Pagrindinis puslapis Pasaulis Lietuva - JAV Lietuvių išeivijos dokumentų tvarkymas Amerikos lietuvių kultūros archyve ALKA Putname ir mokymai Klivlande

Lietuvių išeivijos dokumentų tvarkymas Amerikos lietuvių kultūros archyve ALKA Putname ir mokymai Klivlande

 

www.voruta.lt

Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) darbuotojos Sigita Baranauskienė, Inga Vizgirdienė, Neringa Betingienė ir Salomėja Vickienė š. m. spalio 1-26 d., įgyvendindamos Lietuvos kultūros tarybos dalinai finansuotą projektą „Lietuvių išeivijos archyvų tvarkymas ir dokumentų fondavimas Amerikos Lietuvių Kultūros Archyve ALKA ir metodiniai mokymai savanoriams Klivlande“, darbavosi Putname ir Klivlande (JAV), kur saugomas gausus lietuvių išeivijos JAV dokumentinis paveldas. Prie projekto sėkmingo įgyvendinimo prisidėjo ir ALKA bei Klivlando lietuvių bendruomenė.

2016 m. ALKA archyve, kur saugomi lietuvių išeivijos veikėjų, įstaigų, organizacijų dokumentai, įvyko vandentiekio avarija, kurios metu nukentėjo nemaža dalis archyve saugotų dokumentų. ALKA pirmininkė Mirga Girniuvienė paprašė LCVA padėti likviduoti avarijos padarinius ir suteikti kvalifikuotą archyvistų pagalbą: iš naujo nustatyti dokumentų priklausomybę fondams bei rasti fondų vietą archyve pagal ALKA sudarytą sąrašą.

Darbo ALKA archyve metu buvo įvertinta išlikusių dokumentų būklė. Tvarkymo metu jie buvo peržiūrėti, susipažinta su dokumentų turiniu, nustatyta dokumentų priklausomybė jau aprašytiems ir neaprašytiems archyve saugomiems dokumentų fondams, dokumentai sudėti į spintas ir lentynas, kuriose jie buvo iki avarijos. Periodiniai leidiniai, kiti spaudiniai peržiūrėti ir susisteminti pagal leidinių pavadinimus bei chronologinę tvarką, saugojimui palikti du pilni kiekvieno leidinio komplektai. Pelėsio pažeisti, suplyšę dokumentai ir leidiniai, taip pat periodinių leidinių ir kitų spaudinių treti, ketvirti ir t.t. egzemplioriai atrinkti naikinimui. Patikslinti fondų ir periodinių leidinių, spaudinių sąrašai, dokumentų saugojimo vietos (topografija).

Tvarkymo metu seni, suplyšę aplankai ir dėžės pakeisti naujais, taip pat į aplankus sudėti pavieniai, smulkūs dokumentai, asmenų daiktai atrinkti perdavimui į ALKA muziejų. Vaizdo ir garso dokumentai (garso įrašai, plokštelės) atskirti nuo kitų dokumentų ir saugojimui sudėti į atskirą kambarį. Su ALKA pirmininke M. Girniuviene aptartos vaizdo ir garso dokumentų perdavimo LCVA galimybės.

Komandiruotės metu I.Vizgirdienė ir S.Baranauskienė dalyvavo Klivlando Lietuvių kultūros dokumentavimo centro direktoriaus Andrio Jono Dunduro organizuotame seminare-metodiniuose mokymuose archyvų tvarkymo klausimais. Mokymai savanoriams vyko Klivlando lietuvių kultūros centre „Light“, kuriame veikia gausi lituanistinė biblioteka ir Klivlando lietuvių bendruomenės archyvas, saugantis rašytinius bei vaizdo ir garso dokumentus, atspindinčius lietuvių išeivijos veiklą Ohajo valstijoje nuo pirmųjų lietuvių emigrantų atvykimo į JAV XIX a. pabaigoje iki šių dienų.

Lankymosi Klivlande metu archyvus tvarkantiems savanoriams bei archyvų klausimais besidomintiems ir šeimų archyvus kaupiantiems asmenims buvo surengtas asmeninių fotodokumentų kolekcijų tvarkymo seminaras-mokymai, kurių metu seminaro dalyviai buvo supažindinti su fotodokumentų atrankos kriterijais, aprašymo reikalavimais, saugojimo tvarka, skaitmeninimo rekomendacijomis ir kitais fotodokumentų tvarkymo ir saugojimo ypatumais. Seminaro dalyviai buvo supažindinti su išeivijos fotodokumentais, saugomais LCVA, jų panaudojimo ir prieigos galimybėmis, saugojimo sąlygomis. Klivlando lietuvių bendruomenei buvo perskaityti pranešimai apie Lietuvos archyvų sistemą, Lietuvos archyvų veiklą, išeivijos dokumentų kolekcijas bei jų tvarkymą ir saugojimą LCVA, lietuvių išeivijos archyvų perdavimą Lietuvai. Buvo aptartos naujų rašytinių bei vaizdo ir garso dokumentų kolekcijų perdavimo LCVA galimybės, tolesnis jų saugojimas ir panaudojimas. Dalyviams buvo pristatyta vieninga elektroninė archyvo dokumentų duomenų paieškos sistema, paaiškintos dokumentų paieškos ir užsakymo procedūros.

Klivlando lietuvių radijo ,,Šiaurinis krantas“ laidoje archyvistės iš Lietuvos kalbėjo apie archyvų svarbą, dokumentų išsaugojimo reikšmę bei Lietuvos archyvų veiklą. Radijo auditorija paraginta puoselėti savo kultūrą, saugoti dokumentus ir, esant galimybei, dalintis archyviniu paveldu su Lietuva.

Archyvo darbuotojos su Klivlando Kultūros klubo atstovais Rūta Degutis ir A. J. Dunduru lankėsi Klivlando valstybinio universiteto (Cleveland State University – toliau CSU) archyvo skaitmeninimo centre, kuriame buvo išsiaiškintos fotonegatyvų, saugomų Klivlando lietuvių archyve, skaitmeninimo galimybės. CSU yra skaitmeninami rašytiniai dokumentai ir periodiniai leidiniai. Fotonegatyvų skaitmeninimo galimybės universitetas šiuo metu neturi. Klivlando lietuvių archyvui buvo pasiūlyta perduoti turimus fotonegatyvus LCVA, kuris turi visas reikiamas sąlygas fotonegatyvų skaitmeninimui, tvarkymui ir saugojimui.

Vykstant iš Putnamo į Klivlandą pakeliui buvo aplankyti keli senieji Pensilvanijos valstijos miesteliai, kuriuose XIX a. pabaigoje įsikūrė į JAV emigravę ir anglių kasyklose dirbę lietuviai, taip pat kelerios  kapinės, kuriose palaidoti lietuviai. Klivlande aplankyta Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos ir jo žmonos Sofijos Smetonienės amžinojo poilsio vieta, Klivlando lietuvių kultūrinis darželis, įsteigtas 1936 m.

Už pagalbą rengiant seminarą-mokymus bei kultūrinę programą Klivlande LCVA darbuotojos nuoširdžiai dėkoja Klivlando Kultūros klubo atstovams Andriui Jonui Dundurui ir Rūtai Degutis bei Lietuvos Respublikos garbės generalinei konsulei Klivlande Ingridai Bublienei.

Nuoširdžiai dėkojame Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo vargdienėms seserims, kurios archyvistes iš Lietuvos apgyvendino vienuolynui priklausančiose patalpose Putname ir nuoširdžiai rūpinosi visos jų komandiruotės metu.

Projekto „Lietuvių išeivijos archyvų tvarkymas ir dokumentų fondavimas Amerikos Lietuvių Kultūros Archyve ALKA ir metodiniai mokymai savanoriams Klivlande“ įgyvendinimą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, ALKA.