Pagrindinis puslapis Sena Voruta Kazimieras Vaičionis

Kazimieras Vaičionis

1921 08 19-2002 11  09
Lapkričio 9 d. staiga mirė kunigas, buvęs politinis kalinys ir tremtinys, poetas Kazimieras Vaičionis, g. 1921 m. rugpjūčio 19 d. Rokiškio r., Panemunėlio parapijoje.
Baigęs Vilniaus kunigų semainariją ir 1945 m. spalio 28 d. gavęs kunigystės šventimus iš Dievo Tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio rankų, dirbo vikaru Švenčionyse, Kalesninkuose, Eišiškėse, Vilniaus šv. ap. Pilypo ir Jokūbo bei Švč. Jėzaus Širdies bažnyčiose.
1949 m. birželio 29 d. suimtas ir nuteistas 10 metų lagerio ir 5 metams tremties. Nuvežtas į Karagandos lagerius po metų vėl grąžintas į Vilnių naujam tardymui. Šį kartą už dalyvavimą religinėje jaunimo organizacijoje “Aušros Vartų kolegija” gavo 25 metus lagerio ir 10 metų tremties. Kalėjo Vorkutos lageriuose, dirbo anglių kasyklose, metams įkalintas Krestų kalėjime, kur tik stebuklu likęs gyvas, buvo nuvežtas į Intos lagerius. Kalėjo Vladimiro kalėjime, vėl Vorkutos, Intos, Irkutsko lageriuose. Po 10 metų išleistas 10 metų gyveno Latvijoje ir vargonininkavo bei dirbo plytų ir cukraus fabrikuose. 1970 m. leista grįžti į Lietuvą. Dirbo vikaru Švenčionyse, klebonu Pabradėje, Paberžėje, Turgeliuose, Ceikiniuose. 1999 m. birželio 18 d. tapo emeritu ir apsigyveno Mielagėnuose.
Velionis palaidotas Ceikinių šventoriuje.
Amžinąjį atilsį duok mirusiajam, Viešpatie!