Pagrindinis puslapis Sena Voruta Prelato Juozo Prunskio krikščioniškos spaudos premija – „Vorutos“ laikraščiui

Prelato Juozo Prunskio krikščioniškos spaudos premija – „Vorutos“ laikraščiui

Iš JAV Trakus pasiekė maloni žinia – Lietuvos istorijos laikraščiui „Voruta“ paskirta prel. Juozo Prunskio krikščioniškos spaudos premija už 2006 – uosius metus.

Premiją skyrė JAV Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos direktorių taryba, kurios pirmininku yra vysk. Paulius A. Baltakis, O F M.

Savo pranešime „Vorutos“ laikraščio leidėjui ir vyriausiajam redaktoriui Juozui Vercinkevičiui, jis rašo: „Turiu malonią pareigą pranešti, kad žiuri komisija, savo posėdyje, įvykusiame 2007 vasario 6 d. nusprendė a†a prel. Juozo Prunskio krikščioniškosios spaudos premiją už 2006 metus skirti Jūsų redaguojamam laikraščiui „Voruta“, kaip labiausiai pasitarnavusiam puoselėjant krikščioniškus idealus lietuvių tarpe. Sveikinimai ir gražiausi linkėjimai Jums ir visiems Jūsų mieliems kolegoms.“

Prelatas J. Prunskis (1907-2003) 1932 m. buvo įšventintasį  kunigus, iki 1939 m. dirbo katalikiško dienraščio redaktoriumi, o pasitraukęs, į Vakarus aktyviai reiškėsi išeivijos spaudoje, taip pat dirbo katalikiško dienraščio „Draugas“ redakcijoje ir daugelyje išeivijos katalikiškų organizacijų bei katalikiškoje žiniasklaidoje.

JAV lietuvių katalikų religinė šalpa administruoja prelato Juozo Prunskio fondo kasmetinis spaudos premijų skyrimą.

Platesnį aprašymą pateiksime „Vorutos“ laikraštyje.

Voruta. –  2007, kov. 24, nr. 6 (624), 1, 3, 11.