Pagrindinis puslapis Europa Seinų - Punsko kraštas Prel. Alfonsas Jurkevičius: Lietuva, būk laiminga

Prel. Alfonsas Jurkevičius: Lietuva, būk laiminga

www.punskas.pl

2018 m. vasario 15 d. Lietuvos Respublikos prezidentūroje LR prezidentė Dalia Grybauskaitė ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi apdovanojo du Lenkijos lietuvius: Aldoną Vaicekauskienę bei Vroclavo arkivyskupijos kunigą prelatą Alfonsą Jurkevičių.

„Man tai buvo labai reikšmingas įvykis, – tikina prelatas mgr. Alfonsas Jurkevičius. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio proga buvome su Aldona Vaicekauskiene apdovanoti tokiu garbingu ženklu. Iš viso 100 žmonių ta proga apdovanota, iš kunigų buvome trise. Šis apdovanojimas tai didelė garbė man ir visiems Suvalkų, Punsko ir Seinų krašto lietuviams. Širdingai dėkoju Lietuvos prezidentei Daliai Grybauskaitei, LR ambasadoriui Lenkijoje Šarūnui Adomavičiui, garbės konsului Vroclave Tomašui Kosoniui (Tomasz Kosoń) ir visiems, kurie pasiūlė mano kandidatūrą. Lietuvos 100-mečio proga sveikinu tautiečius ir Suvalkų krašto gyventojus, linkiu jiems sėkmės gyvenime. Esate man artimi, nes ir aš iš čia esu kilęs. Lietuva, būk laiminga, turtinga, palaiminta ir nepriklausoma šiandien, rytoj, visada…“

Prelatas Alfonsas Jurkevičius gimė 1934-11-11 Punsko parapijos Šlynakiemio kaime, mišrioje šeimoje. Tėvas Konstantas buvo kilęs iš lenkiško Bokšių kaimo. Jis atėjo į Šlynakiemį į lietuvišką žmonos Magdalenos Paznėkaitės šeimą. Alfonsas nuo mažens mylėjo tėvynę Lietuvą. Dėl savo tautybės, kurios neslėpė, 1954 m. buvo pašalintas iš Lomžos kunigų seminarijos. Tik dėl Punsko klebono Kazimiero Ramanausko rekomendacijos jam buvo leista kunigystės mokslus tęsti Vroclavo kunigų seminarijoje. Kunigu įšventintas 1959-06-21 Vroclave.

Prel. Alfonsas Jurkevičius Vroclave aktyviai bendravo su gausia jo jaunystės laikais ten susibūrusia lietuvių bendruomene, dalyvavo lietuvių kultūrinėje veikloje, teikė dvasinius patarnavimus. 1978 m. jam buvo skirtas lietuvių kapeliono titulas. Vroclavo Domininkonų bažnyčioje kiekvieną pirmą mėnesio sekmadienį atnašavo gimtąja kalba šv. Mišias.

2009 m. „Aušra“ (nr. 18, p. 16) rašė: „Nuo 1978 m. kovo 4 d. apėmiau sielovados vadovybę lietuviams, gyvenantiems Vroclave ir apylinkėse, kaip kapelionas, – teigia prel. Alfonsas Jurkevičius. – Po popiežiaus apsilankymo Vroclave man suteiktas prelato titulas. Per mišias jausdavomės laisvai, joms baigiantis visada giedodavom Lietuvos himną, lietuviškai pasikalbėdavom. Po mišių į seklyčią sueidavo apie 150 lietuvių. Ruošiamas šventes ir renginius teko remti moraliai ir materialiai. Dabar liko tik apie 20 lietuvių (renkamės po mišių pas Kašauską). Nors esu pensininkas, bet toliau palaikysiu ryšius su Vroclavo lietuviais, esu jiems reikalingas, laikysiu mišias.“

Prelatas Alfonsas Jurkevičius su Vroclavo lietuviais

Ilgus metus klebonaudamas netoli Vroclavo esančioje Smoleco parapijoje kun. Jurkevičius altoriuje įrėmino Aušros vartų Marijos paveikslą. Aušros vartų Dievo Motina jam buvo itin brangi. Svarbių savo gyvenimo įvykių metu vykdavo į Vilnių pasimelsti prie jos paveikslo.

1983 m. iškilmingai minint 50-ąsias Dariaus ir Girėno žūties metines Pščelnike, prie lakūnų paminklo, kun. Jurkevičius kartu su kitu lietuviu kunigu Broniumi Kuculiu, kilusiu iš to paties Šlynakiemio kaimo, atnašavo šv. Mišias. Po to bemaž per kiekvienas metines vykdavo į lietuvių didvyrių žūties vietą ir vadovaudavo pamaldoms.

1997-aisiais Vroclave vyko 46-asis Pasaulio eucharistinis kongresas. Lietuviškų pamaldų tvarka ir piligrimais iš Lietuvos rūpinosi kun. Alfonsas Jurkevičius. Iš Lietuvos tada atvyko 870 piligrimų, 4 vyskupai ir 20 kunigų. Lietuviams melstis paskirta (kun. Jurkevičiaus prašymu) viena gražiausių vietų Vroclave – Šv. Daratos bažnyčia. Joje lietuviai šventė Lietuvos krikšto jubiliejų.

Kun. Alfonsui Jurkevičiui buvo didelė garbė organizuoti susitikimus su popiežiumi ir pačiam juose dalyvauti. 1983 06 21 Vroclave popiežiui jis įteikė krištolinę vazą su lietuvišku užrašu ir Lenkijos lietuvių sveikinimais.

Per savo kunigystės 25-metį (1984 m.) kun. Jurkevičius lankėsi Vatikane ir popiežiui Jonui Pauliui II padovanojo medalį su Lietuvos lakūnų Dariaus ir Girėno atvaizdais bei tautinę juostą.

1987 m. per Lietuvos krikšto 600-metį prel. Alfonsas Jurkevičius, nuvykęs pas Šventąjį Tėvą, papasakojo jam apie Lenkijoje gyvenančius lietuvius, savo patarnavimus lietuviams Vroclave. Šventasis Tėvas perdavė palaiminimą ir žodžius: „Myliu Lietuvą ir ją laiminu.“

Prelatas Alfonsas Jurkevičius su popiežiumi Jonu Pauliumi II

1993 m. rugsėjo 6 d. popiežiaus vizito Lietuvoje metu kun. Alfonsas Jurkevičius su broliu Juozu Kauno kunigų seminarijoje įteikė popiežiui austą kilimą su Aušros vartų Marijos atvaizdu ir kelis jo paties paruoštus lankstinukus apie Suvalkijos ir Vroclavo lietuvius. Popiežius lietuviškai tarė: „Esu su jumis ir laiminu jus. Būkite laimingi.“

1997 m. susitiko su popiežiumi Vroclave Pasaulio eucharistinio kongreso metu. 2000 m. kovo 1–4 d. jubiliejinių metų proga kaip vienintelis Lenkijos lietuvių dvasininkų atstovas dalyvavo Lietuvių dienose Vatikane ir ilgai kalbėjosi su popiežiumi bei Lietuvos prezidentu.

Kun. Alfonsas Jurkevičius nuoširdžiai dirba kaip dvasininkas. Jam 2009 m. Smoleco gyventojai pripažino jų vietovei nusipelniusio asmens vardą. Net 2009 m. (po 50 metų kunigystės) išėjęs į užtarnautą pensiją, prelatas stengiasi teikti dvasinius patarnavimus, pavaduoti į atostogas išeinančius kunigus, toliau dirbti, kiek jėgos leidžia, mūsų tautos labui.