Pagrindinis puslapis Istorija „Lietuvių charta“ ir kiti Pasaulio lietuvių bendruomenės dokumentai Lietuvos centriniame valstybės archyve

„Lietuvių charta“ ir kiti Pasaulio lietuvių bendruomenės dokumentai Lietuvos centriniame valstybės archyve

„Lietuvių charta“ ir kiti Pasaulio lietuvių bendruomenės dokumentai Lietuvos centriniame valstybės archyve

Augsburgo lietuvių išeivių stovykloje leistame savaitraštyje „Žiburiai“ publikuota 1949 m. birželio 14 d. „Lietuvių charta“ ir Laikinieji Pasaulio lietuvių bendruomenės santvarkos nuostatai. Nr. 58 (253). 1949 m. liepos 2 d. LCVA, f. 656, ap, 2, b. 714, l. 3, 3 a. p.

www.voruta.lt

2019-uosius Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Pasaulio lietuvių metais. Šiais metais minėjome ir vieno svarbiausių Lietuvos visuomenei ir Pasaulio lietuvių bendruomenei (toliau – PLB) dokumento – „Lietuvių chartos“ – paskelbimo sukaktį. „Lietuvių charta“, sumanyta 1948 m. Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) komisijai kuriant PLB, dar vadinama Lietuvos diasporos „dekalogu“.

1949 m. birželio 14 d. Augsburge (Vokietija) kartu su PLB nuostatais išleista „Lietuvių charta“ tilpo į mažą, vos kelių puslapių knygelę „Pasaulio lietuvių bendruomenė“ ir tapo pagrindu vienijant viso pasaulio lietuvius.

Chartą sudaro 13 straipsnių ir įžanginė dalis. „Lietuvių charta“ skirta kiekvienam emigravusiam lietuviui. Dokumente nusakomos lietuvio pareigos savo tautai, nubrėžiamos gyvenimo svetur gairės, įprasminama tautinė savimonė, raginama išlaikyti savo kalbą, kultūrą, puoselėti lietuviškumą. Tuo pačiu skatinama gerbti ir tą aplinką, kurioje tuo metu gyvena lietuvis. Chartoje įtvirtinti principai ir vertybės – tautybės išsaugojimas bei ugdymas, kalbos, šeimos, kultūros ir tautinio švietimo svarba – yra pamatiniai ir šiandienos Lietuvos visuomenėje. Šiuo metu Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje eksponuojamą „Lietuvių chartą“ galima pamatyti iki rugpjūčio mėnesio.

Pasaulio lietuvių vienybės dienos proga norime priminti, kad Lietuvos centriniame valstybės archyve saugomas ne tik šis svarbus istorinis dokumentas, bet ir jo projektas. Politiko, visuomenės veikėjo Petro Karvelio asmens fonde galima rasti „Pasaulio lietuvių chartos“ [1949 m.] projektą, spėjama, su vieno iš komisijos narių Petro Karvelio pastabomis (LCVA, f. 666, ap. 1, b. 130).

   

„Pasaulio lietuvių chartos“ projektas su [Petro Karvelio] pastabomis.

[1949 m.].

LCVA, f. 666, ap. 1, b. 130, l. 40, 41.

Projektas nežymiai skiriasi nuo oficialaus Chartos teksto: esama stilistinių skirtumų įžanginiame tekste, pirmieji du straipsniai oficialiame tekste yra papildyti, praplėsti. Įvardijama tautos samprata ir akcentuojamas ryšys su tauta, kaip viena prigimtinių teisių. Projekte buvo numatyta 16 straipsnių, tačiau oficialiame tekste jie sujungti ir palikta 13 straipsnių.

Minėtoje byloje saugomi ir kiti PLB istorijai svarbūs dokumentai – Laikinieji Pasaulio lietuvių bendruomenės santvarkos nuostatai, jų rengimo dokumentai, Lietuvių tremtinių bendruomenės dokumentai.

Lietuvos centrinio valstybės archyvo Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone fondo Pasaulio lietuvių bendruomenės dokumentų byloje (LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714) saugomas VLIK’o 1949 m. išleistas leidinys „Pasaulio lietuvių bendruomenė“, kuriame skelbiama „Lietuvių charta“ ir Laikinieji Pasaulio lietuvių bendruomenės santvarkos nuostatai. Kitas leidinio „Pasaulio lietuvių bendruomenė“ egzempliorius saugomas Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio archyviniame fonde (LCVA, f. 668, ap. 1, b. 230, l. 123, 123–135 a. p.).

Leidinio „Pasaulio lietuvių bendruomenė“ ištrauka.

[1949 m. rugsėjo 20 d.].

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 84.

   

Leidinio „Pasaulio lietuvių bendruomenė“ ištraukos.

[1949 m. rugsėjo 20 d.].

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 84 b, 84 e.

Leidinio „Pasaulio lietuvių bendruomenė“ ištrauka.

[1949 m. rugsėjo 20 d.].

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 84 e ap., 84 f.

Leidinio „Pasaulio lietuvių bendruomenė“ ištrauka.

[1949 m. rugsėjo 20 d.].

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 84 g.

Toje pačioje Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone fondo Pasaulio lietuvių bendruomenės dokumentų byloje (LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714) galima rasti Augsburgo lietuvių išeivių stovykloje leistame savaitraštyje „Žiburiai“ publikuotą 1949 m. birželio 14 d. „Lietuvių chartą“ ir Laikinuosius Pasaulio lietuvių bendruomenės santvarkos nuostatus.

 

 

Lietuvos centriniame valstybės archyve saugomuose Lietuvos pasiuntinybių Londone (F. 648), Montevidėjuje (F. 669), Paryžiuje (F. 676), prie Šventojo Sosto (F. 673), Lietuvos generalinio konsulo Toronte (F. 665), Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (F. 677), Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio (F. 668), Petro Karvelio (F. 666) ir Kazio Bobelio (F. 1799) asmens fonduose yra ir daugiau svarbių PLB įkūrimo ir veiklos dokumentų. Archyvo fonduose galima rasti Lietuvių sąjungos įstatus, Lietuvių tremtinių bendruomenės veiklos dokumentus, VLIK’o deklaraciją, kreipimąsi į pasaulio lietuvius, susirašinėjimo dokumentus ir siųstas pastabas dėl PLB Konstitucijos, pačią PLB Konstituciją.

Archyve saugomi PLB organizacinės struktūros dokumentai: PLB Seimų rezoliucijos, nutarimai, Seimų darbotvarkės, straipsniai, pranešimai apie Europos lietuvių bendruomenių pirmininkų suvažiavimus, suvažiavimų posėdžių protokolai, kiti svarbūs Lietuvos okupacijos klausimo kėlimo dokumentai, atskleidžiantys PLB politinę veiklą –– pro memoria, memorandumai, politinių protestų, demonstracijų nuotraukos. Gausu kultūrinės, švietėjiškos lietuvių išeivijos veiklos dokumentų: chorų, ansamblių koncertų spalvingų afišų, kvietimų į parodas, dokumentų apie dainų, tautinių šokių šventes, Pasaulio lietuvių dienas, sporto šventes, Kultūros kongresus. Atskirose bylose saugomi Pabaltijo universiteto, Vasario 16-osios gimnazijos Hiutenfelde (Vokietija) dokumentai. Sukaupta nemažai nuotraukų iš skautų stovyklų, koncertinių pasirodymų, Vasario 16-osios minėjimų.

Archyvo saugomuose Lietuvos diplomatinės tarnybos fonduose taip pat galima atrasti nemažai Pasaulio lietuvių bendruomenių (Šiaurės ir Pietų Amerikos, Europos, Naujosios Zelandijos, Australijos) veiklos dokumentų.

Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius