Pagrindinis puslapis Lietuva Rytų Lietuva Rezoliucija dėl lietuvių kalbos padėties Rytų Lietuvos mokyklose

Rezoliucija dėl lietuvių kalbos padėties Rytų Lietuvos mokyklose

Mes, Vilniaus, Šalčininkų, Trakų rajonų daugiau nei dvidešimties mokyklų atstovai, susirinkę į apvalaus stalo diskusiją „Lietuvių kalbos padėtis Rytų Lietuvos mokyklose“, organizuotą Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos, bendradarbiaujant su ŠMM, tarėmės dėl lietuvių kalbos ugdymo kokybės konteksto Rytų Lietuvos švietimo įstaigose (lietuvių dėstomąja kalba).

Mes pripažįstame, kad nūdienos iššūkiai (naujas Švietimo įstatymas, keičiamos vidurinio ugdymo programos, atnaujinama Lietuvių kalbos mokymo strategija) reikalauja dar daugiau dėmesio lietuvių kalbos ugdymui ne tik tautinių bendrijų, bet ir lietuvių mokymosi kalba Rytų Lietuvos mokyklose, kuriose daugėja vaikų iš kitakalbių ir mišrių šeimų, neturinčių netgi minimalaus kalbinio pasirengimo mokytis valstybine kalba, kuris laiduotų:

* mokiniui – sąlygas gebėti vartoti lietuvių kalbą visose gyvenimo srityse ir situacijose, pasirengti tolesnėms studijoms ir darbui;

* asmeniui – kūrybišką ir sėkmingą aktyvaus piliečio gyvenimą, lygias startines galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje.

Mes išsiaiškinome, kad siekiant daugiau dėmesio skirti lietuvių kalbos ugdymui Rytų Lietuvos švietimo įstaigose, ypatingas vaidmuo tenka vaikų pasirengimui mokytis valstybine kalba, mokytojo pasirengimui dirbti su skirtingų kalbinių poreikių mokiniais, klasių komplektavimo galimybėmis, ugdymo turiniui, patraukliems dėstymo metodams, palankios kalbinės aplinkos kūrimui. Mes pastebime, kad šiandien lietuvių mokymosi kalba Rytų Lietuvos švietimo įstaigose mokiniai iš kitakalbių ir mišrių šeimų vis dar turi atotrūkį ugdantis lietuvių (gimtosios) kalbos įgūdžius (pagrindinius gebėjimus), kurio rezultatai ryškėja valstybinio lietuvių (gimtosios) kalbos brandos egzamino metu, ir esame pasiryžę dirbti mažinant šį atotrūkį.

Remdamiesi tuo, kad tradiciškai gausiai tautinių bendrijų gyvenamose vietovėse įvairių tautybių vaikai gausiai lanko (lietuvių mokymosi kalba mokyklose jų dalis siekia iki 80% visų vaikų) valstybine lietuvių kalba ugdymą teikiančias švietimo įstaigas, siekdami nediskriminuoti ir sudaryti lygias galimybes visiems tautinių bendrijų atstovams, siūlome ŠMM, LR Vyriausybei, kitoms valstybinėms institucijoms visuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose švietimo organizavimą, įteisinti ir įgyvendinti lygiateisiškumo principą visų tautinių bendrijų mokinių ugdymo sąlygoms, nepriklausomai nuo to, kokios mokymosi kalbos mokyklą jie pasirinko.

Mes siūlome:

* taikyti vienodą finansavimo koeficientą tautinių bendrijų mokiniams, pasirinkusiems mokytis mokyklose lietuvių mokymosi kalba, su tautinių bendrijų mokyklose taikomu koeficientu moksleivių krepšelio metodikoje;

* kitakalbių ir mišrių kalbinių poreikių šeimų vaikams, atėjusiems iš nepalankios kalbinės aplinkos, kai namuose nekalbama lietuviškai, ir nepasiekusiems reikiamos kalbinės brandos lygio nuo pirmųjų mokymosi metų sudaryti galimybes intensyviai mokytis lietuvių dėstomąja kalba bendrojo lavinimo mokyklose: sudaryti išlyginamąsias klases, didinti lietuvių kalbos pamokų skaičių, skirstyti klases į grupes visose Rytų Lietuvos mokyklose.

* Atlikus tikslius tyrimus, kiek kitataučių ateina į lietuvių mokymosi kalba mokyklas ir koks jų pasirengimas mokytis valstybine kalba, sukurti sistemą, leidžiančią anksti diagnozuoti pasirengimo mokytis valstybine kalba lygį, pripažįstant, kad tokiems mokiniams reikalinga speciali pedagoginė pagalba.

* Taikyti vienodus mokinių skaičiaus kriterijus, taikomus tautinių bendrijų mokyklose komplektuojant klases.

* Atsižvelgus į skirtingas mokinių kalbinės raiškos negimtąja kalba galimybes, pritaikant įvairių mokomųjų dalykų ugdymo turinį ir mokomąsias priemones, taikant tinkamus metodus reikalaujame, kad Rytų Lietuvos lietuvių mokamąja kalba mokyklų mokytojams būtų suteikta reikalinga metodinė pagalba, rengiamos metodinės rekomendacijos, vadovėliai ir mokymai.

* Į numatomus Švietimo įstatymo įgyvendinimo priemonių plano renginius kartu su tautinių bendrijų atstovais kviesti lietuvių mokomąja kalba mokyklų mokytojus.

* Pritarti valstybinės kalbos statuso įtvirtinimui naujame Švietimo įstatyme, vienodinamoms lietuvių kalbos programoms ir vienodam lietuvių kalbos brandos egzaminui bei jo vertinimui.

* Pritarti Seimo nario Gintaro Songailos siūlymui dėl „Dėl Lietuvių kalbos dienos pripažinimo atmintina diena“.

Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos pirmininkė Danguolė Sabienė

Rytų Lietuvos mokytojų sąjunga

Voruta. – 2011, bal. 23, nr. 8 (722), p. 13.