Pagrindinis puslapis Lietuva Nuomonės, diskusijos, komentarai Kas stipresnis – banginis ar dramblys?

Kas stipresnis – banginis ar dramblys?

lzinios.lt

Kvai­las ar bent jau juo­kin­gas klau­si­mas, pa­sa­ky­tų kiek­vie­nas pro­tin­gas žmo­gus. O jei pa­klaus­čiau, kas stip­res­nis – prem­je­ras, ku­rį re­mia vi­sas mi­nis­trų ka­bi­ne­tas ir pre­zi­den­tė, ar į vi­ce­mi­nis­trus vėl pre­ten­duo­jan­ti Re­na­ta Cy­tac­ka, ku­rią re­mia Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja (LLRA) ir jos Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis? Ne­be­juo­kin­ga?

Ti­krai ne. Ne­juo­kin­ga jau pa­ti si­tua­ci­ja, ku­ri iš­pro­vo­kuo­ja to­kį klau­si­mą. Mat toks klau­si­mas ky­la tik tuo­met, kai su­si­du­ria­ma su fak­tais, ro­dan­čiais, kad vals­ty­bė­je vie­nos gru­puo­tės įgei­džiai tam­pa vir­šes­ni už dau­gu­mos vie­šą­jį in­te­re­są. To­kių fak­tų – ne vie­nas ir ne du, ypač jei ne­ap­si­ri­bo­tu­me še­šė­li­nio vers­lo įno­riais, o su­skai­čiuo­tu­me dar ir vi­so­kių ma­žu­mų pre­ten­zi­jas.

O jau šių – le­gio­nas! Ir po­nios R. Cy­tac­kos už­sis­py­ri­mas vėl tap­ti vi­ce­mi­nis­tre – net ne pats di­džiau­sias bur­bu­las, ku­rį ge­ba iš­pūs­ti am­bi­ci­jų pri­tvin­kę len­kų “ak­ci­nin­kai”. Už tą bur­bu­lą kur kas di­des­nis yra akib­rokš­tas Kons­ti­tu­ci­jai ir ki­tiems ša­lies įsta­ty­mams, ku­rį de­mons­truo­ja spren­di­mų at­sa­ko­my­bės ven­gian­tis prem­je­ras ir vi­sa vals­ty­biš­kai ne­be­su­ge­ban­ti mąs­ty­ti bei prieš LLRA tūp­čio­jan­ti val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja.

Ka­žin kaip rea­guo­tų Len­ki­jos par­la­men­tas, val­dan­čio­ji dau­gu­ma, jei pa­na­šiai kaip R. Cy­tac­kos šei­my­nė­lė Len­ki­jos Kons­ti­tu­ci­jos pa­ma­tus im­tų kli­bin­ti po­re­lė bal­ta­ru­sių, lie­tu­vių ar vo­kie­čių? Klau­si­mas be at­sa­ky­mo, nes Len­ki­jos po­li­ti­kai mo­kė­tų iš anks­to pa­si­rū­pin­ti, kad vals­ty­bi­nės val­džios sver­tai ne­pa­tek­tų į grės­mę tau­tos (len­kų) ra­my­bei ir Kons­ti­tu­ci­jai ke­lian­čios ma­žu­mos ran­kas.

Pa­ga­liau net ir su­sik­los­čius pa­na­šiai ke­bek­nei, į ku­rią Vy­riau­sy­bę įstū­mė prem­je­ro no­ras iš­sau­go­ti ne­blo­gai dir­ban­tį mi­nis­trą Ja­ros­la­vą Ne­ve­ro­vi­čių, bet ap­va­ly­ti mi­nis­te­ri­ją nuo ją komp­ro­mi­tuo­jan­čios vi­ce­mi­nis­trės, ryž­tin­ges­nis Vy­riau­sy­bės va­do­vas iš­ei­tį ras­tų be di­de­lio var­go. Pa­kak­tų iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos pa­ša­lin­ti LLRA, o po­nui J. Ne­ve­ro­vi­čiui pa­siū­ly­ti lik­ti Vy­riau­sy­bė­je ne­par­ti­nio mi­nis­tro tei­sė­mis. To­kio­mis pat, ko­kias And­riaus Ku­bi­liaus va­do­vau­ja­mo­je Vy­riau­sy­bė­je tu­rė­jo fi­nan­sų mi­nis­trė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė. Be­je, sa­vo par­ei­gas ji at­li­ko ge­riau nei dau­ge­lis “par­ti­nių” mi­nis­trų.

Ta­čiau, kaip sa­kė se­no­vės ro­mė­nai, kas ga­li­ma Ju­pi­te­riui, ne­ga­li­ma jau­čiui. O prem­je­ras šian­dien, de­ja, el­gia­si ne kaip Ju­pi­te­ris, bet grei­čiau kaip jau­tis, įkin­ky­tas į LLRA jun­gą. Ir ne­beaiš­ku, ar įsi­kin­kė sa­vo lais­va va­lia, to­ly­gia be­va­liš­ku­mui, ar pa­si­da­vęs kaž­kie­no šan­ta­žui?

Pi­lie­čiai tuo me­tu ste­bi tą ba­la­ga­ną ir ne­be­ži­no, juo­ktis ar vėl nu­si­vy­lus sa­vo vals­ty­be ke­liau­ti ten, kur įsta­ty­mai yra vi­siems vie­no­dai pri­va­lo­mi.

Be­je, ba­la­ga­nu val­džios tą­sy­mą­si su LLRA gal ir ne­at­sar­gu pa­va­din­ti. Ga­li bū­ti, jog R. Cy­tac­kos ir jos vy­ro iš­si­šo­ki­mai ar te­be­si­tę­sian­ti dis­ku­si­ja dėl ne­lie­tu­viš­kų rai­džių įtei­si­ni­mo tė­ra tik prie­dan­ga, už ku­rios nuo Lie­tu­vos vi­suo­me­nės ir snū­du­riuo­jan­čios tei­sė­sau­gos yra sle­pia­mas kur kas rim­tes­nis, Lie­tu­vos vals­ty­bės su­ve­re­nu­mui pa­vo­jin­ges­nis pro­ce­sas – Vil­niaus kraš­to prie­var­ti­nė (kol kas dar ne smur­ti­nė) po­lo­ni­za­ci­ja, spe­ku­liuo­jant de­mo­kra­ti­ja, žmo­gaus bei ma­žu­mų tei­sė­mis ir pan.

Šį įta­ri­mą su­stip­ri­na V. To­ma­ševs­kio, Vil­niaus ra­jo­no me­rės Ma­ri­jos Rekst, Šven­čio­nių ra­jo­no LLRA sky­riaus pir­mi­nin­ko Zbig­ne­vo Je­dins­kio tei­gi­niai ne­se­niai vy­ku­sio­je šios par­ti­jos kon­fe­ren­ci­jo­je. Pa­vy­kus jų už­ma­čioms į vi­sus sa­vi­val­dy­bių, se­niū­ni­jų, kur gy­ve­na len­kai, val­džios pos­tus pa­so­din­ti „sa­vo žmo­nes“ ir į sa­vo ran­kas pa­im­ti vi­sas su švie­ti­mu ir kul­tū­ra su­si­ju­sias par­ei­gy­bes (joms tie po­nai ski­ria ypa­tin­gą dė­me­sį, ne taip, kaip „mu­ži­kai“ lie­tu­viai), Vil­ni­jai at­skir­ti nuo Lie­tu­vos ne­pri­reiks nė „ža­lių­jų žmo­ge­liu­kų“. Pa­kaks ko­kio nors aukš­tes­nio Len­ki­jos par­ei­gū­no nu­ro­dy­mo.

Guo­džia ne­bent tai, kad sen­ka rin­kė­jų sim­pa­ti­jos len­kų rei­ka­la­vi­mams ne­ats­pa­riai So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jai, nors prem­je­ras vis dar su­lau­kia dau­ge­lio pi­lie­čių pa­lai­ky­mo.

Lie­pos mė­ne­sį at­lik­ta vi­suo­me­nės nuo­mo­nės apk­lau­sa ro­do, kad už So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ją bal­suo­tų 20,6 proc. apk­lau­sos da­ly­vių, bir­že­lį šiai par­ti­jai bū­tų te­kę 22,5 proc. rin­kė­jų bal­sų, ge­gu­žės mė­ne­sį – 24,6 proc., o ba­lan­dį – net 27,5 proc. bal­sų. O juk ten­den­ci­ja yra kur kas iš­raiš­kin­ges­nė už vien­kar­ti­nės apk­lau­sos duo­me­nis!

Įdo­mu, kad pa­na­šiai „ten­den­cin­gai“ au­ga A. Ku­bi­liaus, kaip ga­li­mo prem­je­ro, rei­tin­gai: ko­vo ir ba­lan­džio mė­ne­siais jį prem­je­ro pos­te no­rė­jo ma­ty­ti tik vos dau­giau kaip 3 proc. res­pon­den­tų, ge­gu­žę – 4,4 proc., o bir­že­lį – jau 6 pro­cen­tai. Be abe­jo, ne­ryž­tin­go da­bar­ti­nio Vy­riau­sy­bės va­do­vo fo­ne po­pu­lia­ru­mo A. Ku­bi­liui bus pri­dė­jęs jo ryž­tin­gu­mas ei­nant su­nkias kri­zės prem­je­ro par­ei­gas…

Tad kas stip­res­ni – ban­gi­niai ar dramb­liai?

Ne­jau­gi so­cial­de­mo­kra­tai vei­kiau ri­zi­kuos net sa­vo par­ti­jos po­pu­lia­ru­mu ir at­ei­ti­mi, nei pa­sip­rie­šins len­kų ma­žu­mos dik­ta­tui?