Pasvalio Katalikių Moterų Draugijos įkūrimo 100 metų jubiliejus

Pasvalio Katalikių Moterų Draugijos įkūrimo 100 metų jubiliejus

Iškilminga eisena Pasvalio miesto gatvėmis

Vlada Čirvinskienė, Pasvalys, www.voruta.lt

Pasvalio gatves užplūdo  „baltosios skarelės“.  Atsivėrė langai, parduotuvių durys, stabtelėjo praeiviai. Tokių dyvų Pasvalyje dar nebuvo.  Tikras baltųjų skarelių antplūdis – iš Vilniaus,  Biržų,  Palėvenės (Kupiškis), Panevėžio ir didžiausias būrys iš Pasvalio.

O kartu su katalikėmis moterimis ir garbūs, visuomet laukiami svečiai bei parapijiečiai ir tie, kuriems rūpi Pasvalio katalikių moterų veikla.

Pasitinkant Švč. Mergelės Marijos – Žolinės atlaidus, Pasvalio katalikės moterys su Gyvojo Rožinio maldininkais pakvietė  visus tikinčiuosius ir besidominčius Pasvalio katalikių moterų veikla, kartu švęsti Pasvalio Katalikių Moterų Draugijos įkūrimo 100 metų jubiliejų.

Renginys prasidėjo jau rugpjūčio 4 d. Pasvalio Stoties g. kapinėse, kur buvo pagerbta  malda, gėlėmis ir degančios žvakutės liepsnele  a.a. Kostancijos Kuosienės, Liucijos Karoblienės, Aldonos – Onos Petkevičienės, katalikių moterų,  kan. Kazimiero Krikščiūno ir visų šiose kapinėse besiilsinčių motinų  atminimas.

Rugpjūčio 5 d. ryte, katalikės moterys, pasipuošusios šventine  apranga ir baltomis skarelėmis, kurios priminė prieškario Lietuvos katalikių moterų  (1939 – 1945 m. ) iškilmių simboliką, skubėjo į  LKMS Pasvalio Katalikių Moterų Draugijos istorinę  akciją – foto sesiją  „Baltosios skarelės –  Pasvalio Katalikių Moterų  Šimtmečio jubiliejui“.

Pasibaigus šiai akcijai Katalikės moterys su draugijų, maldos grupelių vėliavomis   rikiavosi  šventoriuje iškilmingai eisenai  į bažnyčią. Šią eiseną papuošė  giesmė „Marija, Marija“.

Katalikės moterys po šios eisenos suklupo bažnyčioje Rožinio maldai.

Rožinio maldą vedė garbingas  svečias iš Vilniaus – LKMS dv. vad. kunigas Vytautas Rapalis.  Šio jubiliejaus garbei  kunigas Vytautas  kvietė melstis: už gyvas ir mirusias katalikes moteris, mamas, močiutes, už Lietuvos laisvę, Lietuvos politinius kalinius, tremtinius. Už taiką Ukrainoje  buvo meldžiamasi „Džiaugsmo slėpinių“ I-ąja dalimi.

Rožinio maldą veda svečias iš Vilniaus LKMS dv. vad. kun. Vytautas Rapalis

Šv. Mišias Pasvalio Katalikių Moterų šimtmečio jubiliejaus garbei aukojo J.E. Panevėžio vyskupijos vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, LKMS dv. vad. kunigas Vytautas Rapalis, kunigas Henrikas Kalpokas – Pasvalio dekanato dekanas.

Savo homilijoje J.E. vyskupas paragino katalikes moteris kiekvieną dieną žvelgti į Viešpaties Dievo paveikslą ir niekuomet nepavargti savo gyvenime ir veikloje, širdies kampelyje išlaikyti stiprybę – begalinę Dievo sūnaus – Jėzaus Meilę.

Šv. Mišių katalikės moteris nešė atnašas: degančią žvakę, lelijas, vynuoges, ruginę duoną – 100, duoną ir vyną.

Šv. Mišios Pasvalio katalikių moterų šimtmečio garbei. Jas aukoja J.E. Panevėžio vyskupijos vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, dešinėje – garbus svečias iš Vilniaus LKMS dv. vad. kun. Vytautas Rapalis, kairėje kun. Henrikas Kalpokas Pasvalio dekanato dekanas. Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčia

Moterys katalikės vėl rikiavosi šventinei eisenai į Pasvalio Krašto Muziejų.

Čia vyko renginio tęsinys, kuriame vaizdo medžiaga – tekstais ir nuotraukomis –  pristatė Pasvalio Katalikių Moterų Draugijos šimtmečio kelią. Renginio  pradžioje buvo sugiedota Tautiška giesmė. Tylos minute buvo pagerbtos  a.a. katalikės moterys ir jų vadovės, kurios ilsisi amžinuose namuose.

Renginio svečiai ir dalyviai gieda Tautišką giesmę. Pasvalio krašto muziejus

Renginio vedėjai Aldona ir Kostas Ramanauskai iš Palėvenės (Kupiškis)  pamąstymais ir pakvietimu į pasimatymus pakalbino svečius, katalikes moteris iš Vilniaus, Biržų, Palėvenės, Panevėžio bei  Pasvalio, Gyvojo Rožinio aktyvius maldininkus iš Pasvalio, Maltiečius iš Pušaloto,  Motinos maldos būrelio vadovę, NVO pirmininkus ir narius, Pasvalio Krašto Muziejaus atstovus ir kitus bendraminčius.

Pasvalio r. meras Gintautas Gegužinskas sveikina Pasvalio katalikes moteris su iškilminga švente. Pasvalio Krašto muziejus

Pasvalio katalikes moteris  su  šimtmečio jubiliejumi Pasvalio Krašto muziejuje nuoširdžiai pasveikino J.E. Panevėžio vyskupijos vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, svečias iš Vilniaus kunigas  Vytautas Rapalis LKMS  dv. vad., kunigas Henrikas Kalpokas, Pasvalio dekanato dekanas, Pasvalio r. savivaldybės tarybos meras Gintautas Gegužinskas,  Alma Šiaudinienė LKMS  VJPC  direktorė, soc. m.dr. Aldona Kačerauskienė Pasvalio katalikių moterų draugijos narė, soc. m. dr. Aldona Vasiliauskienė, katalikės moterys iš Panevėžio vyskupijos: Biržų KMD pirmininkė Rima Zuozienė, Palėvenės (Kupiškis) KMD  pirmininkė Aldona Ramanauskienė, Panevėžio KMD  pirmininkė Milda Krasninckienė,   maltiečiai iš Pušaloto – vadovė Roma Matuzienė,  Pasvalio Krašto muziejaus atstovai, Pasvalio literatų klubo „Užuovėja“  nariai – pirmininkė Regina Grubinskienė, Pasvalio aklųjų ir silpnaregių draugija – pirmininkė Rasa Rimkūnaitė  bei jų ansamblis „VA- TAI – VA“  – vadovas Giedrius Gumbelevičius.  LKMS dv. vad. kun. Vytautas Rapalis taip pat atvežė dovanų ir Pasvalio Krašto muziejui – Bibliją.

Svečias iš Vilniaus LKMS dv. vad. kun. Vytautas Rapalis įteikia šio jubiliejaus proga vertingą dovaną Pasvalio Krašto muziejui – modernią knygą – BIBLIJĄ. Pasvalio Krašto muziejus

Pasveikinimai buvo palydimi padėka – naujai išleista knyga – PKMD šimtmečio jubiliejaus garbei – „Katalikė moteris – tikėjimo ir lietuvybės skleidėja“.  Knygos autorė – Vlada Čirvinskienė.  Knygos leidybą parėmė politikas Vidmantas Martikonis, LKMS PKMD pirmininkės Liucijos Karoblienės anūkas.

Vlados Čirvinskienės knyga „Katalikė moteris – tikėjimo ir lietuvybės skleidėja“

Krašto muziejuje šventę giesmėmis ir dainomis papuošė Pasvalio aklųjų ir silpnaregių draugijos ansamblis „VA- TAI – VA“ ir jo pabaigoje iš aukštai į salę pabiro geltoni, žali, raudoni lapeliai su palinkėjimais „Dievo palaimos Jums“. Renginio scenarijaus ir viso renginio autorė Vlada Čirvinskienė.

Po renginio tęsinio visi buvo pakviesti  į agapę – nuoširdžią bendrystę į Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos namus.

Atsisveikinant  dar  laukė trumpa ekskursija  po Pasvalį. Jos vadovu sutiko būti istorikas Gražvydas Balčiūnaitis.

Pasibaigus šiam garbingam jubiliejaus paminėjimui ir padėkojus visiems dalyviams ir organizatoriams, kilo naujų minčių, naujų idėjų katalikų moterų veikloje.

Smagu švęsti garbingą jubiliejų, kada supa geranoriškumas, pagarba, o svarbiausia – Viešpaties Dievo malonė ir Švč. Mergelės Marijos globa.

Vlados Čirvinskienės asmeninio albumo nuotraukos