Malda Švč. Mergelei Marijai ir Motinoms  –  gegužės nuostabiame žydėjime

Malda Švč. Mergelei Marijai ir Motinoms  –  gegužės nuostabiame žydėjime

Gegužė pats gražiausias metų laikas, Dievo padovanotas mūsų gimtinėje Lietuvoje. Sužaliuoja laukai, pievos  ir miškai. Darželiuose prie namų pražysta tulpės, narcizai, ankstyvieji bijūnai, sodai pasipuošia nuotakos balčiausiu rūbu. Visur aplink gieda paukštelių chorai, vyšnių soduose sučiulba lakštutės giesmininkės, kai kur pasigirsta gegutės kukavimas. Visoje gamtoje neišpasakytas dieviškas atgimimas.

Ši mėnesį maldomis ir giesmėmis yra pagerbta dangaus ir žemės motina Švč. Mergelė Marija, gražiausiais žodžiais ir pavasarinių gėlių puokštėmis pasveikinamos Mamos, močiutės, krikšto mamos, amžinybės mieste besiilsinčios mamos pagerbiamos malda ir uždegta žvakelės liepsnele.

Muzika ir dainas – Motinai, Žmogui, Gimtinei dovanoja Pasvalio aklųjų ir silpnaregių draugijos (pirmininkė Rasa Rimkūnaitė) vokalinis ansamblis ,, VA- TAI – VA“ (vadovas Giedrius Gumbelevičius) Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos bendruomenės namai

Šiame nuostabiame laike, gegužės 11 d. ankstų rytą į  Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčią buvo kviečiami dalyvauti renginyje –  Gyvojo Rožinio maldininkai iš visų parapijų bei Lietuvos Katalikių Moterų Sąjungos Pasvalio Katalikių Moterų draugijos nariai.  Į renginį atvyko pakviesti svečiai – Pasvalio aklųjų ir silpnaregių draugijos (pirmininkė Rasa Rimkūnaitė) ansamblis ‘‘VA- TAI – VA‘‘ – vadovas Giedrius Gumbelevičius.

Renginys prasidėjo Rožinio malda- IV d. Garbės slėpiniai. Rožinio maldą vedė kun. Dainius Kaunietis – Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio dv. vadovas, Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaras. Buvo melstasi  gegužės mėnesio Popiežiaus Pranciškaus  ir Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio intencijomis bei už gyvas ir mirusias motinas, už taiką Ukrainoje.

Kunigas Dainius Kaunietis veda Rožinio maldą. Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčia

Po Švč. Eucharistijos šventimo kunigas Dainius visus pakvietė pasimelsti prie kunigo kankinio Alfonso Lipniūno paveikslo,  prašant jo  pakėlimui  į garbės altorių.

Iš bažnyčios Gyvojo Rožinio maldininkai, Pasvalio Katalikės Moterys, parapijiečiai ir svečiai skubėjo į parapijos bendruomenių namus.  Pirmo aukšto salėje vyko dvasingas pokalbis „Žmogus yra ne Dievas ir ne Visagalis“, kurį vedė kunigas Dainius Kaunietis. Kunigas kalbėjo, kad žmogus yra ne Dievas ir ne Visagalis, tad visiškai pasitikėti pats savimi negali. Mes, krikščionys, esame Dievo apdovanoti talentais ir kitais gabumais, kuriuos atpažįstame ir jais naudojamės, arba ne. Esame silpni, bet tik per gyvenimo ir Dievo mums siųstus išbandymus galime atpažinti, kur ir kokie esame stiprūs. Pav.: jei žmogus nesirgtų, tai kaip jisai žinos, kokia Dievo dovana ir malonė yra sveikata.

Kaip palaimintasis Maksimas išpažinėjas mus moko: ‘‘Kiekvienos dorybės pagrindas – savo silpnumo pažinimas‘‘.  Po pokalbio įžangos vyko diskusija. Joje aktyviai dalyvavo maldininkai, s. vienuolė kazimierietė  Gaudencija, pasvalietis brolis Vytautas, pasirinkęs vienuolio kelią, bei svečiai. Į rūpimus klausimus atsakinėjo kunigas Dainius.

Po pokalbio ir diskusijų buvo pristatytos Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio, Pasvalio Katalikių Moterų Draugijos veiklos ataskaitos už 2022 m. Jas išsamiai pateikė  Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio pirmininkės pavaduotoja Ona  Katkevičienė ir Pasvalio Katalikių Moterų Draugijos narė Irena Sakalauskienė. Kartu buvo aptarti ir šių metų svarbiausi darbai:  aplankyti Gyvojo Rožinio maldininkus parapijose, paminėti Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio vėliavos – 10 – metį ir Pasvalio Katalikių Moterų Draugijos 100 – čio jubiliejų.

Agapės akimirka. Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos bendruomenės namai

Aptariant šiuos jubiliejus, buvo prisimintas malonus  poelgis su mūsų dekanato Gyvojo Rožinio vėliava. Kartą  nuvykus į Šiluvos atlaidus, aikštės pradžioje mus pasitiko J.E. Kardinolas, tuo metu dar Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Pasisveikinome bei prisistatėme, kad esame piligrimai iš Pasvalio. J.E. Kardinolas, pasigrožėjęs mūsų vėliava, pasisiūlė ją nunešti į katalikiškos bendruomenės namus ir padėti saugioje vietoje iki Šv. Mišių. J.E. Kardinolas iškilmingai vėlivą nešė aikšte, o mes ėjome šalia. Nunešęs ją į katalikiškos bendruomenės namus, saugiai pastatė šalia kitų bažnytinių vėliavų. Taip buvo parodyta paprasta, bet kartu didžiulė pagarba mūsų vėliavai ir mums. Dar iki šio mus lydi  J.E. Kardinolo Sigito Tamkevičiaus nuoširdi šypsena ir pagalba. 

Savo melodingą ir skambią  programą – Mamoms, Žmogui, Gimtinei pristatė mūsų mieli bičiuliai iš aklųjų ir silpnaregių draugijos (pirmininkė Rasa Rimkūnaitė) vokalinis ansamblis ‘‘VA – TAI – VA‘‘ (vadovas Giedrius Gumbelevičius).

Pakeliavę maldomis, giesmėmis, pokalbiais, dainomis susėdo draugėn prie agapei paruoštų valgiais, kava ir arbata  stalų.  Juos palaimino kunigas Dainius Kaunietis. Čia dar vyko nuoširdus pasidalijimas Gerąja Naujiena iš parapijų.  Buvo kalbėta apie kaimuose vykstančias gegužines pamaldas.   Mikoliškio (Pušaloto Šv. apašt. Petro ir Povilo parapija) Gyvojo Rožinio būrelio vadovė Aldona Gervienė pasidžiaugė gegužinių pamaldų eiga ir kad jose dalyvauja kunigas Albinas Pipiras – Pasvalio Krašto garbės pilietis bei pakvietė atvykti į svečius  Pasvalio dekanato  dv. vadovą  kunigą   Dainių Kaunietį  ir  Gyvojo Rožinio tarybos narius. 

Renginys užbaigtas malda – padėka svečiams, maldininkams už nuoširdų buvimą  kartu tokį gražų gegužės laiką.

Kol turime laiko ir  jėgų kalbėkime Rožinį  už taiką, šeimas, sielos ramybę ir darykime gerus darbus su Dievo Meile ir Švč. Mergelės Marijos užtarimu .

 Vlada Čirvinskienė, Pasvalys

Nuotrauk0s – autorės