Pagrindinis puslapis Religija Katalikų kunigai Mirė kun. Juozas Nikodemas Petraitis MIC (1922-1952-2016)

Mirė kun. Juozas Nikodemas Petraitis MIC (1922-1952-2016)

Vatikano radijas

Atvelykio sekmadienį Australijoje mirė kun. Juozas Nikodemas Petraitis MIC. Marijonų kongregacijos narys 93 metų amžiaus kun. Petraitis buvo ilgametis Adelaidės lietuvių katalikų šv. Kazimiero parapijos klebonas. Jis dėl amžiaus ir ligos paskutiniuosius metus gyveno Tappeiner Court prieglaudoje, kurioje mirė balandžio 3 dieną.

Juozas Petraitis gimė 1922 metų liepos 16 Milgaudžių kaime, Tauragės rajone, mažažemių ūkininkų šeimoje, pasitraukė į Vakarus 1944 metais, rengėsi kunigystei net penkiose seminarijose: Telšių, Kauno, Eichstätto, Romos ir marijonų Clarendon Hill (JAV) kur buvo įšventintas kunigu 1952 gegužės 22 d. Tarnavo marijonų parapijose JAV ir Argentinos lietuvių katalikų sielovadoje Mendozoje ir Avellanedoje, Buenos Airių provincijoje. Nuo 1984 metų – Adelaidės lietuvių katalikų klebonas, tuo pačiu metu patarnaudavo kunigo neturėjusiai ispanakalbių bendruomenei.

Kun. Petraitis ir jo pirmtakai palaikydavo glaudžius ryšius su Adelaidės arkivyskupija, kasmetiniai arkivyskupijos kunigų susitikimai įvykdavo Adelaidės lietuvių katalikų centro patalpose. Adelaidės arkivyskupas Phillip Wilson savo, arkivyskupijos kunigų, migrantų kapelionų ir visų tikinčiųjų vardu pareiškė gilią užuojautą ir maldos artumą velionio artimiesiems.

Kunigo Petraičio MIC laidotuvės įvyks Adelaidės katalikų arkivyskupijos Šv. Pranciškaus Ksavero katedroje balandžio 12 dieną. Prieš Mišias tikintieji kviečiami dalyvauti Rožinio maldoje, kuri bus kalbama lietuviškai. Laidotuvių išvakarėse Adelaidės lietuvių atsisveikinimas su klebonu įvyks Šv. Kazimiero parapijos koplyčioje, balandžio 11d. Gedulingoms Mišioms vadovaus Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams prel. Edmundas Putrimas. Marijonams atstovaus t. Dariusz Drzewiecki MIC, kongregacijos vyresnysis Filipinų vikariate.

Kun. Juozas Nikodemas Petraitis MIC buvo paskutinis nuolatinis marijonų kongregacijos lietuvis kunigas tarnavęs Adelaidės lietuvių parapijoje po kun. Albino Spurgio MIC (1907-1985), kun. Antano Kazlausko MIC (1907-1976) ir Prano Dauknio (1920-2002). Marijonų kongregacija vykdė lietuvių katalikų sielovadą Adelaidėje daugiau kaip penkis dešimtmečius, į Australiją pakviesti 1962 metais, mirus antrajam Adelaidės parapijos klebonui kun. Juozui Kungiui (1919-1962). Parapijos bendruomenę 1949 metais subūrė Pietų Australijos lietuvių kapelionas, istorikas ir buvęs Vatikano radijo lietuvių skyriaus redaktorius prel. Paulius Jatulis (1912-1995), miręs Vokietijoje 1995 metais. Be kunigo likusią katalikų bendruomenę aptarnauja Adelaidės kunigai australai ir iš Melburno reguliariai apsilankantis Australijos lietuvių kapelionas kun. Juozas Deveikis.

http://lt.radiovaticana.va/news/2016/04/09/mir%C4%97_kun_juozas_nikodemas_petraitis_mic_%281922-1952-2016%29/1221598