Pagrindinis puslapis Religija Katalikų Bažnyčia Pasvalio Katalikės Moterys šventė LKMS 100 metų atkūrimo jubiliejų

Pasvalio Katalikės Moterys šventė LKMS 100 metų atkūrimo jubiliejų

Pasvalio Katalikės Moterys  šventė LKMS 100 metų atkūrimo jubiliejų

LKMS konferencijos dalyviai. Centre – vyskupas dr. Algirdas Jurevičius. Kairėje – LKMS dv. vad. Vytautas Rapalis, šalia soc.m.dr. Aldona Vasiliauskienė. Centre – pasvalietė s. vienuolė kazimierietė Gaudencija, už jos šalia mūsų kraštietė soc.m.dr. Aldona Kačerauskienė. Pasvalio katalikių moterų vėliavą laiko pasvalietis Sigitas Rasevičius. Asmeninio V.Čirvinskienės albumo nuotraukos

Vlada ČIRVINSKIENĖ, Šiluva, www.voruta.lt

Ne Jūs mane išsirinkote, bet aš jus

išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte,

duotumėte vaisiai išliktų, kad –

 ko tik prašytumėte Tėvą mano vardu, jis visada jums duotų.

                                                                                Jn.15, 16

Pasvalio Katalikės Moterys  spalio 20 d.  Šiluvoje dalyvavo Lietuvos Katalikių Moterų Sąjungos  100  metų atkūrimo minėjime.  Pasvalietės į šią iškilmę vyko su malda ir pakilia nuotaika.  Moterys pasipuošė tautiniais rūbais bei gintariniais karoliais. Kelionę laimino ir  lydėjo sesuo vienuolė kazimierietė  Gaudencija. Nuolankiai pasimeldę  Šiluvos Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčioje bei pasivaikščioję Šv. Pauliaus II aikštėje, skubėjome į Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos pastoracinį centrą – dalyvių registracijai. Mus maloniai pasitiko  LKMS  dv. vad. kun. Vytautas Rapalis, LKMS pirmininkė Rita Baušienė bei LKMS valdybos narė Aldona Vyšniauskienė. Iš Pasvalio į LKMS šventę  atvyko gausus būrelis  –  23 dalyviai.  Čia mes sutikome savo bičiules iš Panevėžio, Radviliškio, Kaišiadorių, Šiaulių, Tauragės, Vilkaviškio, Vilniaus, Zarasų, LKMS vaikų ir jaunimo centro vaikučius ir vadovus.

Pasvalietės katalikės moteris Šiluvos Švč. Mergelės Marijos koplyčioje.

Jubiliejinis minėjimas prasidėjo Šv. Mišiomis Šiluvos Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčioje. Jas aukojo vyskupas dr. Algirdas Jurevičius, Kauno arkivyskupijos augziliaras. Jam koncelebravo LKMS dv.vad. Vytautas Rapalis. Savo homilijoje vyskupas dr. Algirdas Jurevičius  daug dėmesio skyrė lietuvei katalikei moteriai, jos vaidmeniui  buriant ir stiprinant katalikišką bendruomenę nuo jos susikūrimo iki dabarties.  Vyskupas palinkėjo visoms Lietuvos katalikėms moterims  savo darbais eiti tiesos ir meilės keliu. Te padeda Jums Dievas.

Šv. Mišių metu giedojo LKMS vaikų ir jaunimo paramos centro ansamblis ,,Angelo sparnas‘‘ (vadovė Gintarė Masalskienė ).

Pasibaigus Šv. Mišioms Lietuvos katalikės moterys ir svečiai,  į konferenciją nuo Šiluvos Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčios iki Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos pastoracijos centro ėjo nutiestu įspūdingu Lietuvos Trispalvės keliu, tapusiu simboline jungtimi tarp dviejų istorinių datų -Lietuvos valstybės atkūrimo ir Lietuvos katalikių Moterų Sąjungos atkūrimo 100 – čių.

Po šios iškilmingos akimirkos  kun. Vytautas Rapalis  renginio dalyvius pakvietė  parapijos pastoracijos centrą  prie pietų stalo. Sočiai ir skaniai pasivaišinę bei pabendravę, skubėjome į  jubiliejinę – mokslinę konferenciją, kuri vyko šio centro  konferencijų salėje.

Šventės dalyvius konferencijos salėje pasveikino LKMS pirmininkė Rita Baušienė, vyskupas dr. Algirdas Jurevičius, Lietuvos Respublikos Seimo nariai.

Soc.m.dr. Aldona Vasiliauskienė skaitė pranešimą ,,100  metų katalikių moterų kelias‘‘.  Dr. Vilma Žaltauskaitė vaizdžiai  pristatė  pranešimą ,,Kunigo Povilo Januševičiaus socialinės veiklos pradžia‘‘. Konferencijos metu buvo pateiktos LKMS draugijų ataskaitos. Jas pateikė LKMS pirmininkė Rita Baušienė, Kaišiadorių, Marijampolės, Panevėžio, Pasvalio, Radviliškio, Šiaulių, Tauragės, Vilkaviškio, Vilniaus , Zarasų  Katalikių Moterų draugijos bei LKMS vaikų ir jaunimo paramos centras.

Konferencijos dalyvius sveikina vyskupas dr. Algirdas Jurevičius.

Pasvalietės katalikės moterys  kartu su  s. vienuole kazimieriete Gaudencija bei savo  kraštiete soc. m.dr. Aldona Kačerauskiene konferencijos metu pristatė  pranešimą – vaizdo medžiagą ,,Mūsų širdys ir darbai – Dievui ir Tėvynei‘‘  ir  padėkojo  LKMS dv. vad. kun. Vytautui Rapaliui už  nuoširdžią krikščionišką globą organizuojant dvasines – kraštotyrines konferencijas ant ratų Pasvalyje  bei aukotas Šv. Mišias  (7 kartus) Pasvalio dekanato parapijų bažnyčiose. Pasvalietės taip pat padėkojo ir savo merui Gintautui Gegužinskui  už nuoširdžią  ir nuolatinę pagalbą organizuojant katalikišką veiklą  Pasvalio krašte.

LKMS pirmininkė Rita Baušienė  šia proga įteikė padėkos raštus pranešėjams, Katalikių Moterų Draugijos pirmininkėms už nuoširdžią  ir aktyvią veiklą.

Konferencijos metu giesmes giedojo LKMS vaikų ir jaunimo centro ansamblis ,, Angelo sparnas‘‘.

Konferenciją vedė LKMS dv. vad. kun. Vytautas Rapalis ir  LKMS vaikų ir jaunimo paramos centro direktorė Alma Šiaudinienė.

Šventinį renginį apibendrino LKMS dv. vad. kun. Vytautas Rapalis ir palinkėjo visoms katalikėms moterims  pamokančia ištrauka iš Siracido knygos – apie moteris.

Pačioje renginio pabaigoje   buvo pašlovinta giesme  Šiluvos Švč. Mergelė Marija.

Pasibaigus renginiui dar niekas neskubėjo į namus. Bendravo, gėrė kavą ar arbatą, vaišinosi  saldumynais  ir dalinosi savo patirtimi. Čia mes sutikome daug senų pažįstamų bei susidraugavome su Vilkaviškio ir Tauragės katalikėmis moterimis.  Pasvalietės katalikės moterys  išvyko su  padėka ir  džiaugsmu širdyse  Viešpačiui ir Šiluvos Švč. Mergelei Marijai  už prasmingą LKMS jubiliejaus šventimą.