Pagrindinis puslapis Religija Katalikų kunigai Mirė kunigas Algimantas Keina (1937–1962–2013)

Mirė kunigas Algimantas Keina (1937–1962–2013)

Trečiadienį, 2013 m. sausio 16 d.į amžinojo Tėvo namus iškeliavo Vilniaus arkivyskupijos kunigas Algimantas Keina.

Kun. A. Keina gimė 1937 m. vasario 21 d. valstiečių šeimoje Moliakalnio kaime (Ignalinos raj.). Gimtojoje N. Daugėliškio parapijoje buvo pakrikštytas, vėliau joje gavo tvirtus krikščioniško gyvenimo pagrindus. 1955 m. baigė Ignalinos vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Kauno kunigų seminariją. Pasiruošimą kunigystei teko laikinai nutraukti dėl privalomos karinės tarnybos 1957-1960 m. Pratęsęs studijas, jas baigė 1962 m. ir vysk. P. Maželio buvo įšventintas kunigu 1962 m. balandžio 18 d. Kunigiškai tarnystei buvo paskirtas į šias Vilniaus, Kauno ir Panevėžio (arki)vyskupijų parapijas:

1962 05 19 vikaru Naujosios Vilnios parapijoje;
1963 03 20 administratoriumi Reškutėnų parapijoje;
1964 05 06 administratoriumi Paringio parapijoje;
1967 08 07 klebonas Valkininkų parapijoje;
1990 10 01 klebonu Vilniaus Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijoje;
1994 01 07 klebonu Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijoje;
2000 03 30 klebonu Kavarsko parapijoje (Kauno arkivysk.);
2002 11 11 klebonu Uliūnų ir administratoriumi Ėriškių parapijose (Panevėžio vysk.) Šias pareigas ėjo iki 2008 11 16.

2008 m. pablogėjus sveikatai kun. A. Keina kreipėsi į Panevėžio vyskupą prašydamas atleisti nuo klebono pareigų, o į Vilniaus arkivyskupą – leisti apsigyventi Vilniuje. Gimtojoje arkivyskupijoje jam buvo sudarytos sąlygos gyventi ir, pagal galimybes, talkinti sielovadoje Vilniaus šv. Onos, o vėliau Vilniaus šv. ap. Petro ir Povilo bažnyčioje.

Kun. Algimantas, nuoširdžiai mylėjęs Dievą ir Tėvynę, visada uoliai imdavosi visų darbų. Šalia sielovadinio darbo, nuo 1980 m. jis įsitraukė į Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto veiklą, prisidėjo platindamas „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“.

Su a.a. kun. A. Keina atsisveikinti galima Vilniaus šv. ap. Petro ir Povilo bažnyčioje, kur jis pašarvotas. Čia sausio 18 d. (penkt.) 10 val. bus aukojamos Šv. Mišios, o po jų, velionio nurodymu, palaikai bus nugabenti ir palaidoti gimtosios Naujojo Daugėliškio bažnyčios šventoriuje. N. Daugėliškyje Šv. Mišios ir laidotuvės vyks 13.30 val.

Tepriima gailestingasis Dievas į dangų savo vynuogyno darbininką ir amžinuoju džiaugsmu teatlygina jam už ištikimybę ir meilę.

Vilniaus arkivyskupijos kurija

www.katalikai.lt

Voruta. 2013, vas. 2 nr. 3 (767), p. 11.

Naujienos iš interneto