Pagrindinis puslapis Religija Prel. Stasiui Žiliui įteiktas Lietuvos valstybės apdovanojimas

Prel. Stasiui Žiliui įteiktas Lietuvos valstybės apdovanojimas

Rugsėjo 29 d. Popiežiškoji Šv. Kazimiero lietuvių kolegija Romoje pradėjo naujus mokslo metus. Mišias kolegijos koplyčioje aukojo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kolegijos rektorius kun. Audrius Arštikaitis ir naujus mokslo metu pradedantys kunigai studentai.

Ta pačia proga Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos dvasios tėvui prel. Stasiui Žiliui buvo įteiktas ordino Už nuopelnus Lietuvai Komandoro kryžius, jam suteiktas Lietuvos Respublikos Prezidentės birželio 30 d. dekretu. Pirmadienio vakarą Kolegijoje vykusio susitikimo metu apdovanojimą Prelatui įteikė Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto Irena Vaišvilaitė.

Prel. Stasiui Žiliui prieš kelias dienas sukako 90 metų. Jis gimė 1924 m. rugsėjo 24 d. Žemaitijoje, Dargalių kaime, netoli Šilalės. 1943 m. įstojęs į Telšių kunigų seminariją, karo pabaigoje pasitraukė į Vokietiją, mokslus tęsė Eichšteto kunigų seminarijoje, vėliau Romoje. 1948 m. gruodžio 18 d. Romoje jam buvo suteikti kunigo šventimai. Nuo 1951 iki 1957 m. kun. Žilys dirbo Kanadoje. Grįžęs į Romą, 1959 m. Popiežiškajame Grigaliaus universitete apgynė teologijos daktaratą. Tris dešimtmečius dirbo Šventojo Sosto Rytų Bažnyčių kongregacijos archyve, tuo pat metu būdamas ir Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos dvasios tėvas. Šias pareigas jis eina iki dabar.

Prel. Stasys Žilys yra parašęs porą knygų apie Susirinkimo atnaujintą liturgiją, išeivijoje ir Lietuvoje skelbta jo poezija, Lietuvoje, Italijoje ir Kanadoje eksponuoti tapybos darbai. (Vatikano radijas)

kun. Armino Lukošvečiaus nuotrauka