Pagrindinis puslapis Religija Katalikų kunigai Kun. Florijonas Neviera Lenkijoje

Kun. Florijonas Neviera Lenkijoje

Vytautas ČESNULIS, Vilnius

„Voruta“ 2010 m. 19–22 numeriuose išspausdino Vytauto Česnulio straipsnį „Trakų klebonas ir dekanas Florijonas Neviera“.

Tačiau rašinio autoriui nebuvo žinomas 1946 m. rudenį į Lenkiją išvažiavusio kunigo tolimesnis likimas. Redakcija savo prieraše paprašė skaitytojų, ką nors žinančių apie kun. F. Nevieros gyvenimą Lenkijoje ar kur kitur, parašyti laikraščiui.

Pirmasis atsiliepė kun. Vaclovas Aliulis. 2010 m. lapkričio 27 d. redakcijai atsiųstame laiške kunigas rašo:

<…> Esu susitikęs tą garbingą kunigą vieną vienintelį kartą. 1945 m. liepos mėnesį buvau suimtas Valkininkuose su kunigu Juozu Bardišausku ir keliolika partizanų rėmėjų ir 11 parų išlaikytas Trakuose, išankstinio įkalinimo kameroje.

Kai pasirodė, kad nesu pažįstamas nė su vienu sulaikytuoju, tik atsitiktinai pakliuvęs, buvau paleistas į laisvę. Tada aplankiau kunigą dekaną Nevierą. Jis davė man pavalgyti pusryčių ar pietų ir kelis rublius, kad galėčiau nueiti į kirpyklą apsikirpti ir nusiskusti, nes buvau apžėlęs ir enkavedistai negrąžino arešto metu paimtų skutimosi peiliukų. Pokalbis prie stalo buvo santūrus, kaip ir derėjo tokiomis aplinkybėmis.

Kai 1948 m. patekau į Vilnių, iš kun. Juozo Poškaus sužinojau, kad kun. Neviera, nors lietuvis, kažkodėl išvyko į Lenkiją su lenkų tautybės vilniečiais repatriantais. <…>

 Į redakcijos prašymą atsišaukė ir kun. Antanas Dilys. Laiške, rašytame 2010 m. lapkričio 29 d., jis pasakoja:

 <…> Aš tą kunigą pažinojau. 1967 m. man būnant Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios klebonu mane aplankė kun. F. Neviera. Jisai labai įdomavosi kai kuriais istoriniais faktais. Tuo metu lankė Vilniuje Mažvydo ir Vrublevskio bibliotekas. Jisai parašęs monografiją apie šv. Kazimiero bažnyčias Lietuvoje, Lenkijoje ir Amerikoje. Kokia kalba buvo parašyta, neprisimenu, galbūt lenkų k. Tą knygą buvo man padovanojęs, tačiau aš ją atidaviau kuriam tai kunigui ir nebeprisimenu.

 Kun. F. Neviera paskutinius gyvenimo metus praleido Lenkijoje, Kenčino (Kętrzyn) parapijoje.

 Kenčinas – parapijėlė netoli Gižicko (Giżycko). Garsi tuo, kad toje vietoje buvo požeminė Hitlerio slėptuvė, bunkeris. Netoli nuo Kunčino yra Św. Lipka (Šventoji Liepelė), kurioje yra bažnyčia, o jos viduje auga liepa.

1968 m. rugsėjo 25 d. aš aplankiau kun. Gutausko ir mano seminarijos Vilniuje kurso draugą kun. kleboną Augustiną Fliaišerį (Augustyn Flajszer). Jisai buvo Kenčino bažnyčios klebonu. Ir tuo metu ir toje bažnyčioje sutikau kun. Florijoną Nevierą. Jisai pakvietė mane pas save ir pavaišino kavute. Kalėdų ir Velykų švenčių progomis mes pasikeisdavome sveikinimais ir linkėjimais.

 Pasiremiant Balstogės kunigų žinynu sužinojau, kad kun. Florijonas Neviera mirė 1976 m. birželio 16 d. Manau, kad jisai ten, Kenčine, palaidotas.

 Kenčino klebonas Aug. Fliaišeris irgi miręs. Ten kitas kunigas klebonauja.<…>

 Linkiu ir toliau prisiminti garbingus klebonus nors po jų mirties! <…>

Voruta. – 2011, saus. 7, nr. 1 (715), p. 9.