Pagrindinis puslapis Religija Katalikų (arki)vyskupai Prisiminti pirmieji Telšių vyskupijos ganytojai

Prisiminti pirmieji Telšių vyskupijos ganytojai

Vincentas Borisevičius. (Fotografija iš KGB archyvo)

Kaip įprasta, šių metų lapkričio 18 dieną Telšiuose vyko kasmėnesinis šios vyskupijos dvasininkų susirinkimas.  Susirinkimo pradžioje visi kartu meldėsi kalbėdami Liturginių Valandų Rytmetinę, bendrai maldai vadovavo Telšių vyskupijos vyskupo augziliaras ir generalvikaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Po bendros maldos į visus susirinkusiuosius kreipėsi ir juos pasveikino Telšių vyskupijos ganytojas Jonas Boruta SJ. Jis pradėjo konferenciją primindama, jog neseniai t. y. lapkričio 14 dieną, pirmajam Telšių vyskupijos vyskupui Justinui Staugaičiui būtų sukakę 149 – eri metai ir 125 – osios kunigystės metinės. Ši iškili asmenybė, garsus Lietuvos politikas ir dvasininkas bei valstybės veikėjas yra 1918 m. vasario 16 – osios akto signataras. Garbusis pirmasis Telšių vyskupijos vyskupas Just. Staugaitis mirė 1943 m. ir yra palaidotas Telšių vyskupijos Katedros kriptoje. Vyskupas J. Boruta SJ kalbėjo apie šio ir kito Signataro, kilusio iš Telšių vyskupijos, Švėkšnos parapijos prel. Kazimiero Šaulio atminimo įamžinimo būtinybę ir svarbumą, artinantis Lietuvos valstybingumo ir nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui. Telšių vyskupijos vyskupas toliau kalbėjo apie itin taurią asmenybę, antrąjį Telšių vyskupijos vyskupą ordinarą, Dievo Tarną, kankinį Vincentą Borisevičių. Būtent šią dieną – 1946 metų lapkričio 18 – ąją jis buvo žiauriai nukankintas – sušaudytas Vilniaus KGB kalėjime ir palaidotas kartu su kitais nužudytais kaliniais Tuskulėnuose. Vyskupas kankinys gimė 1887 m. lapkričio 23 dieną, taigi šiais metais vyskupui būtų sukakę 128 – eri, Bebrininkų kaime, Paežerių valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje 13 vaikų šeimoje. Anksti patyrė našlaičio dalią. 1903 m. įstojo į Seinų kunigų seminariją, kurią baigė 1909 m. Baigęs studijas išsiųstas tęsti mokslus į Friburgo katalikų universitetą Šveicarijoje. 1910 m. už mokslinį darbą „Kristus – Dievas“ gavo teologijos licenciato laipsnį ir tais pačiais įšventintas į kunigus. Grįžęs į Lietuvą paskirtas dirbti Kalvarijos parapijos vikaru. Pirmojo pasaulinio karo metais buvo priverstas pasitraukti į Rusijos gilumą, išeivijoje dirbo pastoracinį darbą su kitais lietuvių pabėgėliais. 1918 m. grįžo į Lietuvą ir iškart paskirtas Marijampolės gimnazijos kapelionu. 1922 – 1926 m. Seinų kunigų seminarijos profesorius, dėstė moralinę ir pastoralinę teologiją. 1926 m. vyskupo Justino Staugaičio prašymu Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Antanas Karosas kunigą V. Borisevičių išleido į Telšių vyskupiją. Čia jis dirbo kurijoje, o 1927 metais įsteigus Telšių kunigų seminariją tapo pirmuoju jos rektoriumi. 1940 m. popiežiaus Pijaus XII paskirtas vyskupu augziliaru ir Telšių vyskupijos Katedroje konsekruotas. Sovietams okupavus Lietuvą pasisakė prieš Bažnyčios persekiojimą, kategoriškai atsisakė bendradarbiauti su sovietine valdžia. 1946 m. suimtas, kalintas ir kankintas, galiausiai nuteistas mirti. 1999 m. rugsėjo mėn. vyskupo kankinio palaikai surasti ir perkelti į Telšių vyskupijos Katedros kriptą. Šiuo metu visoje Telšių vyskupijoje nuolat meldžiamasi, kad Dievo Tarnas, kankinys vyskupas V. Borisevičius Visuotinėje Bažnyčioje būtų iškeltas į altorių garbę.

Susirinkime apie Telšių vyskupijos Šeimos centro veiklą ir įvairius einamuosius reikalus kalbėjo šio centro vicedirektorius, Klaipėdos dekanato šeimos centro vadovas kun. dr. Andrius Vaitkevičius. Savo pranešime kunigas kalbėjo apie neseniai įvykusį Telšių vyskupijos Šeimos centro tarybos posėdį ir jo metu priimtus sprendimus, liečiančius veiklą ir dekanatų bei parapijų šeimos centrus. Kalbėta apie finansinius Centro reikalus – bendru sutarimu nustatyta rinkliava už jaunavedžių ruošimo kursus bei kitas, centrų teikiama paslaugas ir vykdomas įvairias programas. Buvo analizuojamas kunigų ir šeimos centrų vadovų ir savanorių bendradarbiavimas, veiklos strategavimo  būtinybė, programų įgyvendinimas, veiklų paieškos ir gebėjimas surasti naujų projektinių formų. Lektorius kalbėjo apie naują Šeimos centro internetinę svetainę, kurioje galima rasti daug naudingos ir reikalingos informacijos bei visus dokumentų, reikalingų ruošiant ir ruošiantis santuokai blankus bei jų užpildymo formas. Taip pat atidaryta ir vadinamoji feisbuko pakyra. Visa reikalinga informacija nuo šiol randama internetinėje svetainėje, kurios adresas – zemaiciukalvarija.lt. Kunigas A. Vaitkevičius išsamiai pristatė nuotolinę jaunavedžių, esančių užsienyje, rengimo santuokai programą, kalbėjo apie rengimui svarbius terminus ir jų tikslų laikymąsi. Buvo raginama, kad kunigai aktyviai įsijungtų į šeimų centrų veiklą, būtų ieškoma naujų savanorių poros, priminė, jog organizuojami nuolatiniai mokymai ne tik savanoriams, bet ir kunigams, dirbantiems su šeimomis, jaunavedžiais bei centruose. Būtinas asmenini kontaktas, darnus darbas, veiklų derinimas ir nuolatinis bendradarbiavimas. Tik tada galima pasiekti atitinkamų gerų rezultatų. Konferencijos metu buvo pristatyta knyga „Dievas sukūrė vyrą ir moterį“, kalbėta apie šeimų sekmadienius, drąsinta įkurti bažnyčiose vaikų kampelius, kur tėvai, atėję su savo vaikais į Šv. Mišias galėtų jiems netriukšmaujant leisti žaisti ir tokiu būdu visa šeima turėtų puikią galimybę dalyvauti Šv. Mišiose. Tokie šeimų sekmadieniai sėkmingai vyksta Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčioje. Taip pat buvo priminta skaudi data ir aptartas jos paminėjimas – lapkričio 23 diena – negimusio kūdikio diena, nes būtent šią dieną lygiai prieš 60 metų, t. y. 1955 metais, to metinio sveikatos apsaugos ministro patvirtinimu įsigalėjo įstatymas, įteisinantis abortus. Nuo tada iki šiandien oficialiai nužudyta šimtai tūkstančių kūdikių. Tą dieną kviečiama paminėti malda, susikaupimu bei tam skirtais renginiais parapijose ir šeimų centruose. Būtina melstis už nužudytus negimusius kūdikius ir jų šeimas, išgyvenančias netekties skausmą.

Į susirinkusiuosius taip pat kreipėsi Telšių vyskupijos Šeimos centro direktorius, Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius kan. Jonas Ačas. Jis kalbėjo apie atskirų šeimos centrų veiklą, pasidžiaugė dekanatų centruose vykdoma veikla – išskyrė Klaipėdos ir Kretingos šeimos centrus, kurie aktyviai įgyvendina įvairias reikalingas ir svarbias programa bei projektus, pasidžiaugė atsinaujinančiais Akmenės ir Skuodo dekanatų šeimos centrais bei naujais, į veiklą aktyviai įsijungiančiais, savanoriais. Būtina, sakė direktorius, nenuilstant ieškoti pagalbos iš naujų savanorių, ugdyti dvasingumą ir priminė, jog šiais metais organizuojamos atskiriems centrams advento rekolekcijas, o Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ adventinių vizitacijų metu asmeniškai susitiks su šeimų centrų vadovais bei savanoriais ir aptars jų veiklą bei iškylančias problemas. Direktorius priminė ir dar vieną svarbų dalyką – šeimų centrų veikla turi tapti save išlaikančiais, nes parama, gaunama iki šiol artimoje ateityje, deja, bus nutraukta. Būtina kurti programa, kurios padėti išlaikyti centrus ir jų veiklą, bei ten dirbančius žmones. Būtina dirbti rezultatyviai ir ieškoti būdų bei galimybių efektyvumui. Būtina viešinti veiklą, eiti pirmyn ir dalintis gerąja patirtimi ir veiklos rezultatais viešoje erdvėje – tiek interneto svetainėse, tiek įvairaus pobūdžio katalikiškoje bei rajonų lygio spaudoje.

Po visų kalbėtojų Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ apibendrino girdėtas temas, buvo atsakoma į iškeltus klausimus, o vėliau 12 val. Telšių vyskupijos Katedroje aukotos Šv. Mišios.

Šv. Mišių, kurioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras ir generalvikaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM bei Telšių vyskupijos kunigai, liturgijoje patarnavo du diakonai ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai, o giedojo vienas iš Telšių vyskupijos Katedros vargonininkų Algis Pleškys, pradžioje vyskupas ordinaras susirinkusiesiems priminė vyskupo kankinio gyvenimo kelią, o taip pat perkaitė jo 1940 m. katalikiškam laikraščiui „XX Amžius“ duotą interviu. Tame tekste atsispindi vyskupo, tapusiu kankiniu už tikėjimą, nuostatos, vertybės, ištikimybė Dievui ir Bažnyčiai, susirūpinimas tikinčiaisiais, vyskupijos dvasininkais ir noras kaip įmanoma geriau išpildyti savo pašaukimą ir jam patikėtą misiją.

Sakydamas pamokslą Telšių vyskupijos vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM komentavo tos dienos Šv. Rašto tekstus – skaitinius ir išryškino Senojo Testamento Makabiejų knygoje pasakojimo apie drąsą išliekant ištikimais savo tikėjimui aktualumą šiandienos kontekste, o visa tai puikiai patvirtina vyskupo V. Borisevičiaus ištikimybė Dievui ir Bažnyčiai, paaukojant už tai savo gyvybę. Vyskupas kalbėjo apie svarbumą pasitikėti Dievu, vykdant jo valią ir ištikimybę savo pašaukimui. To galima drąsiai mokytis iš vyskupo V. Borisevičiaus, minint jo nukankinimą.

Po Šv. Mišių dvasininkai ir tikintieji meldėsi Telšių vyskupijos Katedros kriptoje prie ten palaidotų vyskupų kapų – buvo meldžiamasi už pirmąjį Telšių vyskupą Justiną Staugaitį ir meldžiama altoriaus garbės Dievo Tarnui, vyskupui kankiniui Vincentui Borisevičiui.

Po pamaldų Telšių vyskupijos vyskupai, dvasininkai ir seminaristai pietavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje. Kitas Telšių vyskupijos dvasininkų ir seminaristų susirinkimas vyks š.m. gruodžio 23 dieną, trečiadienį, kada tradiciškai bus švenčiamos vadinamosios kunigų Kūčios.

Vatikano radijui iš Telšių vyskupijos kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas  

Naujienos iš interneto