Pagrindinis puslapis Religija Katalikų (arki)vyskupai Kard. Audrio Juozo Bačkio vyskupystės 25 metai. Popiežiaus Pranciškaus sveikinimas

Kard. Audrio Juozo Bačkio vyskupystės 25 metai. Popiežiaus Pranciškaus sveikinimas

2013 m. spalio 4-ąją, šv. Pranciškaus Asyžiečio šventės dieną, sukako 25 metai nuo Vilniaus arkivyskupas emerito kard. Audrio Juozo Bačkio konsekravimo vyskupu.

Prelatą A. J.  Bačkį, buvusį Bažnyčios Viešųjų reikalų tarybos pasekretorį, 1988 m rugpjūčio 5 d. paskirtą apaštališkuoju pronuncijumi Olandijoje, spalio 4-osios vakarą šv. Petro bazilikoje konsekravo pats popiežius Jonas Paulius II. Konsekravimo iškilmė vyko prie Katedros altoriaus, kartu su Jonu Pauliumi II koncelebravo pirmą kartą sovietų valdžios į Romą išleistas Vilniaus arkivyskupijos apaštališkasis administratorius arkiv. Julijonas Steponavičius ir Kauno arkivyskupijos bei Vilkaviškio vyskupijos apaštališkasis administratorius vyskupas Juozas Preikšas. Iškilmėje dalyvavo ir užsienio lietuvių vyskupai Paulius Baltakis OFM iš Jungtinių Valstijų ir Antanas Deksnys iš Vokietijos; neseniai laisvę atgavęs, bet sovietų iš Lietuvos išvarytas kun. Alfonsas Svarinskas, vyskupus iš Lietuvos atlydėję kunigai Vaclovas Aliulis MIC ir Jonas Grigaitis OP. Konsekravimo iškilmėje dalyvavo vyskupo Bačkio tėvai, o taip pat nemažas būrys užsienio lietuvių, atvykusių į kaip tik tomis dienomis Romoje vykusį Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimą.

Kardinolui Audriui Juozui Bačkiui, vyskupystės 25 metų sukakties proga, laišką parašė popiežius Pranciškus. „Gerbiamas broli, – rašo Popiežius kardinolui, – kaip Vilniaus vyskupas tu parodei apaštališką užsidegimą, ištikimybę Magisteriumui, dėmesį ugdant jaunimą ir plečiant katalikišką švietimą, rūpiniesi pašaukimais į kunigystę, kunigų ir pasauliečių tikinčiųjų nuolatine formacija, krikščioniškomis šeimomis, sergančiais ir neįgaliais vaikais, vargšais ir visuomenės atstumtaisiais. Siunčiu tau Apaštališkąjį palaiminimą, linkėdamas daugybės gerų sumanymų, karštai melsdamas Dieviškąjį Ganytoją, kad Jis, užtariant Švenčiausiajai Mergelei Marijai, kuri Vilniaus šventovėje kaip Gailestingumo Motina yra ypač garbinama, visuomet tau būtų dosnus, – sakoma popiežiaus Pranciškaus laiške vyskupystės 25 metų sukaktį mininčiam kardinolui Audriui Juozui Bačkiui.

Vatikano radijas

lt.wikipedia.org nuotr.

Naujienos iš interneto