Pagrindinis puslapis Lietuva Sausio 13-oji Laisvė – žmogaus ir visos tautos laimės bei gerovės šaltinis

Laisvė – žmogaus ir visos tautos laimės bei gerovės šaltinis

Laisvė  –  žmogaus  ir visos tautos laimės  bei gerovės šaltinis

Autorės nuotr.

Vlada ČIRVINSKIENĖ, Pasvalys, www.voruta.lt

Kiekvienas  Lietuvos pilietis, kuriam yra brangi Tėvynė, nėra abejingas   iškiliai istorinei datai – 1991m. sausio 13 d.  ir pats aktyviai bei  prasmingai paminėjo   bei susimąstė apie svarbiausią   žmogaus,   tikėjimo,  tautos tėvynės  vertybę – Laisvę.

Laisvė – viena iš filosofijos kategorijų, charakterizuojanti  žmogaus esybę ir būtį, kurios suteikia asmenybei galimybę mąstyti  ir elgtis pagal savo nuostatas ir norus, o ne verčiamai vidinės ir išorinės prievartos.

Laisvė – pirmasis ir tikrasis žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės šaltinis. Daugelis karų, nesutarimų, ginčų kildavo ir tebekyla būtent dėl noro apriboti ar visiškai panaikinti laisvę. Viena didžiausių bausimų žmogui – laisvės atėmimas, nes prarasdamas laisvę  asmuo tarsi netenka ir savo galių, savo balso, savojo ,, aš‘‘. Netekti laisvės – netekti galimybės augti ir tobulėti.

Laisvę lengvai pažįsta tas žmogus, kuris visu savo veikimu reiškia tikrąjį žmogiškumą, kuris yra tikintis, teisingas, malonus, kantrus ir tvirtas visame, ką jis daro.

Laisvė apsireiškia per žmogaus esmę. O žmogaus esmė, kai siela paklūsta Dievo valiai ir gyvena pagal Jo tvarką. Šią brangią Dievo dovaną mes  privalome saugoti ir puoselėti  per visus gyvenimus.  Jeigu nesugebėsime jos išsaugoti , tada galima prarasti ir laisvę.

Tiesa padarys jus laisvus ( Jėzus Jn 8, 32 )

Visa, ko  norite, kad  žmonės jums darytų , jūs jiems darykite ( Lk 6, 31 )

Mes esame tikrai laisvi, kai išsaugojame sugebėjimą svarstyti savarankiškai, kai būtinybė nepriverčia mus ginti svetimų nuomonių (Ciceronas).

Žmogus  negali būti laimingas be laisvės (Dantė).

Laisvė – aukščiausias tautos gėris (A. Francas).

Laisvė reiškia atsakomybę. Štai kodėl dažnas jos bijo (George Bernard Shaw).

Kai iš žmogaus atimate viską, negalite jo valdyti. Jis ir vėl laisvas (Aleksandras Soldženicynas).

Kokie bus mokslininkai, menininkai, mokytojai, teisėjai, šventintojai, bet ir kokie didžiųjų ūkių ir pramonės  įstaigų valdininkai, toliau valdininkai ir žmonių atstovai, toks bus visos tautos likimas. Jeigu šiems žmonėms nebus svarbus laisvės klausimas, tautos nepriklausomybei tikrai grės pavojus. (Vydūnas, Raštai ;t, III. Vilnius: Mintis , 1992, p. 257 – 261).

Nešiokis Lietuvą širdyje.

Mokyk vaikus Lietuvos, padainuok jiems apie Lietuvą.

Ir ji atgims, ji gyvuos, žydės kaip nemirtinga mūsų meilės gėlė.

           Iš 1991 01 13 testamento

           Vytautas Landsbergis

Laisvė neturi atostogų! (Algirdas Endriukaitis).

Tik laisvė leidžia gyventi visavertį  normalų žmogaus gyvenimą (Valdas Adamkus).

Popiežiaus Pranciškaus kreipdamasis  į Baltijos šalis sako, kad ,,laisvė yra turtas, kurį reikia nuolat saugoti ir perduoti  naujoms kartoms kaip brangų paveldą.‘‘

             ,,Lietuvos diena‘‘ 2018 m. rugsėjo  21 d.

Mokinių mintys  apie Laisvę

Laisvė – tarsi  amžinai žydinti  gėlė  (Arūnė 8 kl.)

Liepsnok Laisvės žibinte ir niekada neužgesk! (Goda 7 b kl.)

Laisvė yra tai, kada aš laisvai galiu vaikščioti žeme, galiu kalbėti savo gimtąja kalba, išpažinti  savo tikėjimą, lankyti mokyklą.  (Eligijus 8 kl.).

Laisvė yra kada mano šeima bei mano Gimtinė yra stipri ir laiminga. (Rytis 8 kl.)

Laisvė –  tarsi rojus,  kuriame taip šviesu ir saulėta. Jame gyvena įvairių tautų  įvairių įsitikinimų  žmonės. Šioje erdvėje  nėra jokio pažeminimo, pykčio, niekas nežvangina ginklais. Visi  dirba ir gyvena laimingai . (Gediminas 8 kl.).

Laisvę reikia saugoti ir gerbti, nes ji yra brangi dovana  (Jolanta 7 kl.)

Mes laisvės negalime parduoti net už aukso statinę . (Simas 7 b).

Galingiausias mūsų tautos ginklas – Tikėjimas, Meilė, Vienybė

Laisvės gynėjų dienos renginiuose ir Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčios Šv. Mišiose, kurias aukojo Pasvalio dekanas kun. Henrikas Kalpokas  bei  akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija‘‘ metu  languose uždegtos  atminimo žvakeles, naudota tautinė simbolika  bei neužmirštuolės žiedas palto atlape  vėl ir vėl priminė  mūsų tautai istorinės dienos įvykių prasmę ir atminties, pagarbos, orumo bei prigimtinės teisės gilesnę sampratą.

Lietuvių tautos laisvė išpirkta tauriausių Lietuvos  laisvės gynėjų gyvybėmis. Mes šiandien lenkiame prieš juos galvas ir, gėrėdamiesi jų žygiais, visam pasauliui skelbiame: niekada nebevergausime ir visomis jėgomis ginsime Tėvynės laisvę.  Galingiausias mūsų tautos  ginklas – Tikėjimas, Meilė, Vienybė.  Neleiskime šioms vertybėms   tapti  menkaverte preke, bet atvirkščiai –  savo elgesiu ir veikla didžiuokimės savo valstybe – Lietuva.