Pagrindinis puslapis Europa Lietuva - Rusija Karalių (Karaliaučiaus) mieste

Karalių (Karaliaučiaus) mieste

Alfonsas KAIRYS, Vilnius

Likimas ją nubloškė arčiau SAVO, taip trokštos ir beveik kasnakt sapnuose regėtos TĖVYNĖS. Rytų Prūsija, Karaliaučius su jo paslaptimis ir mūsų protėvių dvasia – tolesnio Laimos Drazdauskaitės-Meščeriakovos gyvenimo tąsa.

Šeštadieniais ir sekmadieniais… Jos laukia Lesopilnaja g. Šv. Šeimynos parapijos bažnyčioje įsikūrusi lietuviška sekmadieninė mokyklėlė, kurioje mokomasi lietuvių kalbos, istorijos, kultūros pagrindų. Viso to kartu su mokytoja Stefanija Škurina moko Prienuose gimusi, daug metų Vladivostoke, Primorės krašte, gyvenusi ir Baltijos jūros niekada nepakeisiančia Japonijos jūra alsavusi, L. Drazdauskaitė-Meščeriakova.

Truputis žinių apie ją. Laima gimė 1948 metais Prienuose. Būdama vienerių neteko mamos, o po dviejų pasimirė ir tėtis. Jos senelė Ieva, kaip buožių šeimos, padėjusios nacionaliniam pogrindžiui narė, buvo ištremta į Buriatiją. Ten ir palaidota. Apie savo nelengvą vaikystę Laima prisimena: „Mus, našlaites, auklėjo mūsų tetutė, mamos sesuo Marijona Lukšaitė-Rudienė. Tai buvo man brangiausia antra mamytė. Tik dabar suprantu, kaip jai, vargšei, buvo sunku auginti dvi mergaites. Darbo nebuvo, mus maitino karvutė, gabaliukas žemės; gyvenom sunkiai: bet taip gyveno beveik visi tais laikais. Sesutė baigė Kauno amatų mokyklą, iš kurios ją, dar nepilnametę, ne savo valia, ištrėmė, kito žodžio nerandu, nors oficialiai jau trėmimai baigėsi, į Tadžikistaną, Leninabado šilko kombinatą, dirbti. Sesutė neatidavė manęs svetimiems ir išsivežė į Tadžikistaną. Taip aš praradau savo Tėvynę, kurią mylėjau visa savo vaikiška širdele, ir dieną naktį svajojau sugrįžti. Bet svajonės kartais ir lieka svajonėmis, o gyvenimas eina savo keliais. Nuo 16 metų pradėjau dirbti šilko kombinate, vakarais mokiausi mokykloje, vėliau – Vladivostokas.“

Nuo 1967 m. Laima gyveno Vladivostoke, ekonomikos mokslus baigė Maskvoje, dėstė Primorės politechnikume. Subūrė Vladivostoko lietuvius ir su jais įkūrė lietuvių visuomeninę organizaciją „Gintaro krantas“, nuo 2001 metų gyvena Kaliningrade, kelerius metus buvusi Kaliningrado miesto Liudviko Rėzos lietuvių kultūros draugijos pirmininke, dabar aktyvi jos narė ir lietuviškos mokyklėlės vadovė bei mokytoja, kurios kaiip išganymo laukiama šeštadieniais ir sekmadieniais.

Jos užburiančio balso ir kerinčios šypsenos laukia ne tik lietuvaičiai, bet ir tie, kurie nori išmokti kaimynų – lietuvių – kalbos, nori įsiskverbti į Lietuvos istoriją, ekonomiką, kurie supranta, kad gyvenama kaimynystėje ir tik kaimynus visokeriopai pažinus, galima su jais atviriau bendrauti.

Šiais metais mokyklą lanko 29 įvairaus amžiaus žmonės. Dirbama šeštadieniais ir sekmadieniais. Mokyklos tikslai – puoselėti lietuvių tautinę ir kalbinę tapatybę, mokytis kalbėti lietuviškai, supažindinti tėvus ir jų vaikus su dabartiniu Lietuvos gyvenimu, jos tradicijomis, puoselėti norą gyventi Lietuvoje, skiepyti pasididžiavimą savo tauta. Vaikai mokosi ne tik lietuvių kalbos, bet ir švenčia visas lietuvių tautines bei religines šventes, dalyvauja srities dainų festivalyje „Skambėk, skambėk lietuviška dainele“, lietuvių kalbos olimpiadose, piešinių konkursuose, kuriuos organizuoja Kaliningrado srities lietuvių kalbos mokytojų asociacija (pirmininkas Aleksas Bartnikas). Mokiniai noriai dalyvauja pačių organizuojamuose kasmetiniuose piešinių konkursuose „Šalis ta Lietuva vadinas“, yra dažni įvairių susitikimų dalyviai. Juos pamatysi prižiūrint Liudviko Rėzos paminklą: tvarkant aplinką, dedant prie jo gėlių.

Šįmet mokykla minės savo 5 metų jubiliejų, ta proga numatoma ekskursija į žiląją Lietuvos sostinę Vilnių. Už tuos penkerius metus ateinantys ir ateisiantys į šią mokyklą dėkoja buvusiam Šv. Šeimynos bažnyčios kunigui kanauninkui Anuprui Gauronskui, lietuviškų parapijų Karaliaučiaus krašte steigėjui bei lietuviškos mokyklos steigėjui, Žmogui, suprantančiam, kad tautos gyvastis – jos protėvių kalboje, jos istorinių šaknų pažinime (atskleidime), Žmogui, skelbiančiam tikrą Dievo žodį, leidžiančiam suprasti, kad Dievo žodis neatskiriamas nuo darbų: žodis ir darbai eina sutartinai. Jo, kun. Anupro, pasigenda Šv. Šeimynos bažnyčia, o ypač į ją susirenkantys lietuviai, deja, jų gretos mažėja, tačiau jie dar gyvi… O Kunigu džiaugiasi Tilžės bažnyčios parapiečiai: jis pasitinka į pasaulį atėjusius, palydi iš jo išeinančius, teikia ramybę gyviesiems…

Na, o p. Laimos darbas pažymėtas auksiniu garbės ženklu „Už nuopelnus“, daugeliu padėkos raštų, atminimo dovanomis, mielu vaikučių bei jų tėvelių žvilgsniu…

„Aš labai didžiuojuosi, kad galiu savo darbu, nors mažu meilės lašeliu prisidėti prie lietuvybės puoselėjimo ir būti reikalinga savo Tėvynei“, – sakė L. Drazdauskaitė-Meščeriakova. O visus sveikindama Vasario 16-osios proga, prideda: „Nuoširdžiai sveikinu Jus šios iškilios šventės proga ir linkiu daug laimingų akimirkų, sveikatos, geriausios kloties, o, svarbiausia, – kurkime Lietuvos gerovę savo naudingais darbais.“

Nuotraukose:

1. Mokomės lietuviškai: „Mano Tėvynė – auksinis gintaras ir Baltijos banga“

2. Mokyklos vadovės ir mokytojos L. Drazdauskaitės-Meščeriakovos gera klausytis malonaus balso ir taisyklingos tarties

3. Šv. Šeimynos bažnyčioje Аsikūrusioje mokykloje lietuviškai mokosi ir maži, ir augesni

4. Malonus mokyklos rūpestėlis – L. Rėzos paminklo priežiūra. (Pirma iš dešinės: L. Meščeriakova).

5. Su lietuviškų parapijų Karaliaučiaus krašte steigėju Žemaičių Kalvarijoje.

6. Karaliaučiaus lietuviškos dainos ansambliai „Penkee vaike“ (vyrų) ir „Gabija“(moterų): pastarajame dainuoja ir p. Laima (pirma iš dešinės)

7. Įteikiant apdovanojimus (p. Laima pirma iš dešinės, per vidurį Kaliningrado srities lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas Aleksas Bartnikas)

8. L. Drazdauskaitė-Meščeriakova gilių jūroje

9. Laima su savo mokiniais Karaliaučiaus krašto lietuviškos dainos festivalyje „Skambėk, skambėk, lietuviška dainele“

Voruta. – 2013, kov. 16, nr. 6 (770), p. 12.