Pagrindinis puslapis Religija Katalikų kunigai Lietuvių katalikų bendruomenė Melburne turi naują kunigą

Lietuvių katalikų bendruomenė Melburne turi naują kunigą

Su džiaugsmu pranešame malonią žinią, kad kun. Juozas Deveikis iš Telšių vyskupijos gavo vizą darbuotis Australijoje. 2013 m. kovo 10 d. jis oficialiai bus įvesdintas nauju lietuvių katalikų kapelionu Melbourno arkivyskupijoje.

Po devynerių metų tarnystės lietuvių katalikų sielovadoje Melbourne, kun. Algirdas Šimkus grįžo į Vilnių toliau tęsti savo kunigiškas pareigas.

Australijoje yra trys pagrindiniai lietuvių katalikų centrai – Melbourne, Adelaidėje ir Sidnėjuje. Adelaidėje Šv. Kazimiero parapijoje ilgus metus klebonauja kun. Juozas Petraitis MIC, o Sidnėjaus lietuvių katalikų kapelionas yra kun. Jonas Stankevičius.

Ruta Rusinienė, Išeivijos lietuvių katalikų sielovados centras

Admin. for Msgr. Edmundas J. Putrimas, Lithuanian Bishops’ Conference Delegate for the Lithuanian Catholic Apostolate Abroad 1 Resurrection Rd., Toronto, ON   M9A 5G1, Canada, tel.:   (+1) 416-233-7819; fax:  (+1) 416-233-5765,    admin@sielovada.org

                                       Kun. Juozo Deveikio biografija

Gimiau 1979 05 02 Paragaudžio kaime, Kvėdarnos sen., Šilalės rajone.

1979 05 13 Kun. Julijono Miškinio buvau pakrikštytas Kvėdarnos Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje.

1985-1994 mokiausi Kvėdarnos vidurinėje mokykloje. Baigęs devynias klases mokslus tęsiau Telšių vyskupijos licėjuje (Mažojoje seminarijoje), vėliau Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje. Ją baigiau įgydamas religijos mokslų magistro laipsnį.

2002 12 22 Vyskupo Jono Borutos SJ buvau įšventintas diakonu ir pastoraciniam darbui paskirtas į Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapiją. 2003 m. vieneriems metams atlikti diakono tarnystę buvau paskirtas į Tauragės Švenčiausios Trejybės parapiją. Dirbau tikybos mokytoju Tauragės Žalgirių vidurinėje mokykloje.

2004 metais buvau paskirtas Gargždų parapijos diakonu. 2005 09 24 Telšių šv. Antano Paduviečio katedroje vyskupas Jonas Boruta SJ pašventino kunigu ir paskyrė Gargždų šv. Arkangelo Mykolo parapijos vikaru.

2005 10 07 buvau paskirtas Plungės šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaru ir Plungės dekanato jaunimo dvasios tėvu. Plungės parapijos klebono pavedimu aptarnavau Kantaučių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapiją bei Plungės ligoninę. Dirbau tikybos mokytoju Kantaučių pagrindinėje mokykloje ir Plungės Senamiesčio vidurinėje mokykloje.

2009 07 08 buvau paskirtas Klaipėdos šv. Kazimiero parapijos vikaru, Klaipėdos dekanato jaunimo dvasios tėvu ir Telšių vyskupijos ateitininkų dvasios vadu. Tais pačiais metais pradėjau darbuotis tikybos mokytoju Klaipėdos „Universa Via“ pagrindinėje mokykloje ir studijuoti dalyko didaktiką Klaipėdos Universitete. 2010 m., baigęs Klaipėdos Universitetą, įgijau pedagoginį išsilavinimą.

2011 09 21 buvau paskirtas Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės vikaru. Parapijos klebono pavedimu aptarnavau Klaipėdos Universitetinę ligoninę ir buvau parapijos Marijos Legiono dvasios tėvu. 2012-05-24 Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje apsigyniau Laterano Universiteto teologijos bakalauro laipsnį.

Jurgitos Paulauskaitės nuotr.

Nuotraukoje: Kun. J. Deveikio paskaita

Naujienos iš interneto