Pagrindinis puslapis Sena Voruta Popiežius rašo knygos „Jėzus iš Nazareto“ trečiąją dalį

Popiežius rašo knygos „Jėzus iš Nazareto“ trečiąją dalį

Apie ketinimą grįžti prie pirminio sumanymo parašyti tritomį veikalą Šventasis Tėvas jau buvo užsiminęs prieš keletą savaičių lankydamasis Italijos Sulmonos mieste.

Dabar žinią patvirtino ir Šventojo Sosto Spaudos salės direktorius tėvas Federico Lombardi SJ, informuodamas, kad, persikėlęs į Kastelgandolfo vasaros rezidenciją, popiežius pradėjo rašyti trečiąją knygos dalį, skirtą vadinamosioms „vaikystės Evangelijoms“ – tai yra Jėzaus gyvenimui prieš viešosios veiklos pradžią.

Kaip žinoma, pirmoji knygos „Jėzus iš Nazareto“ dalis pasirodė jau 2007 metų pavasarį – knygos pristatymas buvo suderintas su popiežiaus aštuoniasdešimties metų jubiliejumi, sukakusiu tų metų balandžio 16 dieną. Šią Šventasis Tėvas buvo sumanęs dar gerokai anksčiau prieš išrinkimą į Petro Sostą. Tai turėjo būti jo – teologo Josepho Ratzingerio – mokslinio darbo ir asmeninių apmąstymų apie istorinį Jėzų ir tuo pačiu metu apie Kristų Išganytoją sintezė. Kai kardinolas Josephas Ratzingeris buvo išrinktas popiežiumi, knyga dar nebuvo pradėta rašyti, tebuvo tik parengti bendri apmatai. Pirminiame plane buvo numatyti trys tomai – pirmasis, skirtas laikotarpiui prieš Jėzaus viešosios veiklos pradžią; antrasis – Jėzaus veiklai nuo krikšto Jordane iki Atsimainymo; trečiasis – kančiai ir prisikėlimui.

Kardinolui Ratzingeriui tapus popiežiumi, jam teko gerokai pakoreguoti asmeninius planus. Taip pat ir tritomės knygos rašymas pasirodė esąs pernelyg didelis ir su popiežiaus užimtumu nelabai suderinamas darbas. Vis dėlto sumanymo rašyti knygą apie Jėzų popiežius neatsisakė, o tik nutarė susiaurinti jos chronologinę apimtį, pasakojimą apie Jėzų pradedant ne nuo vaikystės, bet nuo viešosios veiklos pradžios.

Po mažiau negu dvejų metų nuo išrinkimo popiežiumi pasirodė pirmoji „Jėzaus iš Nazareto“ dalis. Jai buvo skirtos beveik visos pirmosios pontifiko atostogos. Pratarmėje pats popiežius papasakojo apie savo pirminį planą rašyti tris dalis ir vėliau priimtą sprendimą apsiriboti tik dviem.

Knygos viršelyje autorius nurodytas dvigubai – ir Benediktas XVI, ir Josephas Ratzingeris. Tuo norėta pabrėžti, kad knyga nėra oficialus popiežiaus mokymo dokumentas, bet teologo Ratzingerio kūrinys. „Jei kas nori, gali man prieštarauti“, – kviesdamas diskusijai pratarmėje rašė autorius. Kaip pažymėjo knygos pristatyme kalbėjęs kardinolas Christophas Schoenbornas, jei autorius knygą pasirašytų kaip popiežius, tai gerokai susiaurintų diskusijų galimybes.

Jau daugiau kaip du šimtus metų Biblijos tyrinėjimuose vyrauja vadinamasis istorinis kritinis metodas. Šiuo metodu tyrinėjama ir istorinė Jėzaus figūra. Tačiau, kaip ne kartą yra pažymėjęs anksčiau kardinolas Ratzingeris, o dabar ir popiežius Benediktas XVI, šitoks istorinis kritinis Šventojo Rašto tyrinėjimas turi savo ribas, ir tos ribos greit išryškėja, jei biblinės studijos išimamos iš Bažnyčios tikėjimo konteksto. Popiežius savąja knyga apie Jėzų iš Nazareto nori įtikinti skaitytoją, kad Jėzaus dieviškumą įmanoma įrodyti Biblijos mokslų argumentais, kad Jėzus yra mums žmogiškai artimas, bet drauge jis yra Dievo Sūnus, ir kad jo dieviškumas nėra vėliau Bažnyčios pridėtas atributas, bet apie save kaip Dievą kalba pats Jėzus iš Biblijos puslapių.

Išėjus pirmajai daliai, Šventasis Tėvas tuoj ėmėsi rašyti ir antrąją dalį. Tam jis skyrė kone visas 2008 metų atostogas. Knygą tikėjosi užbaigti per 2009 metų atostogas, tik deja, vos išvykęs į kalnus, susilaužė ranką. Tai, žinoma, gerokai sutrukdė planus greit užbaigti ir antrąjį tomą. Galiausiai prieš porą mėnesių buvo oficialiai pranešta, kad „Jėzaus iš Nazareto“ antroji dalis jau atiduota leidėjams. Vokiečių kalba parašytos knygos tekstas buvo perduotas Vokietijos Herderio leidyklai ir Vatikano leidyklai. Knygos „Jėzus iš Nazareto“ antrąjį tomą Herderio leidykla įtraukė į savo leidžiamus Josepho Ratzingerio visus raštus. Leidimų kitomis kalbomis organizavimas patikėtas Vatikano leidyklai, kuriai priklauso visų popiežiaus raštų autorinės teisės.

Antrasis tomas knygynuose dar nepasirodęs, nes norima popiežiaus knygą pristatyti iš karto keliomis kalbomis. Kaip sakyta, antroji „Jėzaus iš Nazareto“ dalis yra skirta svarbiausiems Jėzaus gyvenimo ir misijos įvykiams – kančiai ir prisikėlimui.

Sėkmingai užbaigęs rašyti du tomus, dabar Benediktas XVI nusprendė sugrįžti prie pirminio plano ir pradėjo rašyti trečią knygos dalį, pagal ankstesnį sumanymą turėjusią būti pirmąja dalimi, skirtą „vaikystės Evangelijoms“. Kada pasirodys ši dabar tik pradedama rašyti knygos dalis, kol kas per anksti kalbėti. Juo labiau kad dar laukiame knygynuose pasirodant Benedikto XVI – Josepho Ratzingerio knygos „Jėzus iš Nazareto“ antrosios dalies.

EPA nuotr.

 
Nuotraukoje: Popiežius Benediktas XVI