juostelė Kun. Povilas Grablikas / Lukšiai),18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51.

 1. ŠALTINIO KVIESLYS
 2. ŠEŠUPĖS BANGOS: savaitinis iliustruotas laikraštis / Red. K. Stiklius. – Marijampolė: J. Kvederavičius („Dirvos“ b-vės sp.).
 3. Pirmieji m. (Birž. 21) Nr. 23.
 4. SZWENTOJI DIENA: „Lietuvos keleivio“ – Klaipėda.
 5. Tretieji m. (Saus. 21) Nr. 3.
 6. TAUTOS BALSAS: radikaliai tautiškos minties ir politikos laikraštis / Red.-leid. J. Karutis. – Kaunas (M. Kuktos sp.).
 7. Pirmieji m. (Rugs. 24) Nr. 9.
 8. TĖVYNĖS SARGO KVIESLYS / Red. – leid. S. Tijūnaitis. – Kaunas (Br. Gurvičių sp.).

      1921 (Gruodžio 13).

 1. TILSITER ZEITUNG – NS – GRENZWACHT: kreis – zeitung – Tilzit – Ragnit, amtliches verkündsblatt der NSDAP und sämtlicher staatlichen und städtischen Behörden der Kreise Tilsit, Tilsit- Ragnit und Niederung / Hauptschriftleiter W. Hildebrandt. – Tilsit (Werlag und rotations – druck Sturmverlag GmbH).
 2. 97 Janhrgang (August 30) Nr. 201. Įrašas ranka: Kariuom. štab. II skyr.
 3. VAKARAS: informacinis dienraštis / Ats. red. S. Šadauskas. – Kaunas: J. Kalenda („Spindulio“).
 4. Pirmieji m. (Bal. 24) Nr. 3.
 5. VELYKŲ KUNTAPLIS: linksmos minties savaitraštis, redaguoja Jul. Boks ir H. Dautartas / Red. H. Blazas. – Kaunas: T. Tilvytis (M. Adomavičiaus sp.).
 6. Penktieji m. (Kovo 28) Nr. 13(195).
 7. VIENYBĖ: lithuanian daily, oldest lithuanian newspaper. – Brooklyn: Lithuanian press corporation.
 8. Penkiasdešimt ketvirtieji m. (Sausio 26) Nr. 22(909).
 9. ŽEMAIČIŲ ŽEMĖ: žemaičių laikraštis / Red. K. Mockus. – Telšiai: b.s.a.a. „Žemaičių žemė“ (Telšių apskr. s-bės sp.).
 10. Antrieji m. (Vas. 7) Nr. 6(34).
 11. ŽIBURYS: „Žiburio“ draugijos laikraštis / Red. M. Gustaitis. – Marijampolė: „Žiburio“ draugija (Seinai: Laukaičio, Dvaranausko, Narjausko ir b-vės sp.).
 12. Pirmieji m. (Rugpjūtis) Nr.2.
 13. Tretieji m. (Sausis) Nr.4. Įrašas viršelio 1 p.: Tabakinės / „Žiburys“/ Aš išrinktas pirmininku.
 14. ŽIBUTĖ: „Lietuvos ūkininko priedas, skiriamas moterų reikalams“.
 15. Tretieji m. (Saus. 10(23) Nr.1.
 16. ŽINIARAŠTIS: Amerikos lietuvių ekonominio centro leidinys. – Chicago.
 17. Nr. 3.