Pagrindinis puslapis Sena Voruta Naujas lietuvių katalikų sielovados vadovas Vokietijoje

Naujas lietuvių katalikų sielovados vadovas Vokietijoje

Pranešimas

Naujas lietuvių katalikų sielovados vadovas Vokietijoje

Vokietijos Vyskupų Konferencijos Migracijos komisijos pirm. vyskupas Josef Voss pranešė, kad jo komisija 2006 m vasario m. 16d. posėdyje priėmė šį nutarimą:
„Vokietijos Vyskupų Konferencijos Migracijos komisija patvirtina, kad kun. Alfonsas Kelmelis, gyvenantis Lietuvoje, nebėra Vokietijos lietuvių sielovados vadovas, nes jis yra galutinai atšauktas į savo vyskupiją. Komisija jį atpalaiduoja nuo šių pareigų.
Vokietijos Vyskupų Konferencijos Migracijos komisija patvirtina Lietuvos Vyskupų Konferencijos įgaliotinio užsienio lietuvių sielovadai, prel. Edmundo J. Putrimo paskirtą kun. Vidą Vaitiekųną, gyvenantis Dorsten Vokietijoje, lietuvių sielovados atstovu Lietuvių gimnazijos kuratorijoje. Tuo pačiu Migracijos komisija paskiria kun. Vida Vaitienūną – iš pradžių dvejiems metams – papildomai prie jo lig šiol einamų pareigų sielovados vadovu lietuvių kilmės katalikams Vokietijoje.
Kun. V. Vaitiekūnas yra Šiaulių vyskupijos kunigas. Jis studijuoja Muensterio universitete, yra Dorstene vokiečių parapijos klebonas ir aptarnauja Muensterio ir kaimyninių vyskupijų lietuvius.“

Prel. Edmundas J. Putrimas – Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams

Lithuanian Bishops’ Conference Delegate for the Apostolate of Lithuanian Catholics Living Outside of Lithuania
1 Resurrection Road, Toronto, ON M9A 5G1, CANADA 
♦  Tel: 416 – 233 – 7819  ♦  Fax: 416 – 233 – 5765, E-mail: putrimas@uzsielovadas.org  ♦  Website: www.uzsielovadas.org