Pagrindinis puslapis Istorija Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Pergalės prie Polocko 500 metų sukaktis

Pergalės prie Polocko 500 metų sukaktis

Šv. Kazimieras. Nežinomas XIX a. I pusės liaudies tapytojas. Antano Lukšėno fotografija

www.punskas.pl

Šv. Kazimiero užtarimu ir globa – LDK kariuomenės pergalės prie Polocko 500 metų sukaktis (1518-2018)

 Šventojo Kazimiero (1458 m. spalio 3 d.  – 1484 kovo 4 d.) „ (…) iš garsiosios galingųjų karalių Jogailaičių giminės, kurį aukščiausiasis  visų daiktų Kūrėjo gerumas kaip įsidėmėtiną ir sektiną pavyzdį  (…) skyrė Lenkijos ir Lietuvos sergėtoju ir globėju“ [1] vaizdinys plačiai yra pasklidęs po šalį nuoširdaus pamaldumo, pagarbos  ženklais, krikšto vardais, liaudies kūrybos dirbiniais. Bažnyčiose, koplytėlėse, miestų herbuose šventasis vaizduojamas su kryžiumi, trižiede lelija. Viduramžių kronikų tekstai, amžininkų liudijimai, metraščiai ir laiškai  – svarbūs Šv. Kazimiero gyvenimo pažinimo šaltiniai. Jau pirmieji biografai – Vyskupas Zacharijus Ferreris (1479-1524), Vilniaus katedros kanauninkas Grigalius Svencickis (1577-1617) plačiai aprašo Šventojo dorybes, pamaldumą, išmintį, gausius stebuklus. Pirmieji liudijimai apie karalaičio Kazimiero užtarimą  sutinkami stebuklų, susijusių su karo tematika, aprašymuose. Lietuvių ir lenkų riteriai, dalyvavę 1518 m. Polocko žygyje ir apgultyje, taip pat patyrė Kazimiero pagalbą. Jis pasirodęs sutemose ir nurodęs brastą per Dauguvą.

„(…) Tūkstantis penki šimtai aštuonioliktais metais maskvėnų kunigaikštis netikėtai didelėmis pajėgomis artinosi, norėdamas užimti Polocko tvirtovę. Tuo metu, kadangi Žygimantas I, garsusis Lenkijos karalius buvo užsiėmęs daugeliu svarbių reikalų, nedaug tebuvo pasiruošusios kariuomenės. Taigi gerasis karalius priešui atremti parengė tik du tūkstančius karių (…) Išžygiuoja jie greičiau pasitikėdami Dievu, o ne žmogiškomis jėgomis, visų pirma savo įžadus ir prašymus skirdami bei neaiškią mūšio baigtį patikėję dangiškajam Kazimierui, kurį stebuklų šlovė buvo labai išgarsinusi. Daugelį maldų jam paskyrę, tikisi jo gailestingumo ir malonės. Tame žygyje sukorę daugelio dienų kelią, pasiekė Dauguvos upę. (…) Kol susirūpinę svarsto, kaip persikelti, štai jiems priešais akis pasirodo baltu rūbu vilkintis jaunuolis, jojantis ant balto žirgo, gražiai atrodantis ir išvaizdus. Visus ragina nenusiminti, įsako jį sekti kaip vadą. (…) Pirmasis įšoka į upę ir, rodydamas brastą, be jokio vargo įveikęs upę (…) sveikas nusigauna į kitą krantą. (…) Lenkų kariai (…), matydami, kad tai vyksta Dievo valia, pilni tikėjimo ir tikrumo būriu metasi į sraunios upės pavojus toje vietoje (…) ir sveiki persikelia. (…) Vadai ir karalystės raitija (…) ima šaukti „Kazimieras! Kazimieras!” ir (…) prašo jį patį būti Vadovu ir globėju gresiančiame mūšyje. (…) Pelnę pergalę lenkai suvokė buvus Dievišką paramą, giedojo iškilmingą himną „Te Deum Laudamus“, aukštino Kazimiero narsą(…)“ [2]

         Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kauno Šv. Jurgio konventas ir Lietuvoje gyvuojantis pasaulietinis Šventojo Kazimiero Ordinas, vedini kilnių vertybinių siekių, kviečia iškiliai sutikti 500-ąsias Šv. Kazimiero užtarimu ir globa laimėto mūšio – LDK miesto Polocko apgynimo metines.

2018 metų gegužės 20 dieną kviečiame atvykti į Kauno miestą, kur 12 val. Kauno pilies prieigose rikiuosis narsi kareivija, patrankų salvės skelbs iškilmingos eisenos, lydimos Lietuvos kariuomenės orkestro, pradžią. Šeštąjį šimtmetį skaičiuojančioje Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje po iškilmingų  Šv. Mišių skambės Šv. Kazimiero garbei skirti muzikiniai kūriniai, kompozitoriaus K. Daugėlos choralinė fantazija „Šv. Kazimiero choralas“ orkestrui ir vargonams, atliekama Lietuvos kariuomenės orkestro (kapelmeisteris majoras Egidijus Ališauskas) skambanti ir žymiose pasaulinėse erdvėse. Dalyvaus senosios muzikos ansamblis „Lirum“ (meno vadovė Auksė Stankevičienė, Vilnius). Vyks tarptautinio vaikų ir jaunimo piešinių konkurso „Baltasis raitelis“ aptarimas ir laureatų apdovanojimas.

Prasminga, kad 2018 m. gegužės 20 d. sukanka 555 metai nuo istorinių 1463-iųjų, kada Šv. Kazimiero tėvas – LDK didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Kazimieras Jogailaitis patvirtino Kauno miestui privilegiją – Magdeburgo teisę.

         Tegu Šventasis Kazimieras mus vienija!

Renginio organizatoriai:

 • Kauno Šv. Jurgio Kankinio Konventas
 • Šv. Kazimiero Ordinas

Renginio dalyviai:

 • KAM Lietuvos kariuomenės orkestras (kapelmeisteris mjr. Egidijus Ališauskas)
 • Senosios muzikos ansamblis „Lirum“ (meno vadovė Auksė Stankevičienė, Vilnius)
 • Kauno pavieto laisvieji šauliai
 • Kauno karo istorijos klubas prie Vytauto Didžiojo karo muziejaus
 • Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo šaulių 2-oji rinktinė
 • Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Kauno skyrius
 • Vlado Putvinskio – Putvio klubas
 • Povilo Plechavičiaus licėjaus kadetai
 • Tarptautinis Šv. Adalberto riterių ordinas
 • Šv. Adalberto – LDK – riterių ordinas
 • Jotvingių kryžiaus riterių ordinas
 • VšĮ „LDK atminties rūmai
 • Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga
 • Kauno apskrities bajorų draugija
 • Mokykla – darželis „Šviesa“


[1] Grigalius Svencickis (1577-1617) Vilniaus katedros prelatas, arkidiakonas. Dangiškojo Kazimiero gyvenimo antroji dalis. Apie stebuklus, jo įvykdytus po mirties. Iš leidinio „Ankstyvieji Šv. Kazimiero ‚gyvenimai‘ “. Aidai, 2014 m. Vilnius

[2] Ten pat