Pagrindinis puslapis Sena Voruta Prelato J. Petrošiaus palaikai grįžo į Lietuvą

Prelato J. Petrošiaus palaikai grįžo į Lietuvą

Kunigas Jonas Petrošius mirė rugsėjo 8 d. Paryžiuje. Jo palaikai buvo pargabenti į Lietuvą ir pašarvoti Žvingių bažnyčioje. Prelatas palaidotas rugsėjo 17 d. Bikavėnų kaimo kapinėse šalia savo tėvų.
 
J. Petrošius gimė 1921 m. Reistrų kaime, Šilalės r. Mokėsi Gorainių pradinėje mokykloje ir Švėkšnos bei Tauragės gimnazijose. 1942 m. įstojo į Telšių kunigų seminariją. 1944 m. išvyko į Vokietiją, ten baigė Eichstato kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1951 m.
 
1955 m. atvykęs į Prancūziją J. Petrošius tapo Prancūzijos lietuvių bendruomenės pirmininku. Jis aktyviai plėtojo bendruomenės veiklą, nuo 1966 m. du dešimtmečius redagavo biuletenį „Prancūzijos lietuvių žinios“.
 
2001 m. prelatas J. Petrošius buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 3–jo laipsnio ordinu už nuopelnus Lietuvai.
 
2005 m. J. Petrošius savo asmeninį dokumentų archyvą ir sukauptą biblioteką perdavė išeivijos studijų centrui.
 
Prelato laidotuvėse dalyvavo Telšių vyskupas Jonas Boruta, 20 kunigų ir Telšių kunigų seminarijos auklėtiniai.
 
Dievą ir Tėvynę nuoširdžiai mylėjęs tesuranda ramybę ir amžiną džiaugsmą amžinojoje Tėvynėje.
 
 
Autoriaus nuotr.
 
Nuotraukose: Į prelato J. Petrošiaus laidotuves susirinko gausus būrys tikinčiųjų ir kunigų