Pagrindinis puslapis Uncategorized Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos šventė

Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos šventė

2011 m. sausio 15 d. Musninkuose įvyko didelės iškilmės – Musninkų vidurinei mokyklai buvo suteiktas gimnazijos statusas ir Nepriklausomybės akto signataro Alfonso Petrulio vardas. Be to, buvo organizuotas visų laidų abiturientų bei mokykloje dirbusių mokytojų susitikimas. Anot registratorių, dalyvavo apie 200 mokyklą baigusių mokinių. Iš viso svečių buvo gerokai daugiau negu trys šimtai.

Iškilmės, kaip įprasta, prasidėjo šv. Mišiomis Musninkų Šventosios Trejybės bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo Kaišiadorių vyskupas Jo Ekscelencija Juozapas Matulaitis, Širvintų dekanas Leonas Klimas, Musninkų klebonas Virgilijus Balnys. Vyskupas pabrėžė, kad kunigo, signataro, lietuvybės žadintojo Alfonso Petrulio vardas gimnaziją įpareigoja puoselėti lietuvišką žodį, eiti doros, gėrio, šviesos keliu.

Tautiniais drabužiais pasipuošę mokiniai padėjo puokštes ir uždegė žvakutes ant kunigų Alfonso Petrulio, Leono Smalinsko bei Anapilin iškeliavusių mokytojų kapų.

Po to Jo Ekcelencija vyskupas Juozapas Matulaitis sukalbėjo maldą, pašventino gimnaziją. Buvo pakelta Lietuvos vėliava, sugiedotas himnas.

Mokyklos sporto salėje vyko oficialioji dalis. Dalyvavo daug garbių svečių: Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius, rajono meras Kęstutis Pakalnis, kunigo A. Petrulio giminės, Signatarų namų vedėja Meilė Peikštenienė, Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė Elena Davidavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Regina Jagminienė, Šiaulių universiteto prorektorius Teodoras Tamošiūnas, DnB banko Ukmergės skyriaus vadovas Rimvydas Oršauskas, Bartkuškio, Bagaslaviškio Igno Šeiniaus, Širvintų Atžalyno pagrindinių mokyklų direktoriai, Musninkų kaimo bendruomenės atstovai, seniūnė Birutė Jankauskienė.

Oficialiąją dalį vedė gimnazijos direktorius Vladas Trakimavičius. Jis pasveikino visus susirinkusius, pasidžiaugė, kad po sunkaus visų – mokytojų, mokinių – darbo šiandien Musninkų vidurinė tampa gimnazija. „Mokykla be šėliojančių, smalsaujančių kartais ir neklausančių mokinių būtų niekas. Ji būtų tik eilinis, niekuo neišsiskiriantis pastatas“, – teigė direktorius. Po to žodį suteikė rajono merui.

Rajono merui Kęstučiui Pakalniui perskaičius 2010 m. gruodžio 20 dienos Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo mokyklai suteiktas gimnazijos statusas, salėje nugriaudėjo plojimai.

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministras priminė, kad prieš 230 metų Musninkuose pradėjo veikti pirmoji švietimo įstaiga – maža pradinio ugdymo mokyklėlė, o šiandien pasiektas aukščiausias įvertinimas – gimnazijos statusas. Ministras teigė, kad labai svarbu, jog gimnazijos statusą gavo ne miesto ar rajono centre esanti švietimo įstaiga, o mažo miestelio mokykla.

Sveikinimo žodį tarė Kaišiadorių vyskupas Jo Ekscelencija J. Matulaitis. Vyskupas dar kartą priminė, kad visų svarbiausias dalykas yra gerumas. Gimnazijai padovanojo kardinolo Vincento Sladkevičiaus garbei išleistą medalioną ir Šventąjį Raštą – svarbiausią knygą kiekvienam tikinčiajam.

Daug gražių žodžių mokytojams, mokiniams ir jų tėveliams išsakė Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė Elena Davidavičienė. Ji teigė, kad tai ne tik didelė gimnazijos, bet ir viso rajono šventė, tvirtas žingsnis pirmyn.

Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Regina Jagminienė sveikinimą pradėjo 2006 m. laidos abiturientės Jurgos Vaičiūnaitės žodžiais: „Mokytojau, kai manėt, kad aš nematau, aš į Jus žiūrėjau ir norėjau ištarti Jums ačiū už viską, ką padarėt, kai manėt, kad aš nematau“. R. Jagminienė priminė, kad gimnazijos statusas įpareigoja ir mokytojus, ir mokinius dar geriau dirbti, siekti dar geresnių rezultatų. Pati irgi pasižadėjo dar geriau dirbti.

Dr. Kęstutis Petrulis ir Nijolė Štriupkuvienė nuoširdžiai dėkojo, kad mokyklai suteiktas jų giminaičio vardas. Mokyklai jie padovanojo vieną iš stebuklingai išlikusių Alfonso Petrulio ir jo šeimos nuotraukų. Apgailestavo, kad istorinių įvykių sūkuryje (jų šeimos kelias ėjo per Sibirą) nuotraukų išliko vos kelios.

Signatarų namų vedėja Meilė Peikštenienė džiaugėsi sužinojusi, kad vardą gimnazijai rinko miestelio bendruomenė. Jos supratimu, tai reiškia, kad miestelio bendruomenės nariams yra svarbus Alfonso Petrulio atminimas. Gimnazijai įteikta Lietuvos Nepriklausomybės akto faksimilė su visų dvidešimties Akto signatarų parašais, tarp kurių aiškiai matyti Alfonso Petrulio pavardė ir parašas.

Gimnazijos direktorius susirinkusiems perskaitė sveikinimą, kurį iš Amerikos atsiuntė nuolatinė Musninkų miestelio bei gimnazijos rėmėja, Širvintų krašto garbės pilietė, 2010 metų Basanavičiaus premijos laureatė, buvusi Musninkų mokyklos mokinė Marija Bareikaitė-Remienė.

Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos direktorius Pranas Kamienas atvirai prisipažino, kad labai nuoširdžiai pavydi gimnazijos statuso ir tikisi, kad vieną dieną jo vadovaujama mokykla taps progimnazija. Jam pritarė Bartkuškio pagrindinės mokyklos direktorė Inga Fedčuk.

DnB banko Ukmergės skyriaus vadovas Rimvydas Oršauskas prisipažino, kad į šventę atvyko tuščiomis rankomis, o jo dovana jau yra gimnazijos sąskaitoje.

Širvintų Atžalyno pagrindinės mokyklos direktorė Helena Vaicekauskienė ir mokytojas Leonas Vaicekauskas prisiminė tuos laikus, kai jie mokėsi Musninkų vidurinėje mokykloje ir sutiko vienas kitą. Pasidžiaugė, kad salėje dar rado savo mokytojų. Ši pora jau daug metų kartu ir namuose, ir darbe. Tokių porų yra ir daugiau, tai Ieva ir Kęstutis Vaicekauskai, Vida ir Jonas Puzinai.

Mokyklos pasiekimais džiaugėsi Musninkų kaimo bendruomenės nariai, kultūros darbuotojai, rajono tarybos nariai ir buvę mokiniai: 1962-aisiais šią mokyklą baigusi Tarybos narė Jadvyga Raudeliūnienė, 1970 metų laidos abiturientas, Šiaulių universiteto prorektorius Teodoras Tamošiūnas. Mokykloje mokėsi daug garsių Lietuvos žmonių: chemijos mokslų daktaras Leopoldas Radžiūnas, generolas majoras Jonas Kronkaitis, rašytojai: Ignas Šeinius, Pranas Naraškevičius, Viktoras Brazauskas, grafikas Vilius Jurkūnas, Kauno valstybinio teatro solistė Stanislava Garbatavičiūtė ir dar daug kitų

Šventės metu studentams, 2010 m. baigusiems mokyklą su pagyrimu, buvo įteiktos Jurkūnų labdaros ir paramos fondo stipendijos. Jas gavo Marta Černiauskaitė, Augustė Urbanavičiūtė, Indrė Makarskaitė, Rasa Dzedzevičiūtė ir Giedrė Paulauskaitė.

Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos direktorius Vladas Trakimavičius apgailestavo, kad labai daug buvusių mokytojų ir mokinių jau iškeliavę Anapilin. Todėl paprašė jų atminimą pagerbti tylos minute.

Po oficialiosios dalies svečiai buvo pakviesti pasižiūrėti meninės kompozicijos „Atverk mokyklos duris“. Kompozicijos scenarijų parašė lietuvių kalbos mokytoja Eglė Dikčienė. Mokytoją vaidino direktoriaus pavaduotoja Audronė Janušauskienė. Artistai ne tik priminė mokyklos istoriją, bet ir papasakojo, kuo gimnazija gyvena šiandien. Dainavo, šoko ne tik gimnazistai, bet ir jų mažieji draugai bei mokytojai, smagiai griežė mokyklos kapela. Rodomos skaidrės ne vienam sukėlė graudulį, nes priminė smagias akimirkas, prabėgusias mokykloje, pirmąją meilę, jaunystę. Ypač gražiai nuskambėjo finalinė daina „O, mokykla“. Ją kartu atsistoję traukė ir svečiai.

Po programos buvę įvairių laidų mokiniai rinkosi į klases. Dalijosi įspūdžiais, prisiminimais, braukė džiaugsmo ašaras, vaišinosi. Buvo miela stebėti, kaip buvę mokiniai – jau žilagalviai senjorai ar dar tik pernai užvėrę mokyklos duris – dėkojo savo mokytojams už suteiktas žinias, už gyvenimo pamokas, dovanojo gėlių. Stebėjosi, kaip greit prabėgo laikas. Rodos, dar tik vakar šoko išleistuvių valsą ir ruošėsi skrydžiui.

Šventę vainikavo visų laidų abiturientų bei mokykloje dirbusių mokytojų diskoteka. Diskoteką vedė mokytojos: Aušra Urbonavičienė ir Snieguolė Urbonavičienė bei Stasys Gelažauskas. Skambėjo svajingas mokyklinis valsas, kurį sušoko Greta Kvietkauskaitė ir Liudvikas Verikas, savo pavyzdžiu ragindami pasekti ir kitus. Dar ilgai skambėjo visokių stilių ir laikų muzika, sukosi poros, netilo dainos, mokyklos koridoriuose aidėjo prisiminimai. O jau pirmadienį į Musninkų Alfonso Petrulio gimnaziją rinkosi surimtėję gimnazistai, tapę pirmokais, antrokais, trečiokais ar ketvirtokais.

Šventė baigėsi, naujai gimnazijai tenka nelengvas uždavinys – išlaikyti tai, kas pasiekta, puoselėti senas ir kurti naujas tradicijas, užtikrinti ugdymo kokybę.

<…>

Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Šaltinis: www.musninkai.sirvintos.lm.lt

Nuotraukose:

1. Minėjimas Musninkų gimnazijos sporto salėje. Pirmoje eilėje Širvintų r. valdžia. Iš dešinės: Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Regina Jagminienė, Širvintų r. savivaldybės Administracijos direktorė Elena Davidavičienė, Širvintų r. meras Kęstutis Pakalnis, Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius, vyskupas Juozapas Matulaitis, Širvintų dekanas, klebonas Leonas Klimas, Musninkų seniūnė Birutė Jankauskienė

2. Nepriklausomybės akto signataras Alfonsas Petrulis

3. Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis puikiai vertina Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataro kun. A. Petrulio veiklą atkuriant Lietuvos valstybę

4. Musninkų gimnazijos mokytojai. Iš kairės: Stasys Gelažauskas Raimondas Petrokas, Aldona Sakavickienė, Jūratė Mačiulienė, Danguolė Blusevičienė, Rasa Kazlauskienė

5. Šventės svečiai prie Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos

6. Buvę 1960 m. abiturientai. Iš kairės: mokytoja Vanda Lučiūnaitė-Karalienė, med. dr. Natalija Liutkevičiūtė-Jatulienė, Vlada Autukevičiūtė-Juodelienė

Voruta. – 2011, vas. 5, nr. 3 (717), p. 7.