Pagrindinis puslapis Pasaulis Prelato Edmundo J.Putrimo Velykinis laiškas

Prelato Edmundo J.Putrimo Velykinis laiškas

www.voruta.lt

 

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo

Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) delegato užsienio lietuvių katalikų sielovadai

 

“Mat žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražutį, yra kvailystė;

o mums einantiems į išganymą, jis yra Dievo galybė” (I Korintiečiams 1:18).

 

Broliai ir seserys Kristuje visuose kontinentuose, lietuvių bendruomenėse pasaulyje,

Kaune 1930 metais buvo pradėta statyti Prisikėlimo parapiją, kuri atspindėjo atsikuriančios Lietuvos dvasią ir buvo lyg padėka Dievui už atgautą laisvę.  Sovietų okupacijos metu ji buvo atimta nuo tikinčiųjų ir nužeminančiai tapo radijo gamykla kol Atgimimo laikais vėl pradėta ją atremontuoti pagal jos paskirtį Viešpaties garbei!

Toronte, Kanadoje 1953 metais, Tėvai Pranciškonai įkūrė bažnyčią ir parapiją taip pat pavadinta Jėzaus Kristaus Prisikėlimo garbei.  Šioje šventovėje Tėvai pranciškonai pastoracijoje aptarnavo didelį skaičių lietuvių “DP” (dypukų), pabėgusių nuo komunizmo po antro pasaulinio karo.

Abi šventovės atspindi mūsų tautos įsitikinimą jog mūsų viltis ir stiprybė yra tikėti gėriu, prisikėlimu, Išganytojo galia.  Abejose parapijose, kaip ir visose šventovėse pasaulyje, kryžius žymi pastatų išorę ir viduje užima esminę vietą už altoriaus.  Be kryžiaus nebūtų buvę Prisikėlimo.  Kryžius yra kiekvieno krikščionio kelias ir primena Dievo artumą per Jo kančią ir pasiaukojančią meilę mums.  “Kristaus kryžiumi bus galutinai įtvirtinta Dievo karalystė: “Nuo medžio viešpatauja Dievas” (KB Katekizmas 550).

Šventasis apaštalas Paulius rašė korintiečiams (1Kor.1:18), kad vieniems kryžiaus ženklas atrodo kvailystė, tiems, kurie eina į pražūtį, kurių sielos negyvena aukštesniu gyvenimu. Bet kiti jame randa šviesą, stiprybę ir išganymą. Šis ženklas, Golgotoje aplaistytas dieviškuoju krauju, mums visiems tebūna išganymo ženklas.

“Tačiau būtent prisikėlimas atveria mus didesnei vilčiai, nes atveria mūsų ir pasaulio gyvenimą amžinajai Dievo ateičiai, pilnutinei laimei, tikrumui, kad blogis, nuodėmė, mirtis gali būti nugalėta. Tai leidžia su didesniu pasitikėjimu išgyventi kasdienius dalykus, imtis jų drąsiai ir įsipareigojant. Kristaus prisikėlimas nauja šviesa nušviečia tuos kasdienius dalykus. Kristaus prisikėlimas yra mūsų stiprybė” (Popiežius Pranciškus, 2013).

Švęsdami Kristaus Prisikėlimo šventę, melskimės už vienas kitą, kad patys džiaugsmingai išgyventume ir su kitais galėtume dalintis viltimi bei gydančia meile to ką Kristus mums perdavė.

Palaimintų ir linksmų Šv. Velykų visiems.

Prelatas Edmundas J. Putrimas

Velykos 2018-ieji metai