Pagrindinis puslapis Uncategorized Knyga apie represinių struktūrų veiklą okupuotoje Lietuvoje

Knyga apie represinių struktūrų veiklą okupuotoje Lietuvoje

Kristina Burinskaitė, LSSR KGB ideologija, politika ir veikla 1954–1990 m., Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2015, 264 p.

Viena pagrindinių komunistinio režimo atramų Lietuvoje buvo represinės struktūros NKVD (MVD, NKGB, MGB, KGB). Per visą sovietinės okupacijos laikotarpį jos smelkėsi į visas gyvenimo sritis. Lietuvos gyventojai buvo persekiojami dėl pasaulėžiūros, pasipriešinimo okupacijai ar priklausymo religinėms, socialinėms, politinėms grupėms. Jų funkcijų įgyvendinimas buvo priklausomas nuo komunistinės ideologijos, SSKP formuojamos vidaus ir užsienio politikos. Persekiojant Lietuvos valstybingumo šalininkus ir sovietinio režimo bei komunistinės ideologijos priešininkus buvo siekiama sutrukdyti atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Istorikės Kristinos Burinskaitės knygoje „LSSR KGB ideologija, politika ir veikla 1954–1990 m.“ supažindinama su svarbiausiais sovietinio saugumo veiklos bruožais, veiklos sritimis, veikimo metodais, pateikiama ryškiausių KGB metodų taikymo pavyzdžių, aptariama, ko šiomis priemonėmis buvo siekiama. Daug dėmesio skiriama Katalikų bažnyčios, inteligentų, išeivijos, buvusių tremtinių, kalinių ir buvusių nepriklausomos Lietuvos veikėjų persekiojimui, išryškinama žmonių veikla, už kurią jie buvo persekiojami.

Knygoje taip pat apibūdinami Lietuvos komunistų partijos santykiai su LSSR KGB, svarstoma, kiek komunistų partija galėjo kontroliuoti KGB veiklą ir atitinkamai prisiimti atsakomybę už kitaminčių persekiojimą. Skiriamas dėmesys ir geležinei uždangai, kuri leido kontroliuoti ne tik žmonių įvažiavimą į Lietuvą ar išvykimą iš jos, bet ir informacijos sklaidą. Apibūdinama griežtai reglamentuota užsieniečių buvimo Lietuvoje tvarka, atskleidžiama, kur jiems buvo leidžiama lankytis.

Ši knyga turėtų prisidėti prie nuodugnesnio sovietinės slaptosios tarnybos ir jos veiklos politinių, ideologinių prielaidų ir nusikaltimų, nukreiptų prieš antisovietinio pasipriešinimo dalyvius, suvokimo ir analizės. Ji turėtų sudominti politologus, istorikus, istorijos mokytojus, studentus – visus, kurie domisi KGB veikla.

Bernardinai.lt