Pagrindinis puslapis Istorija Lietuvos Sąjūdis Sąjūdžio idėjų pašaukti

Sąjūdžio idėjų pašaukti

 

Kauno jaunųjų turistų centras kartu su miesto pedagogų kvalifikacijos centru surengė kraštotyrinę konferenciją „Kova už Lietuvos nepriklausomybę ir Sąjūdžio idėjas Kaune“. Konferencijoje gausiai dalyvavo miesto mokyklų jaunieji kraštotyrininkai ir jų mokytojai.

 

Kauno jaunųjų turistų centras – tai neformaliojo vaikų švietimo mokykla, kuriai vadovauja didelis kraštotyros entuziastas, plataus akiračio direktorius Laimutis Jankauskas. Centrą kuruoja žinoma mieste kultūrinių švietėjiškų renginių organizatorė – Švietimo ir ugdymo skyriaus Neformaliojo švietimo poskyrio vedėja Vida Kučiauskienė. Centras per savo renginius siekia mokinių širdyse padėti formuoti brandžią tautinę savimonę, perteikdamas tautinės ir etninės kultūros pagrindus, tenkindamas asmens pažintinius interesus bei saviraišką ugdant patriotizmo ir pilietiškumo nuostatą, įtvirtinant dorovės, sveikos gyvensenos pagrindus bei demokratišką požiūrį į gyvenimo būdų įvairovę. Čia per veikiančius būrelius mokiniai gali tenkinti savo pažintinį smalsumą, įvairias kūrybines idėjas, susirasti bendraminčių draugų. Kiek rodo pateikti duomenys, centre yra 24 įvairių turizmo rūšių, kraštotyros bei skautų būreliai. Juos lanko apie pusketvirto šimto moksleivių, o per metus įvairiuose renginiuose dalyvauja per 5000 mokinių. Labiausiai mėgstami žygeivystės, kraštotyros ir skautavimo būreliai. Dar galėtume pridurti, kad Jaunųjų turistų centras rengia vaikų bei jaunimo vasaros poilsio stovyklas, organizuoja įvairias varžybas, konkursus, susitikimus, viktorinas, rengia mokymus būrelių vadovams ir mokytojams. Jaunieji kraštotyrininkai aktyviai dalyvauja rengiamuose seminaruose, konferencijose, patys rengia vakarones, kraštotyrines ekspedicijas, renka medžiagą apie tremtinius, Laisvės kovotojus, apie savo mokyklą, šeimos istoriją. Kraštotyrininkams tobulėti daug padeda Centre įsikūręs etnografinis muziejus, kuriam vadovauja lituanistė Valerija Adomkienė. Ji su didele meile ir kantrumu atėjusiems pasakoja apie kiekvieną čia esantį eksponatą, jo paskirtį, paskatindama moksleivius dar labiau domėtis savo tautos dvasinėmis bei materialinėmis vertybėmis, savo krašto istorija.

 

Taigi, kaip matome, Jaunųjų turistų centro veikla turi savo gražų turinį bei aiškią kryptingą veiklą formuojant jauno žmogaus asmenybę.

 

Lietuvos Sąjūdžio, kilusio dar nuo vyskupo Motiejaus Valančiaus laikų, idėjų išraiška ir vyko mūsų minima konferencija, kurią sumaniai vedė Centro direktorius ir jo vadinama „dešinioji ranka“ metodininkė Dalina Galskienė.

 

Miesto mero žmona, aktyvi visuomenininkė Jurgita Kupčinskienė, panaudodama vaizdines priemones, padarė pranešimą „Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio valančiukų kuopelė – dora, blaivi, demokratiška vaikų ir jaunimo bendruomenė be kvaišalų“. Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus pirmininko pavaduotojas, miesto savivaldybės Švietimo tarybos narys Zigmas Tamakauskas kalbėjo apie Sąjūdžio ištakas, jaunatviškų sparnų kilnių siekimų mostus, pareigą savo namams, mokyklai, Tėvynei, primindamas poeto Maironio žodžius, kad visi turime saugoti savo kalbą, žemę ir jos būdą. Maironio universitetinės gimnazijos trečiokė Rita Urbonaitė paskaitė savo kraštotyrinį rašinį „Trečias dešimtmetis su Maironio vardu“ (mokytoja Judita Sakalienė). Kauno Šv. Pranciškaus mokyklos 10 klasės mokinės Evelina Šiaučiūnaitė ir Gabrielė Vitkauskaitė (mokytoja Renata Matulaitienė) pateikė lyg apibendrinantį pranešimą „Jaunieji kraštotyrininkai tautos istorijos ir pagarbos gimtajam kraštui puoselėtojai“. Jaunosios kraštotyrininkės atkreipė dėmesį ir į minimų svarbių istorinių datų reikšmę, pabrėždamos, kad „svarbių istorinių datų minėjimas – tai lyg stotelės amžinai skubantiems žmonėms pamąstyti, pasverti, palyginti, kaip gyvenome vakar ir kas vyksta šiandien, kaip seksis rytoj…“

 

Savo mintimis su jaunaisiais kraštotyrininkais pasidalijo Švietimo ir ugdymo skyriaus Neformaliojo ugdymo poskyrio vedėja Vida Kučiauskienė, tautodailininkė Dalia Kerpauskienė, šioje patalpoje eksponavusi savo tekstilinius gobelenus, pražydusius pavasarinių žiedų spalvų šiluma, Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos narė šaulė Julija Iskevičienė ir jos sūnus, LS Kauno skyriaus vėliavininkas – Šv. Pranciškaus mokyklos mokinys Mindaugas Iskevičius.

 

Prieš kurį laiką Jaunųjų turistų centras buvo paskelbęs konkursą apie sąjūdinio atgimimo laikotarpio faktų rinkimą. Mokiniai savo darbuose užrašinėjo to laikotarpio žmonių prisiminimus, rinko medžiagą, susijusią su Lietuvos Sąjūdžio veikla. Šioje konferencijoje buvo paskelbti ir įvertinti šio konkurso nugalėtojai. Pirmąją vietą laimėjo Kovo 11-osios jaunųjų muziejininkų būrelis (mokytojos Irena Jurevičiūtė, Gražina Stonienė, Jolanta Rastauskienė), antroji vieta atiteko Šv. Pranciškaus mokyklos kraštotyros būreliui (mokytoja Renata Matulaitienė), trečioji vieta skirta Humanitarinės pagrindinės mokyklos septintokų būriui (mokytoja Violeta Buksienė). Juos visus gražiai pasveikino, įteikdamas Padėkas, Centro direktorius Laimutis Jankauskas ir visada savo aktyvumu pasižyminti metodininkė Dalina Galskienė. Padėkos raštais taip pat buvo apdovanoti konferencijos pranešėjai.

 

Konferenciją baigė Kauno jaunųjų turistų centro ir mokyklų mokinių meninis pasirodymas – koncertas, palydėtas gausiais susirinkusių plojimais.

 

Jaunųjų turistų centras yra paskelbęs vėl naują kraštotyros ekspediciją „Kraštotyra – pažinimo knyga“. Palinkėsime jauniesiems kraštotyrininkams kuo geriausios sėkmės renkant mūsų krašto istorijos žiupsnelius, kad ši pažinimo knyga būtų kuo pilnesnė ir prasmingesnė.

 

Zigmas Tamakauskas