Pagrindinis puslapis Lietuva Pasvalio Katalikės moterys prisiminė iškilias asmenybes

Pasvalio Katalikės moterys prisiminė iškilias asmenybes

Vlada Čirvinskienė

2012 metai Lietuvoje – skirti iškilioms asmenybėms

2012 metai   Lietuvoje –  skirti  išklilioms asmenybėms: Palaimintajam arkivyskupui Jurgiui Matulaičiui bei  tautos dainiui  kunigui Jonui Mačiuliui Maironui .  Šie tautos švyturiai   gimė ir  brendo tuo sunkiu laikotarpiu, kada mūsų tauta kentėjo carinę priespaudą, kada įvairiomis rusifikacinėmis priemonėmis buvo bandoma palaužti ir sunaikinti lietuvišką dvasią, tikėjimą bei istoriją.  Tuo sunkmečiu lietuvių tauta nepalūžo, o atvirkščiai  dėka tautos žadintojų visa širdimi, visa siela atsigręžė į savo kalbą, istoriją, tikėjimą papročius ir tradicijas.

Konferencijoje Pasvalyje dalyvavo LKMS dvasios tėvelis Vytautas Rapalis

Pasvalio Katalikių Moterių draugija  kartu su visa lietuvių tauta  bei katalikišką bendruomene šias iškilias asmenybes minėjo įvairiais renginiais. Birželio mėnesio pabaigoje organizavo   konferenciją ,,ant ratų’’, kurios  metu dėmesį skyrė   Palaimintajam Jurgiui Matulaičiui ir  tautos lyrikui kunigui Maironui bei gyvenamosios vietovės istorijai. Šioje konferencijoje dalyvavo LKMS dvasios tėvelis, kun. Visų Šventųjų bažnyčios klebonas Vytautas Rapalis.

Piligriminės kelionės į Marijampolę, Pivašiūnus, Alytų, Kauną

Liepos mėnesį katalikės moterys organizavo piligriminę kelionę  į Marijampolę Palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidus. Maldomis ir giesmėmis pagerbėme Palaimintąjį Jurgį Matulaitį. Grįžtant  per Kauną deklamavome, dainavome, giedojome Maironio kūrybą. Rugpjūtį atlaidų iškilmėse Pivašiūnuose maldomis pagarbinę  Dievo Motiną bei  Palaimintąjį Jurgį Matulaitį ir prisiminę Maironį  atvykome į Alytų.  Čia mūsų laukė nuoširdžios bičiulės. Tai – ,, Dzūkų pulkucių” etnografinio ansamblio ,, Šilagėlė’’ dainininkės ir jų vadovė Antanina Urmanavičienė. Pasidžiaugę, kad mūsų draugystė vis kasmet auga ir tvirtėja, susirinkome  į išpuoštą gėlėmis, kvepenčią dzūkiškais grybais bei pyragais  bendruomenės salę.  Mus  pasitiko bendruomenės pirmininkė Loreta Trainavičienė. Pasvalietės katalikės bei  Pasvalio Neįgaliųjų centro nares pristatė savo dvasinę bei meninę programą: skaitė ištraukas iš Palaimintojo Jurgio Matulaičio  užrašų bei parodė literatūrinę kompoziciją ,, Mylėk, lietuvį, tą brangią žemę, kame nuo amžių tauta gyveno’’ – vadovė Birutė Simonaitienė. Šia  programa buvo  atskleistas lietuvės moters paveikslas Maironio kūryboje. Programos dalyvės visa tai perteikė paprastumu, puikia vaidyba, gražiais tautiniais aukštaičių krašto rūbais.  Po to suskambo  Maironio giesmės bei dainos, kurias atliko dzūkų etnografinis ansamblis,, Šilagėlė’’. Ilgai dar netylo poringės, dainos apie tėvynę, gimtąjį sodžių, draugystę, meilę, gėles. Prasminga  viešnagė baigėsi  Maironio giesme,, Marija, Marija .”

Rugsėjį grupelė Pasvalio katalikių moterų bei neįgaliųjų narių dar kartą aplankė Kauną, stabtelėjo prie paminklo  poetui, kunigui Maironiui. Vaikščiojo tomis gatvelėmis, kuriomis kadaise dažnai žingsniavo  pėstute poetas bei kūrė patriotines eiles, kurios žadino laisvės troškimą, meilę gimtajam kraštui.

Konferencija ,, Dovana Maironiui” Panevėžyje

O spalio 19 d.  Pasvalio Katalikių Moterų draugijos narių grupelė kartu iš Pakruojo,Kupiškio Palėvens parapijos, Naujamiesčio ( Panevėžio r.) katalikėmis moterimis dalyvavo konferencijoje Panevėžyje ,, Dovana Maironiui”. Šį renginį organizavo Panevėžio katalikės moterys bei Panevėžio

,, Žemynos” pagrindinė mokykla. Konferencija prasidėjo Šv. Mišiomis Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo  ( Marijonų) koplyčioje, kurias aukojo rektorius mgr. Pavel Andžejevski.

Rektorius  pasveikino visas katalikes moteris,susibūrusias prasmingam renginui bei katalikiškai bendrystei.  Homilijos metu kunigas  skatino susirinkusias gyventi ir veikti Dievui ir Marijai bei bažnyčiai.  Kunigas kalbėjo:

,, Dievas, gyvenąs mumyse, nėra neveiklus. Jis nuolatos mus atnaujina, pakeičia. To gal nematome išorėje, bet taip yra tai išvysime amžinybėje. Per pašvenčiamąją malonę Dievas padaro mus savo vaikais. Kaipgi tad nesidžiaugti kartu su šv. Jonu Evangelistu: ,, Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas: mes vadinamės Dievo vaikais – ir esame!’’ (1 Jn 3,1 ). Tokiu būdu mes tampame tikriausia prasme Marijos vaikais. Homilijos pabaigoje kunigas kvietė  prasidėjus Tikėjimo metams dar daugiau pasiaukoti Jėzui Kristui ir Marijai. Tokio pasiaukojimo aktas yra kupinas džiaugsmo ir šviesos, persunktas meilės Tikėjimui bei Tėvynei“.

Po šv. Mišių Panevėžio Katalikių Moterų draugijos pirmininkė Milda Krasnickienė visa  katalikes moteris  pakvietė į bendruomenės salę, Marijonų koplyčioje . Prie kavos bei arbatos puodelio vyko diskusijos.  Dalyvės dalijosi Gerąja naujiena apie  savo  dekanatų bei parapijų  katalikių moterų veiklą.Sveikinta, kad katalikės moteris vienokia ar kitokia  naudinga misija prisideda prie katalikiškos aplinkos augimo, tobulėjimo.  Gydytoja Vlada Poviliūnienė supažindino viešnias su  Panevėžio miesto bei bažnyčių istorijomis, pateikė daug įdomių gyvenamosios vietovės istorijos faktų. Pasibaigus diskusijoms  panevėžietės pakvietė visas viešnias į ekskursiją ,, Ten susimąstęs tamsus Nevėžis’’. Miesto gatvėmis keliavo taip laukta –  bobų vasara.  Saulės spinduliai šildė pakeleivius. Lauke draikėsi voratinkliai. Po kojomis čež čež čežėjo įvairiaspalviai liepų, klevų, beržų, kaštonų lapai. Rudeninis dvelksmas, upės tekmė, išgirsti, o gal ir anksčiau skaityti pasakojimai, girdėtos neblėstančią iki mūsų dienų meilę apie Tėvynę dainos leido suprasti, juk ir čia Panevėžyje, kaip  ir visoje Lietuvoje šalia kitų asmenybių yra saugoma tautos poeto kunigo Maironio didi atmintis. Maironiškų pamąstymų bei kūrybos vedami  netrukus pasiekėme’’ Žemynos ‘’ pagrindinę    mokyklą. Prie durų mus svetingai pasitiko maironiečiai ir kudirkiečiai bei mokytojai. Visas viešnias šeimininkai pakvietė į aktų sale. Susėdome prie elegantiškai papuoštų staliukų. Mus labai sužavėjo stiklinės taurės , kurios buvo papuoštos pačiomis gražiausomis poeto Maironio gėlėmis – rūtomis.  Konferenciją ,, Dovana Maironiui’’ pradėjo mokytoja Zita Kazlauskienė. Ji perskaitė Aldonos Ruseckaitės eilėraštį ‘’ SMS į dangų’’

,, Norėčiau parašyti SMS žinutę

Maironui į dangų.

Paklausčiau apie tikrąsias vertybes

Mat viskas susimašė mene

Literatūroje gyvenime ir meilėj

Paklausčiau dėl ko verta išgyventi

Ir kaip iš vis gyventi

Ką reiškia šitas žemiškas laikas —

 

Žinutę parašiau ir mobilusis jau įjungtas

Gal kas galėtų pasakyti numerį

Nežinote ir aš dar nežinau —‘’

Konferencijos metu mokiniai, mokytojai, net ir viešnios – katalikės moterys pristatė savo dovanas Maironui – deklamavo poeto eiles,  savo kūrybą, supažindino su  Maironiškų  metų renginiais. Tai buvo nuostabi, tautiška pamoka, kuri nekasdieniškai suartino kelias kartas ( mokinius, mokytojus, katalikes moteris )   šios iškilios asmenybės gyvenimo bei kūrybos paminėjimui modernėjančioje XXI a. aplinkoje. Pasibaigus konferencijai aplankėme parodą, skirtą Maironui, bei mokyklos muziejų. Muziejaus vadovė mokytoja Daiva Daunoravičienė supažindino konferencijos dalyves  su muziejaus istorija, eksponatais, kraštotyrininkų veikla.

Neskubėjome išeiti.  Dainavome Maironio dainas,,Lietuva brangi’’, ,, Oi, Neverk, Motušėle’’, ,, Kur bėga Šešupė’.  Gėrėme arbatą,vaišinomės medumi ir duona, bandelėmis. Bendravome, keitėmės adresais.

Lietuvos nesukursime be tikėjimo ir meilės Viešpačiui                 

Grįždamos į namus dar diskutavome apie įvykusią konferenciją  Panevėžyje bei kitus renginus skirtus Palaimintajam Jurgiui Matulaičiui ir tautos dainiui kunigui Maironiui. Leidžia manyti, kad  netradicinis prislietimas prie šių iškilių asmenybių  gyvenimo,veiklos ir kūrybos suteikė naujų žinių,  daug patriotinės bei dvasinės stiprybės. Supratome, kad ir šiandieną doros ir šviesios Lietuvos nesukursime be tikėjimo ir meilės Viešpačiui.

Autorės nuotr.