Pagrindinis puslapis Europa Seinų - Punsko kraštas Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus ataskaitinis susirinkimas

Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus ataskaitinis susirinkimas

Suvalkiečiai gieda Lietuvos valstybinį himną. Iš kairės: Pranas Sovulis, Aldona Šabalaj, Magdalena Makrickienė, Valdemaras Vasilčik, Elena Vasilčik, Onutė Virbylienė, Birutė Oluv, Gražina Kajackienė, Algirdas Vaicekauskas, Julija Prelevič, Kazimieras Baranauskas, Vanda Račienė, Juozas Vaznelis, Teresė Uzdilaitė, Juozas Kajackas, Vytautas Batvinskas

Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriui pradėjus pirmininkauti Juozui Vazneliui, kiekvienais metais imtas rengti ataskaitinis susirinkimas. Tai gera proga sustoti, apžvelgti praėjusių metų veiklą, padaryti išvadas. Kai yra veikla, tai yra ir apie ką kalbėti. Šiemet toks susirinkimas vyko 2017 m. sausio 15 d. (sekmadienį) po lietuviškų Mišių skyriaus patalpose. Jame dalyvavo ir LLD pirmininkas Algirdas Vaicekauskas.

Susirinkimą pradėjo LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė. Ji pasveikino visus atvykusius, o paskui gana plačiai apžvelgė 2016 m. suvalkiečių veiklą. Savo pranešime ji aptarė: suorganizuotus planuotus ir neplanuotus kultūrinius renginius, patalpų tvarkymą ir puošimą, ansamblio „Ančia“ veiklą, sielovados reikalus, tapytojų mėgėjų Teklės Gibavičienės, Genovaitės Pečiulytės ir Aurelijos Pečiulytės labai prasmingą pomėgį (G. Pečiulytė ir A. Pečiulytė savo paveikslus pristatė parodoje Suvalkuose), Petronės Dapkevičiūtės pasiekimus neįgaliųjų šaškių turnyruose, Danutės Judickienės ir Stefanijos Kapuscinskos dalyvavimą konkurse „Kur tie gražūs darželiai ir gėlėti balkonai“ (jos rūpestingai tvarkė darželius prie daugiabučių gyvenamųjų namų; D. Judickienė savo kategorijoje laimėjo pirmąją vietą).

Suvalkiečiai, jeigu tik sužino, visada stengiasi dalyvauti Lietuvos ansamblių koncertuose, profesionalių fotografų ir  tapytojų darbų parodose ir pasveikinti tautiečius. Apie kultūrinius renginius rašyta interneto portale punskas.pl ir Suvalkų lietuvių ketvirtiniame leidinyje „Suvalkietis“.

Pirmininkė priminė, kad 2016 m. mirė trys Suvalkų dainininkai ir giesmininkai: Silvestras Babkauskas, Algirdas Grigutis ir Juozas Paznėkas. Ji padėkojo Kazimierui Baranauskui už žurnalo „Suvalkietis“ leidybą, Gediminui Kraužliui ir Vytautui Batvinskui už vadovavimą ansambliui „Ančia“, LLD pirmininkui A. Vaicekauskui visų pirma už patalpų išlaikymą ir kitą pagalbą bei visiems, kurie prisidėjo prie bendro darbo.

Ataskaitinį pranešimą skaito LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė 

Kadangi Aldona Kavaliauskienė atsisakė būti skyriaus pirmininkės pavaduotoja, į jos vietą O. Virbylienė pasiūlė Eleną Vasilčik, kuri sutiko eiti šias pareigas. Pirmininkė taip pat prašė moterų ir toliau padėti atlikti kai kuriuos buitinius darbus.

Paskui skyriaus sekretorius ir iždininkas Kostas Leončikas pateikė finansinę ataskaitą. Jis aptarė išlaidas, skyriaus veiklai paaukotas lėšas ir ansamblio „Ančia“ dalyvių aukas. Palyginti su 2015 m., žymiai padidėjo išlaidos. K. Leončikas paminėjo, kiek kainavo patalpų išlaikymas.

Pranas Sovulis skaito eilėraštį

„Suvalkiečio“ redaktorius Kazimieras Baranauskas trumpai papasakojo apie šio žurnalo leidybą. Paminėjo, kad „Suvalkiečiui“ pinigų paaukojo marijampolietis Jeronimas Šalčiūnas (iš jų buvo įrišti 2 „Suvalkiečio“ komplektai). K. Baranauskas LLD pirmininkui A. Vaicekauskui padovanojo savo knygą „Po tėviškės stogu“. Pasiūlė išleisti Suvalkų lietuvių monografiją arba žymesnių lietuvių (mirusių ir gyvų) biografijas.

LLD pirmininkas A. Vaicekauskas pirmiausiai pasveikino suvalkiečius Naujųjų metų proga. Padėkojo Suvalkų skyriui už didelę veiklą. Jis visada su malonumu važiuoja į mūsų ataskaitinį susirinkimą. Pranešė, kad šiemet LLD iš Lenkijos vidaus reikalų ir administravimo ministerijos gavo 30 proc. mažiau lėšų kultūrinei veiklai negu pernai, bet yra vilčių, kad dar gaus papildomų lėšų. Vidaus reikalų ir administravimo ministras dar turi Lenkijos tautinėms mažumoms paskirti 5 milijonus zlotų. Taip pat kalbėjo apie Seinų lenkų atsivėrimą lietuvių atžvilgiu. Tai maloniai nustebino.

Ansamblio „Ančia“ vadovas Vytautas Batvinskas kalbėjo apie jaunimo įtraukimą į grojančiųjų ir dainuojančiųjų gretas. Juozas Vaznelis pasiūlė pastatyti Suvalkų kapinėse Bakalaževska gatvėje paminklą kunigui Jurgiui Dailidei, sušaudytam už dalyvavimą 1863 m. sukilime, bei Plaskos valsčiaus kapinėse (Augustavo apskrityje) paminklą 1920 m. žuvusiems lietuvių kariams.

Dainuoja Suvalkų ansamblis „Ančia“. Iš kairės: Onutė Virbylienė, Aldona Šabalaj, Magdalena Makrickienė, Julija Prelevič, Pranas Sovulis, Gražina Kajackienė, Kazimieras Baranauskas, Genovaitė Pečiulytė, Juozas Vaznelis, Vanda Račienė, Vytautas Batvinskas (vadovas), Teresė Uzdilaitė

Susitikimo metu paminėtos 26-osios tragiškų įvykių prie Vilniaus televizijos bokšto metinės. Uždegtos žvakės, minute tylos pagerbti žuvusieji 1991-01-13 ginant Vilniaus televizijos bokštą, sugiedotas Lietuvos valstybinis himnas. Ansamblis „Ančia“ atliko „Suvalkijos partizanų dainą“, „Palinko liepa šalia kelio“ ir kitas dainas. Pranas Sovulis perskaitė savo paties eilėraštį „Laisvės vėjas“, o K. Baranauskas – Jeronimo Šalčiūno „Sausio 13-osios aidai“.

 Kostas Leončikas, punskas.pl

 Kosto Leončiko nuotraukos

   http://punskas.pl/lld-suvalku-skyriaus-ataskaitinis-susirinkimas/