Pagrindinis puslapis Istorija Projekto „LIETUVIŲ SIBIRIADA 2016 – PAVELDAS“ rezultatų pristatymas Lietuvos valstybės istorijos archyve

Projekto „LIETUVIŲ SIBIRIADA 2016 – PAVELDAS“ rezultatų pristatymas Lietuvos valstybės istorijos archyve

Lapkričio 15 d. Lietuvos valstybės istorijos archyve įvyko projekto „Lietuvių Sibiriada 2016 paveldas“ pristatymas, kuriame dalyvavo Lietuvos Respublikos kultūros viceministras dr. Romas Jarockis, Lietuvos vyriausiasis archyvaras dr. Ramojus Kraujelis, asociacijos „Lietuvių tiltai“ prezidentė dr. Judita Džežulskienė, istorikė dr. Aldona Prašmantaitė, Labdaros ir paramos fondo „Jauniems“ direktorius, projekto Misija Sibiras vadovas Ignas Rusilas, Lietuvos valstybės archyvų, muziejų darbuotojai, visuomenės atstovai.

Projekto vadovas Katalikų Bažnyčios Sibire istorijos archyvo koordinatorius, Popiežiaus Grigaliaus universiteto Bažnyčios istorijos licenciatas Viktor Bilotas susitikimo dalyvius supažindino su mažai žinoma Rytų diasporos istorija bei pristatė Lietuvos istorijai svarbius, bet Lietuvos istorikų dar netirtus ir nepublikuotus 2016 m. vasarą Tomsko ir Irkutsko sričių archyvuose rastus lietuvių išeivijos 18361923 m. dokumentus. Tai 1831 m., 18631864 m. sukilimo dalyvių, kunigų ir politinių tremtinių, Lietuvos kolonistų, Naujosios Baisogalos, Šeduvos, Tunkos kaimų gyventojų sąrašai, prašymai grįžti į gimtinę, išeivių iš vakarinių Rusijos imperijos gubernijų prašymai steigti privačius verslus Sibire ir kt. Rasta dokumentų apie katalikų bažnyčios statybą Irkutske (statybos darbams vadovavo A. Staseliūnas), iš Suvalkijos kilusį ir beveik 40 metų Sibiro katalikų sielovadininku buvusį Irkutsko kleboną K. Švirmickį bei kitus dvasininkus, bažnyčios ir jos altoriaus fotografijos. Ypatingo dėmesio vertos Tomsko universiteto studentų, būsimųjų nepriklausomos Lietuvos valstybės ministrų brolių Jono ir Martyno Yčų, garsaus diplomato Jono Aukštuolio asmens bylos ir kt.

Renginio metu buvo iškilmingai pasirašytas dokumentų (daugiau nei 650 skaitmeninių kopijų) perdavimo Lietuvos valstybės istorijos archyvui aktas, kurį pasirašė projekto „Lietuvių Sibiriada 2016 paveldas“ vadovas Viktor Bilotas, asociacijos „Lietuvių tiltai“ prezidentė dr. Judita Džežulskienė ir Lietuvos valstybės istorijos archyvo Informacijos ir sklaidos skyriaus vedėja Neringa Češkevičiūtė.

Lietuvos vyriausiasis archyvaras dr. Ramojus Kraujelis padėkojo projekto dalyviams už sugrąžintus į Lietuvą dokumentus ir pakvietė visus tyrinėtojus su šiais ir kitais susijusiais dokumentais susipažinti Lietuvos valstybės istorijos archyve.

 Šio renginio metu kultūros viceministras Romas Jarockis ilgametę Lietuvos valstybės istorijos archyvo darbuotoją Informacijos ir sklaidos skyriaus vedėją Neringą Češkevičiūtę apdovanojo Kultūros ministerijos aukso garbės ženklu ,,Nešk savo šviesą ir tikėk“.

Darius Bujokas, www.archyvai.lt