Pagrindinis puslapis Sena Voruta Mažieji mickūniečiai skuba į darželį

Mažieji mickūniečiai skuba į darželį

Vaikystė kiekvieno žmogaus gyvenime vertinama kaip nepakartojamas amžiaus tarpsnis, todėl šiuo laikotarpiu reikia siekti sudaryti palankiausias sąlygas vaikui atsiskleisti ir tobulėti atsižvelgiant į kiekvieno vaiko kultūrinę bei socialinę patirtį, individualias galimybes, padėti jam integruotis į visuomenę, kurti stimuliuojančią aplinką ir bendravimą.
 
Kiekvienam mažajam Lietuvos piliečiui, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos, tautybės, turi būti sudarytos sąlygos ugdytis – suteikiant jam žinių ir gebėjimų, lavinant jo kompetencijas ir įgūdžius, teikiant papildomą ugdymą, ypač kaimo vietovėse, kur dar yra pastebima atskirtis tarp kaimo ir miesto.
 
Mickūnų vaikų lopšelis-darželis, skaičiuojantis dvyliktus savo veiklos metus, įsteigtas 1998 metais. Tai pirmoji ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurią įsteigė Vilniaus apskrities viršininko administracija atkūrus Lietuvos apskritis. Suburta jaunų ikimokyklinio ugdymo pedagogų komanda ėmėsi įgyvendinti įstaigos misiją – teikti kokybišką ikimokyklinį ugdymą, užtikrinant Mickūnų gyventojų poreikį ugdyti vaikus valstybine kalba.
 
Įsikūręs darželis sulaukė 50 ugdytinių. Jis teigiamai vertinamas miestelio bendruomenės. Šiandien jį lanko 80 miestelio ir seniūnijos mažųjų gyventojų. Gaila, tačiau darželis negali patenkinti visų Mickūnų seniūnijos tėvų lūkesčių ugdyti vaikus lietuviškame darželyje – rugsėjį patenkinome 80 proc. prašymų. Darželyje ugdomi vaikai nuo 1,5 iki 7 metų, dirba 8 ikimokyklinio ugdymo pedagogės, meninio ugdymo bei papildomo ugdymo (choreografijos) pedagogės, joms talkina 14 nuoširdžių, vaikus mylinčių, savo darbą išmanančių darbuotojų. Tai komanda, prisiimanti atsakomybę už iškeltų ugdymo tikslų įgyvendinimą ir pasiektus rezultatus.
 
Darželyje vaikai ugdomi pagal Mickūnų vaikų lopšelio-darželio pedagogų paruoštą ikimokyklinio ugdymo programą. Joje didelis dėmesys skiriamas vaikų kūrybiškumui, asmenybės raiškai, socializacijai. Vaiko pasaulio pažinimo objektas yra gyvoji gamta, žmogus kaip visuomenės dalis, jo veikla, tradicijos, papročiai, šventės. Pažinimo turinio apimtis orientuojama į artimiausią vaiko aplinką: šeimą, darželį, draugus, vietovę, gamtos ypatumus, netolimą praeitį ir ateitį. Pasaulį, aplinką vaikas pažįsta bendraudamas, stebėdamas, tirdamas, tenkindamas savo poreikį sužinoti ką nors naujo. Vaikams labai svarbu pažinti, suprasti kitus žmones, išmokti gyventi visuomenėje. Bendraudamas su artimais ir nepažįstamais žmonėmis, vaikas pamažu suvokia ne tik jų savitumus, bet pajunta, kas jiems brangu, šventa, kuo jie džiaugiasi ir dėl ko liūdi. Taip vaiko sąmonėje ryškėja žodžių Gimtinė, Tėvynė, Motina, Šeima, Šventė prasmė.
 
Mickūnų lopšelio-darželio pagrindinis uždavinys – lietuvių šnekamosios kalbos ugdymas. Dauguma vaikų ateina iš mišrių ir kitakalbių šeimų, todėl labai svarbu sudaryti kalbinę aplinką, kur vaikas galėtų lavinti lietuvių kalbą. Mažyliai nuolat girdi gražią, taisyklingą auklėtojų kalbą, patys skatinami kalbėti ir visada yra išklausomi. Pagrindiniu kalbos ugdymo metodu tapo kasdienis bendravimas įvairiausios vaikų veiklos metu. Ugdant vaikų kalbą vyrauja žaidimo principas, tam dažnai naudojama tautosaka: liaudies dainos, žaidimai, greitakalbės, pajuokavimai, garsų mėgdžiojimas ir kt. Vaikai įtraukiami į vaidybinę veiklą – kuria lėlių teatro lėles ir organizuoja teatro vaidinimus, vaidina spektakliuose įvairių renginių metu. Darželio auklėtojos pačios gamina ugdymo priemones, kurios inicijuoja vaikų žodyno plėtrą.
 
Kita veiklos sritis – sveikos gyvensenos ugdymas. Darželis dalyvauja sveikatą stiprinančių mokyklų programoje „Sveikatos želmenėliai“, sėkmingai įgyvendina parengtą programą „Augu sveikas“, nuolat vyksta sporto šventės ir pramogos, sveikatos valandėlės, judriųjų žaidimų savaitės, pedagogai tobulina savo žinias kvalifikacijos kėlimo renginiuose ir dalinasi gerąja darbo patirtimi.
 
Vyresniosios grupės vaikai dalyvauja tarptautinėje vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“. Čia pristatomos ikimokyklinio amžiaus vaikų aktualios auklėjimo ir bendravimo problemos, kurių išmanymas padeda suprasti ryšį su vaikais, geriau suprasti vaiko išgyvenimus.
 
Projektai keičia projektus, šventės veja šventes, auklėtojos gyvena kūryba ir į šią nepakartojamų potyrių šalį veda savo mažuosius auklėtinius. Jos bendrauja su vaikais jiems žaidžiant, dirbant, mokantis, guodžia, rūpinasi ir padeda, kuria gerą nuotaiką ir atmosferą. Jos ugdo vaikų darbštumą, rūpestingumą, entuziazmą ir smalsumą.
 
Nuotraukose:

1. Mažieji šokėjai
2. Smagios akimirkos vaikų darželyje

Voruta. – 2010, saus. 23, nr. 2 (692), p. 4.