Pagrindinis puslapis Sena Voruta Lietuvių Fondas skelbia konkursą Visuomeninei premijai

Lietuvių Fondas skelbia konkursą Visuomeninei premijai

Lietuviai, gyvenantys Vakarų pasaulyje, per visą tamsų ir sunkų sovietinės okupacijos laikotarpį nepaliaujamai rėmė Lietuvos valstybės atkūrimo idėją ir viltį. Rėmė žodžiu, darbais  ir savo suaukotomis lėšomis. Jų rūpestis Lietuvos ir lietuvybės reikalais nenutrūko ir po Nepriklausomybės atstatymo 1990 m., kai sovietinės ideologijos pernešėjai į Nepriklausomos Lietuvos gyvenimą per žiniasklaidą ir kitais kanalais niekino ir tyčiojosi iš lietuvių patriotų, kai lietuvybė buvo išmesta iš partijų programų. Lietuvių išeivių organizacijos rėmė ir stiprino lietuvybę, kaip vertybę, turinčią didelę reikšmę Lietuvos valstybei, jos kultūrai.
Jungtinėse Amerikos Valstijose įsikūręs mūsų tautiečių Lietuvių Fondas pastoviai remia Lietuvos valstybę ir lietuvių tautą, lietuvybę. Prisimindamas Lietuvos Nepriklausomybės atstatymą 1990 m. ir lietuvybės išlaikymą per 50 metų trukusią sovietinę okupaciją  Lietuvių Fondas šiais 2004 m. yra numatęs skirti Antano Razmos vardo nedalomą 25 000 dolerių visuomeninę premiją. Ji bus skiriama visuomenininkui arba visuomeninei organizacijai už visuomeninius darbus tokiose srityse:
1. Lietuvybės išlaikymas Lietuvoje arba užsienyje.
2. Nepriklausomos Lietuvos atstatymas.
3. Lietuvos valstybingumo išlaikymas.
4. Aktyvus dalyvavimas spaudoje dėl Lietuvos valstybingumo ar lietuvybės išlaikymo.
5. Aktyvus dalyvavimas tautiniuose ir tarptautiniuose suvažiavimuose, remiant Lietuvos valstybingumą ir lietuvybės išlaikymą.
6. Tautinių arba tarptautinių organizacijų parama Lietuvos valstybingumui stiprinti ir lietuvybei išlaikyti.
Visuomenininką ar visuomeninę organizaciją dr. Antano Razmos vardo visuomeninei premijai gauti gali siūlyti atskiri asmenys ir visuomeninės organizacijos. Pasiūlymuose reikia nurodyti ką siūlo, kodėl, už kokius darbus siūlo. Negalima siūlyti savęs ar savo organizacijos. Pasiūlymuose turi būti nurodyti siūlytojų vardai, pavardės, visuomeninės organizacijos pavadinimas, jos pirmininko vardas ir pavardė, adresai, telefonai, parašas.
25 000 dolerių premija bus įteikta 2004 m. lapkričio 6 d. Tai jau bus ketvirtoji iš eilės LF skiriama premija. Anksčiau ją yra gavę Vasario 16-osios gimnazija Vokietijoje, Valstybinis Vilniaus kvartetas ir Kauno medicinos universiteto prof. A. Dumčius.
Pasiūlymus raštu siųsti iki 2004 m. birželio 30 d. Lietuvių Fondo dr. Antano Razmos vardo visuomeninės premijos komisijos pirmininkui Vytautui Kamantui šiuo adresu:
Vytautas Kamantas<br>LF Visuomeninė premija<br>1107 Pinewood DR NW<br>Grand Rapids MI 49544<br>USA
Tel. 616–791–7333<br>Faksas: 616–791–7888<br>Mobil. Tel. 616–299–8044<br>El. paštas  <u>kamantas@aol.com</u>