Pagrindinis puslapis Religija Katalikų Bažnyčia Pasaulio lietuvių centre paminėtas Jėzuitų misijos Lietuvoje 450 metų jubiliejus

Pasaulio lietuvių centre paminėtas Jėzuitų misijos Lietuvoje 450 metų jubiliejus

Pasaulio lietuvių centre paminėtas Jėzuitų misijos Lietuvoje 450 metų jubiliejus

 

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas kunigas dr. Vidmantas Šimkūnas, SJ

Živilė GURAUSKIENĖ, Jungtinės Amerikos Valstijos, www.voruta.lt

Š. m. vasario 3-iąją, šv. Blažiejaus liturginio minėjimo dieną, Lemonte, po 11 val. šv. Mišių, Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijos bažnyčioje aukojamų kunigų tėvo Algio Baniulio, SJ, tėvo Vidmanto Šimkūno, SJ, tėvo Ed (Edwardo) W. Schmidto, SJ, tėvo Luko Laniausko, SJ, patarnaujant jėzuitui studentui Mantui Mileriui, Pasaulio lietuvių centre įsikūrusioje Lietuvių dailės muziejaus galerijoje „Siela“ tikintieji susibūrė į jubiliejinių metų renginį paminėti Jėzuitų misijos Lietuvoje 450 metų jubiliejaus bei daugiau sužinoti apie jėzuitų indėlį į Lietuvos istoriją, kurią pristatė kunigas Algis Baniulis, SJ.

Šv. Mišių metu tikintieji buvo laiminami Šv. Blažiejaus žvakėmis, kurios naudojamos kaip sakramentalija (nuotraukoje – tėvas Lukas Laniauskas, SJ, teikia sakramentalijas buvusiai JAV LB Vidurio Vakarų apygardos pirmininkei Birutei Kairienei)

 

 

1569 m. spalio 28 d., prieš 450 metų,  į Vilnių atvykę pirmieji jėzuitai davė pradžią šimtmečius besitęsusiai jėzuitų misijai Lietuvoje. Kaip žinome, Lietuvos Respublikos Seimas, remdamas Lietuvos jėzuitų socialinį dialogą, kuriuo siekiama plėtoti švietimo, mokslo, kultūros ir socialinę veiklą, 2019 metus paskelbė Jėzuitų misijos Lietuvoje metais. Valstybiniu mastu toks minėjimas neskelbiamas atsitiktinai. Tai nulėmė ne vien Jėzuitų misijos Lietuvoje 450 m. įsikūrimo jubiliejus, bet ir nuveikti darbai dvasiniame ugdyme bei švietime. Vos atvykę į Lietuvą jėzuitai iškart įsteigė kolegiją, vėliau peraugusią į Vilniaus universitetą. Jėzuitai pirmieji ėmė vesti rekolekcijas ir vykdyti misijas nuošaliuose kaimuose. Nepasitenkino tik veikla Vilniuje, bet sukūrė visą tinklą vidurinių ir aukštojo mokslo mokyklų, muzikos mokymo institucijų, vaistinių. Jėzuitai propagavo ugdymą per meną, tam naudodami dramos bei baleto spektaklius. 1570 m. Vilniaus kolegijos atidarymo proga suvaidintas pirmasis spektaklis Lietuvos istorijoje ,,Herkulis“, o XVIII a. viduryje iš jėzuitų dramos teatro vaidinimų išsiskyrė ir savarankiški baleto pastatymai. Jėzuitai įsteigė pirmąją observatoriją, kurios veiklą į pasaulines aukštumas iškėlė Martynas Počobutas (1728–1810). Albertas Vijūkas-Kojalavičius (1609–1677) parengė ir išleido pirmąją Lietuvos istoriją. Jėzuitas Konstantinas Sirvydas – pirmąjį lietuvių kalbos žodyną, geriau žinomą kaip, Trijų kalbų žodyną (lotynų-lenkų-lietuvių). Zigmantas Liauksminas parašė pirmąjį muzikos vadovėlį. Jėzuitai išlaikė produktyviausią Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės spaustuvę, kuri gyvavo nuo XVI a. pabaigos iki XIX a. Joje buvo spausdinamos knygos lenkų, lietuvių ir kitomis kalbomis. Per visą 450 metų laikotarpį jėzuitai matė ir išgyveno daug. Bet, kaip buvo įprasta sakyti, ,,Dievą mylintiems viskas išeina į gera“. 1940 m. sovietams okupavus Lietuvą, vienuolynai buvo uždaryti, turtas – nacionalizuotas, mokyklos uždarytos, o vienuoliams uždrausta dirbti švietimo įstaigose. Vokiečių okupacijos metais jėzuitų veikla Lietuvoje buvo atgaivinta, tačiau 1944 m. prasidėjo antroji sovietų okupacija, kurios metu vėl buvo uždrausta jų veikla. Nemaža tėvų jėzuitų buvo ištremti į Sibirą, ir ten jų palaikus priglaudė svetima žemė. Kiti jėzuitai pasklido po parapijas, vadovavo rekolekcijoms, rengė ir platino ,,Katalikų Bažnyčios kroniką“. Jėzuitų keliai nusidriekė per Gudiją, Ukrainą, Sibiro platybes, kur dar buvo išlikę vokiečių katalikų tremtinių palikuonių. Subyrėjus sovietų sąjungai atsirado galimybių Rusijoje įkurti nepriklausomą jėzuitų regioną, kurio narių daugumą sudarė Lietuvoje, pogrindyje,  naujokyną baigę jėzuitai. Užsienyje atsidūrę jėzuitai savo namus įkūrė Čikagoje, savo veiklą siejo su sielovada, knygų leidyba. Leido mėnesinį žurnalą ,,Laiškai lietuviams“. Nuo 1931 m. jėzuitai dirbo tarp lietuvių emigrantų JAV, su Australijos lietuviais. Kanadoje Monrealio mieste pastatė Aušros Vartų bažnyčią ir įkūrė parapiją. Lietuvos jėzuitai dirbo Uragvajuje, Brazilijoje, Italijoje. 1948 m. įsikūrė Čikagoje, vėliau įsteigė ir pastatė Jaunimo Centrą, kuriame būrėsi ir veikė daug lietuviškų organizacijų. Nuo 1989 m. iki šiol lietuviai jėzuitai apaštalauja Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte. Ši misija Čikagos arkivyskupijos buvo patikėta Lietuvos jėzuitų provincijai. Džiugu, kad švenčiamas gražus Lietuvos jėzuitų veiklos 450-ties metų jubiliejus. Naujausia Lietuvių jėzuitų misija prieš 5 metus buvo įkurta Rygoje, Rygos vyskupo kvietimu. Ne tik džiaukimės 450-ties metų jubiliejumi, bet kartu melskime Dievą tolimesnės palaimos jėzuitų veiklai.

Šv. Blažiejaus liturginio minėjimo dieną Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijos bažnyčioje šv. Mišias aukojo tėvas Algis Baniulis, SJ, tėvas Vidmantas Šimkūnas, SJ, tėvas Lukas Laniauskas, SJ, tėvas Ed (Edwardas) W. Schmidtas, SJ, patarnaujant jėzuitų studentui Mantui Mileriui

Ačiū visiems, kurie atsakėte: „mes, čia, dabar“ ir su giedros pilna širdimi šiandien susirinkote paminėti šį garbingą jubiliejų mūsų misijoje Lemonte! Nuoširdžiai sveikiname Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolą tėvą Vidmantą Šimkūną, SJ, tėvą Edwardą W. Schmidtą, SJ, vieną iš žurnalo „America“ vyresniųjų redaktorių, tėvą Luką Laniauską, SJ, jėzuitą studentą Mantą Milerį ir visus kitus garbingus svečius bei misijos narius atvykusius šiandien drauge švęsti Jėzuitų misijos Lietuvoje 450 metų jubiliejų.

Tėvas Ed (Edwardas) Schmidtas, SJ, – vienas iš New York’e leidžiamo jėzuitų žurnalo „America“ vyresniųjų redaktorių, taip pat Baltijos Jėzuitų plėtros projekto tarybos narys ir buvęs Čikagos Jėzuitų provincijos provincijolas

Šv. Mišių metu tikintieji buvo laiminami Šv. Blažiejaus žvakėmis, kurios naudojamos kaip sakramentalija nuo gerklės, kvėpavimo takų ir kitų ligų. Ji teikiama paliečiant gerklę dviem sukryžiuotomis žvakėms prašant šv. Blažiejaus užtarimo.

Mintimis ir prisiminimais apie jėzuitus, kaip Jėzaus atstovus pasaulyje, dalijosi Lituanistikos tyrimo centro tarybos pirmininkas dr. Robertas Vitas

 

Po šv. Mišių renginio svečiai Lietuvių dailės muziejaus galerijoje „Siela“susirinkę į jubiliejinį metų renginį, moderuojamą dr. Vyto Saulio, vaišinosi tradicine jėzuitų sriuba bei buvo pakviesti klausytis pranešimų apie jėzuitų veiklą Lietuvoje puoselėti tradiciją ugdyti žmonių moralinį dvasinį ir intelektualinį gyvenimą, suteikti pažangų katalikišką švietimą, kelti žmonių savimonę ir orumą, brandinti jų tikėjimą ir skiepyti supratimą apie pilietinę visuomenę, pagrįstą pagalbos artimui dvasia. Pirmasis pranešimą skaitė provincijolas kunigas dr. Vidmantas Šimkūnas, SJ. 2016 m. dr. Vidmantas Šimkūnas Jėzaus Draugijos vyriausiojo skyrimu perėmė provincijolo pareigas iš kunigo Gintaro Vitkaus, SJ. Tėvas V. Šimkūnas yra buvęs Vilniaus universiteto kapelionas, Šv. Jonų bažnyčios rektorius, jėzuitų provincijos ekonomas, 1999 m. Insbruke įgijęs teologijos licenciato laipsnį, o 2008 m. apgynė teologijos daktaro disertaciją. Jėzuitų baigiamojo ugdymo metus praleido Bostone, praktiką atlikdamas Baltimorėje. Dalyvavo tarptautiniame teologijos projekte su Čikagos Lojolos universitetu. Buvo pristatytas tėvas Ed (Edwardas) Schmidtas, SJ, New York’e leidžiamo jėzuitų žurnalo „America“ vyriausiasis redaktorius, taip pat Baltijos Jėzuitų plėtros projekto tarybos narys ir buvęs Čikagos Jėzuitų provincijos prvincijolas. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę jis ženkliai prisidėjo prie jėzuitų švietimo atgaivinimo Vilniuje ir Kaune.  Jis pabrėžė, kad jėzuitai sukūrė pirmąją Lietuvoje aukštojo mokslo sistemą, įkūrė Jėzuitų gimnaziją. Jų misija – ieškoti talentų, tiesos, tapatybės elementų. Jėzuitų rekolekcijose (re-colligo, surinkti vėl iš naujo, lot.) iškeliamas poreikis suprasti, kas tau svarbu, ir kas daro tave laimingu. Susitaikymo su savimi ir Dievu galimybė – pažinti, pamilti, dalintis…  mokslas, dvasinės pratybos, vertybių, patriotiškumo ugdymas  –  prioritetinės jėzuitų veiklos sritys. “Mūsų įkurtomis aukštosiomis mokyklomis stebimasi net Vokietijoje, – kalbėjo tėvas Edwardas, – ten juokaujama – kol mes pietaujame, jie įkuria dar vieną mokyklą”. Mintimis ir prisiminimais apie jėzuitus, kaip Jėzaus atstovus pasaulyje bei  mokslininkus, kurie rašė knygas, dėstė mokyklose ir savo patriotizmu gebėjo įkvėpti kitus, dalijosi Lituanistikos tyrimo centro tarybos pirmininkas, Čikagos Lojolos universiteto, kur ir apgynė daktaro disertaciją,  alumnas  dr. Robertas Vitas. Pasisakė Simona Mažeikaitė, Kauno jėzuitų gimnazijos mokinė, šiuo metu pagal mainų programą besimokanti Čikagos Šv. Ignaco gimnazijoje (St. Ignatius College Prep  School), su kuria Jėzuitų mokykla Lietuvoje bendradarbiauja.

Kunigai jėzuitai – tėvas Ed (Edwardo) W. Schmidtas, SJ, Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas kunigas dr. Vidmantas Šimkūnas, SJ, tėvas Algis Baniulis, SJ, tėvas Lukas Laniauskas, SJ, jėzuitas studentas Mantas Mileris

 

Renginį užbaigė kunigo Algio Baniulio, SJ, padėkos žodžiai renginio organizatoriams: Baltijos jėzuitų plėtros projektui, Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijai, renginio svečiams, prelegentams bei savanoriams.

Tėvas Ed (Edwardo) W. Schmidtas, SJ, Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas kunigas dr. Vidmantas Šimkūnas, SJ, Kauno jėzuitų gimnazijos mokinė Simona Mažeikaitė, tėvas Algis Baniulis, SJ, tėvas Lukas Laniauskas, SJ, jėzuitas studentas Mantas Mileris, Daina Paulauskienė (Baltijos jėzuitų plėtros projekto reikalų vedėja), dr. Vytas Saulis, Lituanistikos tyrimo centro tarybos pirmininkas dr. Robertas Vitas

Živilės Gurauskienės nuotr.

 

Naujienos iš interneto