Pagrindinis puslapis Uncategorized Mokslo ir tautos tarnas Vaclovas Biržiška

Mokslo ir tautos tarnas Vaclovas Biržiška

Povilas ŠKLĖRIUS, Vilniaus universiteto Leidybos magistro studijų programos studentas

Vilniaus universiteto profesorius Vladas Žukas, daugiau kaip 40 metų dirbęs universitete, net ir išėjęs į užtarnautą poilsį nenustoja dirbti, tirti, rašyti ir leisti knygas. 2012 metų rudenį pasirodė dar viena mokslininko knyga – „Gyvenimas knygai: Vaclovas Biržiška“*.

Profesorius naujausiame veikale neatitrūksta nuo bene svarbiausios savo domėjimosi srities – knygos istorijos. Ilgus mokslinės veiklos metus paskyręs lietuviškos knygos istorijai ir bibliografijai, autorius šįkart pristato didelės svarbos darbą apie vieną iš iškiliausių Lietuvos XX a. pirmosios pusės kultūros ir mokslo veikėjų – Vaclovą Biržišką. Jis neslepia – šios knygos parengimas vyko labai ilgai ir komplikuotai. Pradėjęs nuosekliai rinkti informaciją dar 1954 metais, kai Vilniaus universitete pradėjo dėstyti lietuvių bibliografijos kursą, Vladas Žukas sovietmečiu tokio darbo nebūtų galėjęs publikuoti, nes tada V. Biržiška režimo buvo nutylima asmenybė. Galima džiaugtis, jog V. Žuko ilgus metus trukęs darbas pagaliau išvydo dienos šviesą reikšmingos knygos pavidalu.

Naujajame veikale „Gyvenimas knygai: Vaclovas Biržiška“ autorius lakiai suglaudžia ir apibendrina surinktą informaciją apie herojaus gyvenimą, jo kultūrinę ir mokslinę veiklą, darbą universitetuose, bibliotekose, jo svarbų įnašą bibliografijos ir knygotyros mokslams, lietuviškų enciklopedijų kūrimo istorijai. Be veiklos analizės, V. Žukas skaitytojui taip pat siūlo susipažinti ir su V. Biržiškos asmenybe, rašo apie jo žmogiškuosius privalumus, charakterio ypatumus, požiūrį į šeimą ir visuomeninius interesus. Tai vilioja skaitantįjį ir ragina neatsitraukti nuo knygos, kurioje yra beveik 600 puslapių. Iki šiol tokio universalaus veikalo apie nepriklausomos Lietuvos mokslininką labai trūko.

Originalus ir skvarbus tyrėjo žvilgsnis atskleidžia visą, gana ilgą V. Biržiškos gyvenimą. Knygos struktūra leidžia užduotį vykdyti labai nuosekliai: jos rutuliojimas pradedamas nuo Biržiškų šeimos istorijos, jo gimimo, ir palaipsniui, chronologiniu principu rašoma apie profesoriaus išsilavinimą, permainingame amžiuje patirtus sunkumus ir sprendimus, mokslinę ir kultūrinę kūrybą. Knygos autoriui pavyksta proporcingai paskirstyti dėmesį visiems V. Biržiškos gyvenimo ir veiklos etapams: veikale yra užtektinai informacijos tiek apie V. Biržiškos akademinį ir visuomeninį darbą Lietuvoje, tiek ir jo tąsą išeivijoje, apžvelgiama ir jo pokariu neišvengiamoje tremtyje vykdyta tautinė, mokslinė ir kultūrinė misija, kurios nesustabdė net skaudūs artimų žmonių ir tiriamojo darbo tėvynėje pagrindų praradimai.

Monografija parašyta gera moksline kalba. Joje nerasime daugiažodžiavimo, pašalinių temų narpliojimo. V. Žuko naudojami terminai taiklūs, atitinka dabartinės terminijos reikalavimus. Autoriui sėkmingai pavyko išvengti tarptautinių terminų pertekliaus. Tekste sutinkamos ir citatos (autorystė visada nurodoma), tačiau jomis tekstas neapkraunamas, jos naudojamos saikingai ir tik tada, kai siekiama pagrįsti mintis ir faktus, kurie pagilina ir praplečia suvokimą apie V. Biržiškos mokslo išliekamąją vertę.

V. Žukui parengti argumentuotą ir išsamų, kontraversijų nekeliantį veikalą leido kvalifikuotas požiūris į šaltinių ir literatūros kiekį ir kokybę. Daugiausia naudotasi archyviniais, bibliografiniais, memuariniais ir ikonografiniais šaltiniais. Labai didelė archyvinių šaltinių dalis naudojama pirmąjį kartą, todėl jie tyrimui suteikia neabejotino naujoviškumo. Tam tikra dalis šaltinių pateikiama ir kaip iliustracinė medžiaga (daugiausiai – fotografijos), kuri puikiai dera prie kūrinio teksto. Visa iliustracinė mėdžiaga, panaudota knygoje, yra tinkamai dokumentuota, netkartoja teksto turinio, o jį praplečia. Iliustracinės medžiagos nėra per daug, todėl ji neapsunkina skaitymo.

Monografijoje yra ir pagalbiniai tekstai. Veikalo pabaigoje pateikiamos dvi rodyklės – iliustracijų ir asmenvardžių, kurios gerokai palengvina informaciją paiešką monografijoje.

Naudojantis knyga negalima nepastebėti jos kokybiško apipavidalinimo. Šis leidinys architektonikos požiūriu yra profesionaliai sumaketuotas, atsakingai parengtas spaudai ir kokybiškai išleistas. Galbūt vienintelis priekaištas sunkaus darbo iš V. Žuko pareikalavusiai monografijai būtų kiek neužbaigta pratarmė. Joje pasigendama tyrimo tikslo, iškeltos problemos ir jos aktualumo aptarimo. Skaitant pratarmę neaišku, kokiai vartotojų auditorijai autorius skiria šį darbą. Taip pat nėra nieko užsiminta apie metodus, kuriuos rengdamas knygą naudojo mokslininkas: veikale įkūnitas ir vaizdžiai atskleistas tyrimo eigos ir turinio formavimo metodiškumas yra didelis darbo privalumas. Juk jį skaitys ne tik profesionalai mokslininkai.

Žukas, Vladas. Gyvenimas knygai: Vaclovas Biržiška. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. 582 p.: iliustr., asmen. rod., iliustr. rod., atsklandų rod. ISBN 978-609-459-101-3.

Nuotraukose: Prof. V. Žuko knygos sutiktuvės VU Senato salėje 2012 m. gruodžio 7 d.

Voruta. – 2013, saus. 19, nr. 2 (766), p. 12.