Pagrindinis puslapis Uncategorized Musninkuose pristatyta A.Katiliaus knyga apie Alfonsą Petrulį

Musninkuose pristatyta A.Katiliaus knyga apie Alfonsą Petrulį

Autorės nuotraukos

Neringa TUŠKEVIČIENĖ, www.krastonaujienos.lt

Vienas pirmųjų renginių Širvintų rajone, skirtų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio sukakčiai paminėti, vyko Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje. Siekdami pagerbti  mūsų tautos šviesuolius, prisidėjusius prie šio svarbaus istorinio fakto, Musninkų krašto bendruomenė Spindulys“ ir Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija organizavo neseniai dienos šviesą išvydusios Algimanto Katiliaus knygos apie Vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės akto signatarą kunigą Alfonsą Petrulį pristatymą.

      Vos įėjus pro duris – gimnazijos mokinių darbų paroda. Mokytojos Valentinos Brazaitienės paskatinti įvairiomis technikomis jie piešė ir tapė Alfonso Petrulio portretą. Šalia dar viena mokytojos organizuota paroda – straipsniai knygose, laikraščiuose apie Nepriklausomybės akto signatarą A. Petrulį.

     Susirinkusiuosius, kurių buvo pilna gimnazijos salė, daina apie Tėvynę pasveikino musninkietis, Lietuvos balso“ dalyvis Domantas Rolis. Šventę vedė Spindulio“ bendruomenės narys, buvęs pedagogas Steponas Mažrimas. Jis apgailestaudamas pasakojo, kaip dabartinis jaunimas vis dažniau kasdienėje kalboje vartoja ne gimtąją lietuvių kalbą, o anglų.

Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos mokiniai rodė skaidres ir pristatė Nepriklausomybės akto signataro, kurio vardu pavadinta jų mokykla, gyvenimo kelią, jo tarnystę Musninkų parapijoje ir mirtį einant į mišias.

Knygos autorius Algimantas Katilius pasidžiaugė, kad moksleiviai daug žino apie šį iškilų tautos žmogų. A.Katilius pasakojo apie dar negirdėtus Alfonso Petrulio gyvenimo faktus ir vingius. Autorius yra perskaitęs ir surinkęs daugybę dokumentinių faktų, kurie mums suteikia galimybę geriau pažinti, suprasti ir įvertinti A. Petrulio nuveiktus darbus, jų prasmę lietuvybei.

    DSC_0024

Gimnazijos direktorius Vladas Trakimavičius prisiminė, kaip prieš trisdešimt metų labai nedrąsiai prie A.Petrulio kapo buvo minima pirma Vasario16-oji. Direktorius kalbėjo savo mokiniams, kad gaudamas brandos atestatą jaunas žmogus iš mokyklos išsineša ne vien žinias, bet ir meilę savo gimtajam kraštui. O šis renginys, tai integruota lietuvių kalbos, muzikos, istorijos ir patriotiškumo pamoka. Jis dėkojo mokiniams, kad savaitgalio rytą jie atėjo į knygos pristatymą, parodydami, jog jiems rūpi tautos istorija ir žmonės. Tai žmogaus brandumo įrodymas.

      „Spindulio“ bendruomenės pirmininkas Alvydas Rolis dėkojo knygos autoriui už suteiktą galimybę pabendrauti ir išgirsti jo pasakojimą.  Bendruomenė nupirko tris ką tik išleistas A.Katiliaus knygas Vasario 16-osios Akto signataras kunigas Alfonsas Petrulis“, kurias dovanojo gimnazijos ir miestelio bibliotekoms.

      Žodį tarė Musninkuose gyvenanti kraštotyrininkė Filomena Vaicekauskienė. Ji prisiminė, kad gimė ir augo netoli Petrulių šeimos, vos per mišką, o mokykloje jai teko mokytis su Signataro seserimis Petrulytėmis.

Renginio organizatoriai: "Spindulio" pirmininkas Alvydas Rolis, gimnazijos direktorius Vladas Trakimačius ir knygos autorius A.Katilius.

Renginio organizatoriai: “Spindulio” pirmininkas Alvydas Rolis, gimnazijos direktorius Vladas Trakimačius ir knygos autorius A.Katilius.

Knygos autoriui Algimantui Katiliui ir renginio organizatoriams dėkojo Širvintų rajono savivaldybės atstovės.

       Grojant instrumentiniam duetui Nostalgija“, visi vaišinosi arbata, dalijosi įspūdžiais, vartė knygas ir apžiūrinėjo parodų eksponatus.

     Šaulių sąjungos narys Leonas Vaicekauskas su jaunosiomis šaulėmis padėkojo už renginį ir pakvietė kartu padėti puokštę gėlių bei uždegti žvakutę ant Akto signataro Alfonso Petrulio kapo, esančio Musninkų bažnyčios šventoriuje. Kartu nuo Nežinomo kareivio kapo paimta grumstelis žemės, kuris bus išbertas prie būsimo paminklo Lukiškių aikštėje.

* * * * *

Keletas faktų apie Alfonsą Petrulį, išgirstų renginyje:

 • Alfonsas Petrulis gimė 1873 m. rugpjūčio 4 d. Kateliškiuose, Čypėnų valsčius, mirė 1928 m. birželio 28 d. Musninkuose.
 • Tėvai – Juozapas Petrulis ir Izabelė Jankevičiūtės Petrulienė buvo ūkininkai. Šeimoje augo penki vaikai. Trys broliai ir dvi seserys. Visi buvo išsilavinę.
 • Alfonsas Petrulis palaidotas Musninkuose.

  Alfonsas Petrulis palaidotas Musninkuose.

  Iki 1884 m. Alfonsas Petrulis buvo mokinamas namie, nuo vienuolika metų, mokslus tęsė Šiaulių gimnazijoje. A. Petruliui teko mokytis rusų, lotynų, graikų ir vokiečių kalbų, literatūros, istorijos, algebros ir geometrijos dalykų.

 • Savo noru mokslus tęsė kunigų seminarijoje, nuo 1891 m. Telšių (Žemaičių) vyskupijos dvasinėje seminarijoje, esančioje Kaune. Buvo įvertintas kaip puikaus elgesio ir gabus studentas.
 • Nepriėmęs kunigystės šventimų dvidešimt dviejų metų Alfonsas Petrulis išvyko į Lvovą. Ten jis ėmė mokytis Veterinarijos institute
 • Prašyme priimti atgal į seminariją jis rašė: Aš nesijaučiau dvasiškai ramus ir kažkoks vidinis balsas mane vertė sugrįžti į Seminariją. Laikydamas šį vidinį balsą kaip pašaukimo ženklą, aš trokštu sugrįžti į Seminariją.“
 • Dvidešimt penkerių A.Petrulis įšventintas kunigu (nuo 1899 m.).
 • Per dvidešimt devynerius kunigavimo metus kunigas devynis kartus darbą turėjo pradėti naujoje parapijoje.
 • Alfonsas Petrulis garsėjo savo lietuviškumu, nes kur tik kunigavo, ten steigė lietuviškas mokyklas ir draugijas, talkino leidžiant įvairią lietuvišką spaudą, gynė tikinčių lietuvių teises Bažnyčioje. Net ne vien lietuvių, bet ir gudų-baltarusių teises, kurios buvo pamenamos tuometinių kai kurių priešiškai nusiteikusių lenkakalbių.
 • Lietuviškų mokyklų ir draugijų steigėjas, pirmųjų lietuvių katalikų periodinių leidinių bendradarbis, Lietuvių mokslo draugijos ir Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti narys, Tautos pažangos partijos narys, Valstybės Tarybos Prezidiumo sekretorius (1919 m.), Lietuvių konferencijos Berne (1917 m.) ir Lozanoje (1918 m.) dalyvis.
 • 1918 m. vasario 16-ąją kartu su kitais Lietuvos Tarybos nariais pasirašė Lietuvos Neprikausomybės aktą.
 • Už lietuvybės puoselėjimą 1919 m. du kartus lenkų kareivių buvo suimtas, kurį laiką kalėjo Vilniaus kalėjime.
 • Nusilpus sveikatai, savo ganytojišką kelią baigė Musninkuose. Kunigas mirė eidamas į mišias.
 • Alfonsas Petrulis palaidotas Musninkų Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje (Širvintų rajonas).
 • Jo atminimui pastatyta skulptūra. Musninkų gimnazijai, mokyklos ir miestelio bendruomenių sprendimu, suteiktas Alfonso Petrulio vardas.