Pagrindinis puslapis Europa Seinų - Punsko kraštas „Jotvingių krašto 2012“ straipsniai

„Jotvingių krašto 2012“ straipsniai

Punsko „Aušros“ leidykloje pasirodė 4 „Terra Jatwezenorum“ (Jotvingių kraštas) istorijos paveldo metraštis. Jame yra publikuojami šie straipsniai:

Jotvingių laiko labirintuose

Jerzy Antoniewicz Jotvingių žemdirbio kapas ir įkapės

Grzegorz Białuński Lietuvių dalyvavimas kolonizuojant prūsų žemes buvusios jotvingių girios vakarinėje dalyje (iki 1568 m.)

Juozas Sigitas Paransevičius Šiurpilio ir Pilypavo piliakalniai

Kazys Almenas Katedros durų mįslė

Artūras Rukas Daujotis Jotvingių kryžiaus riterių ordinas XIX a. LDK tradicijų puoselėjime

Lingvistinės įžvalgos

Kęstutis Subačius Mūsų krašto vandenvardžių slėpiniai

Algis Uzdila Ką pasakoja vietovardžiai (A–L)

Jūratė Čirūnaitė Kaip vadino 1567 m. į karo tarnybą iš Gardino pavieto siunčiamus asmenis

Zigmas Zinkevičius Lenkakalbių pavardės Lietuvoje ir etninėse lietuvių žemėse

Istorijos vingiuose

Vaida Kamuntavičienė Punsko parapijos sielovada XVII a.

Eugenijus Svetikas Juozapas Radziukynas

Juozas Radziukynas Dzukai

Alfonsas Motuzas Seinų vyskupijos indėlis į „Graudžių verksmų“  sklaidą Lietuvoje

Stanislovas Sajauskas, Algimantas Katilius Seinų kunigų seminarijos 1882 m. vinjetė

Gintaras Lučinskas Kunigas Juozas Bakšys (1884–1925)

Algimantas Katilius Lomžos lietuvių draugija „Pagalba“

Kęstutis Žemaitis Antanas Karosas – Vilkaviškio vyskupas

Bronius Makauskas Profesoriaus Mykolo Biržiškos  laiškai iš Varšuvos

Gintautas Šapoka Iš praeities

Birutė Šnarienė, Sigitas Birgelis Iš Pacenkų šeimos istorijos

Tomasz Lewandowski Niekas neateis giedoti kadišo

Valentinas Aleksa Lietuvių tautos savigarbos ir pilietinės drąsos diplomatinis dokumentas

Gintaras Lučinskas Lietuvos laisvės armija – partizaninio karo pradininkė Dzūkijoje

Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė Dainavos partizanų apygardos istorijos puslapiuos

Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė Erškėčiuotas kunigo kelias

Justinas Sajauskas Posmas iš baladės

Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė Mokytoja tremtinė

Algirdas Patackas Tėvas

Minėjimai

Stasys Stacevičius Prie Vincuko ąžuolo

Sigitas Birgelis Albinas Žukauskas ir jo ryšiai su gimtuoju kraštu

Albinas Žukauskas Pradžių pradžios, tąsų tąsos

Marytė Malinauskienė „Titanikas“ ir Juozas Montvila, kunigas iš Seinų

Božena Bobinienė Kun. Simono Norkaus nuveikti darbai

Straipsnių santraukos (lenkų ir anglų kalbomis)

Metraščio rėmėjas: Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

punskas.pl

www.punskas.pl